ALS har utviklet analytiske metoder for å kunne analysere de vanligst forekomne PFAS-forbindlesene. Per i dag består analysepakken av over 35 forbindelser i samsvar med de kravene som stilles av myndighetene. Det finnes rundt 3000 ulike PFAS-forbindelser og en analysemetode som kan identifisere samtlige av disse er ikke praktisk mulig å utvikle per i dag. Med TOP Assay har man muligheten til å få en indikasjon på total mengde PFAS i prøven, inklusiv de forbindelser som vi ikke kan analysere. 

TOP Assay - Nedbrytning av PFAS-stoffer til analyserbare forbindelser 

ALS har, i samarbeid med kunder, utviklet en så kalt TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay. I korte trekk innebærer TOP Assay at samtlige PFAS-forbindelser i en prøve brytes ned til noen av de tilgjengelige stoffene som finnes i våre ordinære analysepakker. Dette gjøres gjennom en såkalt ”Hydroxyl Radical Oxidation”.

TOP-analysen gir informasjon som er sammenlignbar med en fraksjonert TPH-analyse (oljeanalyse). Karbonlengden til PFAS-ene oppgis selv om spesifikk stoffinformasjon ikke er tilgjengelig. Dette bidrar til å forstå den sannsynlige toksisiteten og bioakkumuleringseffekten av de PFAS- stoffene som finnes. 

Nedenfor ser du forskjeller i opmålte nivåer av PFAS med og uten TOP Assay.