Packages: 0
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

PSO-11, TBT (Tributyltinn), analyse av passiv prøvetaker XX

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Metode: ISO 17353
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utførende Lab: E&H
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16

PSO-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

PSO-2, PCB-7, polyklorerte bifenyler, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran

PSO-4, Dioksiner og furaner, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28
PBDE 47
PBDE 99
PBDE-153
PBDE-154
PBDE-183

PSO-5, Bromerte flammehemmere (BFH), analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon C8-C10
Fraksjon C11-C16
Fraksjon C17-C24
Fraksjon C25-C36

PSO-8, olje C8-C36 i passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 9377-2, Membranen med innhold ekstraheres med heksan
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Resultatene rapporteres i µg/SPMD og i tillegg gis en estimering av vannkonsentrasjonen. Vær oppmerksom på at beregning av vannkonsentrasjonen kun er en estimering da hydrokarboner består av en blanding av flere fraksjoner. Resultatene skal kun brukes som en indikasjon.
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tolkning bestilles som tilleggstjeneste til en av oljeanalysene

Oljetype fra kromatogram, tolkning

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff

Olje total, med GC-FID i jord (> C10-C40, uten opprensing)

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 20 mg/kg tørrstoff

Alifater i jord etter SPIMFAB >C5-C35, OJ-21 Alif PR

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, SPIMFAB (GC-MS)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.025 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.025 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
2-Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
3/4 -Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Styren 0.025 mg/kg tørrstoff

BTEX+C3-aromater i jord OJ5+C3 GB

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff

MTBE i jord

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaften 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fenantren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Krysen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 1 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 1 mg/kg tørrstoff
C1-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C3-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C1-fenantren/antracen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-fenantren/antracen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C1-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C3-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff

PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i jord OJ-1+NPD GB

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: PAH: ISO 18287, NPD: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 19,20%
2 NPD er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.050 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.050 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzo(a)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(e)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ae)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff

PAH-22 i jord OJ-22 GB

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Analyse av Benso(a)fluoren, Benso(b)fluoren, Dibenso(ae)pyren, Dibenso(ah)pyren og Dibenso(ai)pyren er ikke akkreditert
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34b, Perfluorerte komponenter, PFOS og PFOA i jord

Analyseinfo

Pris: 1.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34a, Perfluorerte komponenter, PFOS, PFOSA og 13 andre i jord

Analyseinfo

Pris: 2.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 1 10 µg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34e, Perfluorerte forbindelser i jord (iht Miljødirektoratets liste for vann)

Analyseinfo

Pris: 2.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414, unntatt der det er note
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Prøver inneholdende olje er ikke egnet for analyse

Lab: GBA

1 Intern analysemetode
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl TBT) i jord OJ-19A LU

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser (3 forbindelser: TBT, DBT, MBT) i jord OJ-19A3 LU

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganisk i jord kun TBT OJ-19A1 LU

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As(III) 0.01 mg/kg tørrstoff
As(V) 0.04 mg/kg tørrstoff
MMA (monometylarsonat) 0.01 mg/kg tørrstoff
DMA (dimetylarsinat) 0.02 mg/kg tørrstoff

Arsen-uorganisk i jord (As3, As5, DMA, MMA) , arsenspesiering OJ-19D LU

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, IC-ICP-SFMS etter hydridgenerering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylbly 1.0 µg/kg tørrstoff
Trietylbly 1.0 µg/kg tørrstoff
Tetraetylbly 1.0 µg/kg tørrstoff

Blyorganiske forbindelser i jord OJ-19B GB

Analyseinfo

Pris: 6.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-AED etter derivasjon med Natriumtetrapropylborat
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.10 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff

Alkylfenoler, 14stk i jord OJ-18A GB

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 22%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-Etylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Butylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-iso-Propyl-3-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-iso-propylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2-t-Butyl-4-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Butyl-2-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,5-Di-iso-propylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Butylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2-t-Butyl-4-etylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Pentylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
6-t-Butyl-2.4-dimetylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,4-Di-s-butylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Dimet-4-fen(11diMeProp)fenol+ 4(1Et1MeProp)2Me-fenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Heksylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-t-butylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2-Metyl-4-t-oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Heptylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Nonylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff

