Vi tilbyr analyse av THC og Alifater for vann og jord. For jord har vi også kobinasjonspakker for både THC og Alifater. Se de ulike analysepakkene nedenfor.

THC og alifater i jord

THC eller alifater?

Ved kartlegging av forurensede områder benyttes risikoklassifiseringen som er gitt i forurensningsloven som klassifiserer oljeforurensning basert på innhold av alifater. 

Når man derimot skal grave opp og håndtere oljeforurensede masser må man forholde seg til avfallsforskriften som klassifiserer oljeforurenset masse etter innhold av THC (Totale Hydrokarboner) hvis innhold som regel er svært forskjellig fra, og høyere enn, alifatinnholdet. Resultatet av dette er at masseberegningen fra kartleggingsfasen kan bli svært forskjellig fra det faktiske volumet som må graves ut og leveres på mottak under utgravingsfasen.

Det er derfor en stor interesse for analysepakker der både alifater og THC bestemmes i prøven. Dette vil både spare tid, og gi bedre grunnlag for masseberegninger i forbindelse med utgravninger, og dermed en økt forutsigbarhet i prosjektet. 

THC-analyse

THC benyttes som forkortelse for «Totale Hydrokarboner» vil i prinsippet omfatte alle organiske forbindelser i prøven inklusive alifater, PAH, BTEX, og naturlig organisk innhold som humus. I analysesammenheng vil THC kunne tolkes som en oljeanalyse uten opprensing, dvs. alle signaler som dukker opp innenfor måleintervallet for et ekstrakt som ikke er renset for polare stoffer. En THC analyse vil derfor som regel gi et mye høyere resultat enn en mer spesifikk alifatanalyse.

Konsentrasjonen av THC er i sammenlikninger vist å være så mye som 6-10 ganger høyere enn alifatkonsentrasjonen. Siden det er så stor forskjell i konsentrasjonene mellom Alifater og THC, og regelverket for risikovurdering av forurenset jord og avfallsforskriften ikke «snakker sammen» gir dette en ekstra usikkerhet når man skal beregne kostnader ved oppgraving og innlevering av forurenset masse. Utbredelsen av det kartlagte området som er klassifisert iht. forurensningsforskriften er ofte ikke er i overenstemmelse med utbredelsen av THC forurenset område.

THC i jord THC i vann

Alifat-analyse

Olje-alifatmetoden angir oljekonsentrasjonen som alifatfraksjoner i henhold til Miljødirektoratets klassifisering av forurenset jord (Normverdiene), og skal benyttes under kartlegging, risikovurdering og klassifisering av forurenset jord (eg. både Risikovurderings veilederen TA-2553/2009 og § 2 vedlegg 1 i forurensningsforskriften).

Alifater i jord Alifater i vann

  

Opprensing av prøver med mye organisk materiale- Humusrensing

Dersom prøven inneholder mye naturlig organisk materiale som torv og kompostjord vil THC resultatet være høyt selv om prøven ikke inneholder oljeforurensning. Slik påvirkning kan reduseres, men sjelden fjernes helt, ved å rense ekstraktet for polare stoffer som er dominerende i organisk materiale med naturlig opprinnelse. Slik rensing er imidlertid ikke spesifikk for naturlig organisk materiale. Olje inneholder også en andel organiske stoffer som er polare og disse vil fjernes under opprensningen, samtidig inneholder f.eks. degradert torv en viss mengde alifater som heller ikke kan rensens bort. Olje (THC) analyser som har gjennomgått en slik opprensing av ekstraktet kalles gjerne TPH (Totale Petroleums Hydrokarboner).