Definisjon: Grunnvann er det vannet som fyller hulrom, porer og sprekker i grunnen. Under grunnvannsspeilet er alle hulrom fullstendig fylt med vann (mettet sone), mens i sonen mellom markoverflaten og grunnvannsspeilet (umettet sone), er hulrommene delvis også fylt med luft.

Vannet er pr definisjon partikkelfritt, og dersom det inneholder partikler kommer dette som regel fra dårlig rensing av brønnen, eller oppvirvling av partikler under prøvetaking. Det anbefales sterkt å filtrere vannprøver for metaller i grunnvann på 0.45 µm filter under prøvetaking fordi det kan skje utfellinger relativt raskt etter prøvetakingen. Filtreres slike prøver senere vil utfellingene fjernes og resultatene ikke være representative for elementkonsentrasjonen i grunnvannet.

Eksempler: Vann fra grunnvann-/overvåkningsbrønner, borehullsvann, pringvann fra brønner/rør og vann fra jordvæskeprøvetakere.

ALS analyspakker for sigevann

Metallpakker

  • V-2 Element-innhold (metaller) i partikkelfritt vann
    V-3a hvis det forventes forurenset vann

Partikler i vannet?

Grunnvann skal ikke inneholde partikler. Er prøven filtrert i felt (0.45 µm) vil uklart vann indikere at utfellinger har skjedd i etterkant. Prøven kan da tilsettes syre for å løse tilbake partiklene. Hvis vannet er uklart eller inneholder synlige partikler vil prøven kunne filtreres/dekanteres før analyse dersom ikke annet er avtalt med kunde. Dersom prøven skal oppsluttes inklusive eventuelle partikler henvises det til analysepakke V-3b.

sigevann test