Forbudet mot visse CMR-stoffer i tekstiler og fottøy som er gjennomført i Reach-forskriften, begynte å gjelde 1. november 2020. Les mer hos Miljødirektoratet.

ALS Laboratory Group kan bistå med disse testene og andre tester i tekstiler, skinn og lær i henhold til REACH XVII, kandidatlisten (SVHC) og Produktforskriften:

 • Azofargestoffer
 • Formaldehyd og pentaklorfenol
 • PFOA/PFOS
 • Cr6+ i skinn og lær
 • Brommerte flammehemmere og andre flammehemmere
 • Dimetylfumarat (DMFu)
 • Tinnorganiske forbindelser (TBT og DBT)
 • Nikkelavgivelse (metalldeler i kontakt med huden på tekstiler) 
 • Kadmium (Cd) i plast
 • Kortkjedede klorparafiner (SCCP) i plast
 • Ftalater (plasttekstiler for barn)
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i plast og gummideler
 • Bly-forbindelser 

Ta kontakt med Irene Furulund for mer informasjon og pristilbud:

E-mail: irene.furulund@alsglobal.com