Formålet med Avfallsforskriften er at avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger, og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt, skal være kjent i størst mulig grad før deponering. Hensikten er også å sørge for minst mulig miljø- ulemper ved deponering av avfall. 

Det stilles krav til deponiene om avfall som skal deponeres i deponi for inert og farlig avfall, og krav til testing gjennom både ristetest og kolonnetest

For å finne utlekkingspotensialet for utvalgte stoffer tester ALS utlekkingstester ihht Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II. Kravet om testing gjelder avfall som deponeres i deponi for inert og farlig avfall, samt for ikke-reaktivt farlig avfall som deponeres i egne celler eller sammen med ordinert avfall. Det kreves en basiskarakterisering som inneholder flere typer analyser, se normpakke basic- link, og så lenge massene skal deponeres må det utføres både ristetest og kolonnetest for å finne utlekkingspotensialet over tid. 

Ristetest er en verifikasjonstest for utlekking som simulerer middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier. 

Kolonnetest er en oppstrøms utlekkingstest som simulerer kort til middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier.

Det gjøres en sammenligning av resultatene fra analysene og utlekkingstestene med grenseverdier gitt i avfallsforskriften, og det er produsenten av avfallet som skal dokumentere miljøkvaliteten av avfallet.

Farlig avfall som har utlekking < mottakskriteriene til deponi for inert avfall, kan IKKE tas imot på deponi for inert avfall. Klassifiser avfallet først, ved å sende prøven din til ALS, og vurder deretter hvilket deponi som kan motta avfallet.

Parameter L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff
C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved kolonnetest
mg/l
Arsen (As) 0,5 0,06
Barium (Ba) 20 4
Kadmium (Cd) 0,04 0,02
Krom (Cr) totalt 0,5 0,1
Kobber (Cu) 2 0,6
Kvikksølv (Hg) 0,01 0,002
Molybden (Mo) 0,5 0,2
Nikkel (Ni) 0,4 0,12
Bly (Pb) 0,5 0,15
Antimon (Sb) 0,06 0,1
Selen (Se) 0,1 0,04
Sink (Zn) 4 1,2
Klorid 800 460
Fluorid 10 2,5
Sulfat 1000​* 1500
Fenoltall 1 0,3
Løst organisk karbon (DOC)​** 500 160
Totalt suspendert stoff (TSS)​*** 4000

* Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for sulfat, kan det likevel anses som å oppfylle mottakskriteriene dersom utlekkingen ikke overskrider noen av følgende verdier: 1500 mg/l som C0 ved L/S = 0,1 l/kg og 6000 mg/kg ved L/S = 10 l/kg.

** Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det alternativt testes ved L/S = 10 l/kg og en pH mellom 7,5 and 8,0. Avfallet kan anses som å oppfylle mottakskriteriene for DOC dersom resultatet av denne testen ikke overstiger 500 mg/l.

*** Verdien for TSS kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.