ALS tilbyr analyser av PFAS (Perfluorerte stoffer) i et flertall prøvematrisker: 

  • vann
  • jord
  • sediment
  • biota

ALS har utviklet analytiske metoder for å kunne analysere de vanligste PFAS- forbindelsene. Per i dag har analysepakkene over 35 forbindelser i samsvar med krav som stilles fra myndighetene. Vi tilbyr analysepakker med lave rapporteringsgrenser (LOQ), ned til 0.0003 µg/l i vann. Vi tilbyr også analyse av PFAS etter TOP Assay.

Se våre analysepakker

Last ned vårt informasjonsblad om PFAS

 

Analyse av PFAS med TOP Assay 

Det finnes opptil 3000 PFAS-forbindelser, noe som innebærer at det er praktisk talt umulig å utvikle en metode som kan analysere samtlige forbindelser. For å få en forståelse om mengden PFAS i en prøve har ALS utviklet en såkalt TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay. 

Metoden innebærer at alle PFAS-forbindelser i prøven oksideres til mindre molekyler som kan analyseres. Oksidasjonen kalles  ”Hydroxyl Radical Oxidation”. TOP-analysen gir ingen spesifikk substansinformasjon, men gir et anslag på mengden PFAS i prøven. Dette bidrar til å forstå den sannsynlige toksisiteten og bioakkumuleringseffektene av de nåværende PFAS-forbindelsene. 

Les mer om TOP Assay her.

PFAS er skadelig for miljø og helse

PFAS er en gruppe syntetisk fremstilte kjemikalier som består av rundt 3000 ulike forbindelser. De brukes hovedsakelig pga deres vann-og smussavstøtende egenskaper og finnes i mange produkter som vi bruker til daglig, f.eks impregnerte tekstiler, rengjøringsmiddel og matemballasje. Forbindelsene finnes også i verksteds-og elektronikkindustrien og de har vist seg å forekomme i visse muggslippmidler som brukes i støping. 

Bruk av brannslukningsskum som inneholder pFAS har gjort at jord og vann forurenses. Forekomsten av PFAS er et miljø-og helseproblem som har blitt belyst de siste årene. Eksemplevis har det blitt funnet flere drikkevannskilder som har vist seg å blitt forurenset med PFAS. 

PFAS-forbindelser er vanskelig å bryte ned og noen av de er identifisert som farlige for helsen og miljøet. FOr de fleste PFAS-forbindelser savnes det i dag studier som forklarer hvor skadelige de er. 

PFAS i jord og vann

Bruk av brannslukningsskum (AFFF, Aqueous Film Forming Foam) som inneholder PFAS kan ses som den mest betydningsfulle kilden til lokal PFAS-forurensning i jord og vann. I mange tilfeller har PFAS nådd grunnvann og overflatevannskilder, noe som igjen har gitt forurenset drikkevann. Andre forurensningskilder til PFAS er avløpsrenseanlegg, deponier, vaskerier med impregnering, tekstilindustri, metallindustrier m.fl. 

Den  vanligste kilden for mennesker å få i seg PFAS er gjennom drikkevann og næringsmidler. PFAS fra næringsmidler kan komme direkte via maten (f. eks fra fisk),men også via matemballasje. PFAS tas lett opp i kroppen og samles bl.a i organser som lever og nyrer. Forbindelsene PFOS og PFOA har blitt identifisert som falige for både helse og miljø. Øvrige PFAS har vist seg å gi skadelige effekter i dyrestudier, men det er usikkert om mengden mennesker utsettes for utgjør noen risiko.