Analyser av jord etter Klif sin liste for ”Normverdier for følsomt arealbruk”. Forurensningsforskriftenes kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er revidert. Regelverket tredde i kraft 1. juli 2009.

I følge Klif er følgende ny definisjon av forurenset grunn lagt til grunn for endringene:

  • All jord har et naturlig innhold av tungmetaller. Regelverket er nå endret for å ta hensyn til at det i noen områder fra naturens side er så høye konsentrasjoner av tungmetaller at de overskrider normverdiene.
  • Med den nye forskriften defineres forurenset grunn som grunn som har konsentrasjoner av tungmetaller og miljøgifter over normverdiene, og som samtidig ligger over det naturgitte bakgrunnsnivået i grunnen.
  • Samtidig blir bergarter som danner syre i kontakt med luft og vann definert å være forurenset. Den mest kjente av disse bergartene er alunskifer, som det finnes mye av på deler av Østlandet.

For flere av tungmetallene er normverdiene hevet, mens normverdiene for
mange organiske miljøgifter har blitt strengere. Det er også gitt normverdier
for nye stoffer som tidligere ikke var omfattet av regelverket.

ALS Laboratory Group har revidert pakken ”NORMPAKKE” slik at denne skal dekke listen av miljøgifter i det nye regelverket som tredde i kraft fra 1. juli 2009.
I den forbindelse har ALS Laboratory Group valgt å utarbeide følgende 3 analysepakker:

NORMPAKKE–BASIC

Forenklet versjon som dekker de vanligste miljøgiftene.

NORMPAKKE–STANDARD

En utvidet versjon som dekker alle miljøgiftene i den nye forskriften bortsett fra de som er omtalt som Normpakke-tillegg under.

NORMPAKKE–TILLEGG

En tilleggspakke for mer sjeldne miljøgifter som omhandles i det nye regelverket.
En oversikt over hvilke forbindelser og kvantifikasjonsgrenser som gjelder er
gitt i tabellene på side 2.

Prøvemengder

Prøvemengde:
ca 500 g. Ved bestilling av normpakke-tillegg er det ønskelig at denne leveres i egen prøvebeholder.

Prøvemengde vann:
Basic: 3*1 L glassflaske, 100 ml plastflaske
Standard: 4*1 L glassflaske, 500 ml plastflaske + NaOH tablett, 100 ml plastflaske.

Last ned bestillingsskjema

Bestill prøvebeholdere

Ved spørsmål om regelverket eller for tilbud ved større prosjekter kontakt: info.on@alsglobal.com, tlf 22 13 18 00.

Les mer (pdf)