Utlekkingstest utføres med formål om å undersøke i hvilket omfang miljøgifter i avfall eller forurenset jord lekker ut i omgivelsene. Dette kan skje gjennom analyse av vann som lekker ut naturlig, eller gjennom å utføre laboratorietester.

ALS tilbyr utlekkingstester og analyser av sigevann som baseres på internasjonalt godkjente metoder. ALS Norge tilbyr skreddersydde analysepakker for sigevann fra deponi.

Sigevann

Definisjon: Vann som renner fra deponier eller har perkolert gjennom kontaminerte landområder. 
Eksempler: Vann sanket fra utsig, bekker, kummer eller overvåkningsbrønner nedstrøms deponier. OBS Ved prøvetaking av sigevann fra kummer/rør/utsig/ bekk: pass på at det ikke virvles opp partikler ved prøvetakingen. I vannstrømmer som forflytter partikler (f.eks. innsig i kummer, utsig fra fyllinger etc. skal eventuelt suspendert materiale i vannet være inkludert i analysen.

ALS analyspakker for sigevann

Metall pakker

  • V-2 Element-innhold (metaller) i partikkelfritt og rent grunnvann
  • V-3a hvis det forventes forurenset vann
  • V-3b Element-innhold (metaller) i vann som inneholder partikler
Sigevann test

Partikler i vannet?

Vann fra overvåkningsbrønner filtreres 0.45 µm under prøvetaking. Vann som forflytter partikler (har synlig suspendert stoff) som utsig, avløpsrør, kummer etc. skal analyseres inklusive partikler (V-3b). Dersom vannet fra kum er partikkelfritt kan en analysemetode som ikke inkluderer partikler velges, men da er det viktig at samme type analyse velges neste  gang prøvepunktet skal prøvetas.

Hvis vannet inneholder synlige partikler som ønskes fjernet, vennligst merk på ordren om ALS skal filtrere, dekantere, oppslutte* partiklene. Hvis ingen beskjed er gitt, vil ALS fjerne partikler fra prøvene dersom det bestilles en analyse UTEN partikler (V-2 eller V-3a pakke).  

*Oppsluttet vann blir analysert i henhold til V-3b pakken