ALS Skandinavia har utviklet en metode som benytter FT-IR Imaging for automatisert kvantifisering og identifikasjonen av plasttype i ulike matrikser som rent vann, urent vann, jord, sediment, slam og biota.

Prøveopparbeiding/ separasjonsmetoden gjøres ved en kombinasjon av:

  • «Flotation» utført med en løsning med høytetthet
  • Oksidering for å fjerne organisk materiale
  • Enzymbehandling 
  • Filtrering

Avhengig av matriks så vil separasjonsmetoden variere for å oppnå et rent prøvemateriale med mikroplast som kan identifiseres og kvantifiseres med FT-IR. 

Analyse av mikroplast hos ALS

Følgende pakker vil tilbys:

  • Rent vann, drikkevann, flaskevann (identifikasjon av plasttype, antall partikler/volum); Pakke A-7a.
  • Renset avløpsvann, ferskvann (identifikasjon av plasttype, antall partikler/volum); Pakke A-7b.  
  • Sediment (identifikasjon av plasttype, antall partikler/vekt); Pakke A-7c.  
  • Slam (identifikasjon av plasttype, antall partikler/vekt): Pakke A-7d.  
  • Skjell/fisk (identifikasjon av plasttype, antall partikler/vekt); Pakke A-7e

Programmet som gjør den automatiske identifiseringen av polymerer måler overflaten på en partikkel, og deretter antar programmet den tredje dimensjonen til partikkelen og utfører en beregning. Tettheten til de ulike plastpartiklene er lagt inn i programmet, og derfor kan plastinnhold i mg/l eller mg/100g eller /kg beregnes avhengig av hva en ønsker og sammenlikne med.