Alkylfenoler i jord, utvidert liste (33 forbindelser) OJ-18F GB

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.1 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.1 mg/kg tørrstoff
m/p-Kresol 0.1 mg/kg tørrstoff

Fenol og kresoler i jord OJ-18B PR

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8081, EPA 3500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff

Nonylfenol og nonylfenol etoksilater i jord OJ-18D GB

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 14,80%
2 Måleusikkerhet (MU) 25 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
Iso-nonylfenol (tekn) 1 0.010 mg/kg tørrstoff

Nonylfenol og oktylfenol i jord OJ-18C GB

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 14,80%
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
Iso-nonylfenol (tekn) 1 0.010 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP1EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP2EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP3EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff

Nonylfenol, oktylfenol og etoksilater i jord OJ-18E GB

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 14,80%
2 Måleusikkerhet (MU) 25 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Dietylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-propylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-butylftalat (DBP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-isobutylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-pentylftalat (DPP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-oktylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Butylbenzylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-sykloheksylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff

Ftalater i jord OJ-4 PR

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg tørrstoff

DEHP (di-(2-etylheksyl)ftalat) i jord PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PentaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
HeksaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
HeptaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
OktaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
NonaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff

Bromerte flammehemmere (BFH) i jord standard OJ-25A PR

Analyseinfo

Pris: 5.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrense varierer, ta kontakt for nærmere beskrivelse
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE-138 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-153 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-154 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-183 0.20 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 5.0 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 2.0 µg/kg tørrstoff
Dimetylert TBBPA (m-TBBPA) 1.0 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 5.0 µg/kg tørrstoff
Tribromanisol (TBA) 1.0 µg/kg tørrstoff
PBB-15 0.50 µg/kg tørrstoff
PBB-49 0.20 µg/kg tørrstoff
PBB-52 0.20 µg/kg tørrstoff

Bromerte flammehemmere (BFH) i jord ihht SFT-rapport OJ-25B GB

Analyseinfo

Pris: 7.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0,01 mg/kg tørrstoff

Bisfenol-A i jord GB

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff

Dioksiner og furaner (PCDD/F) i jord OJ-22 PR

Analyseinfo

Pris: 4.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:

Dioksiner (PCDD/F)+dioksinlignende PCB i jord OJ-22+OJ-2B PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Dioksiner/Furaner: EPA 1613, PCB: EPA 1668, mod
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 ng/kg tørrstoff
PCB 81 1 ng/kg tørrstoff
PCB 105 1 ng/kg tørrstoff
PCB 114 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 123 1 ng/kg tørrstoff
PCB 126 1 ng/kg tørrstoff
PCB 156 1 ng/kg tørrstoff
PCB 157 1 ng/kg tørrstoff
PCB 167 1 ng/kg tørrstoff
PCB 169 1 ng/kg tørrstoff
PCB 189 1 ng/kg tørrstoff
PCB 28 1 ng/kg tørrstoff
PCB 52 1 ng/kg tørrstoff
PCB 101 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 138 1 ng/kg tørrstoff
PCB 153 1 ng/kg tørrstoff
PCB 180 1 ng/kg tørrstoff
sum PCB-7 1 ng/kg tørrstoff
pH 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" 1 ng/kg tørrstoff
Sum WHO-TEQ "Upperbound" 1 ng/kg tørrstoff

Dioksiner (PCDD/F)+dioksinlignende PCB+PCB-7 i jord OJ-22+OJ-2b+OJ-2a, PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Dioksiner/Furaner: EPA 1613, PCB: EPA 1668, mod
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 µg/kg tørrstoff
PCB 81 1 µg/kg tørrstoff
PCB 118 1 µg/kg tørrstoff
PCB 105 1 µg/kg tørrstoff
PCB 114 1 µg/kg tørrstoff
PCB 123 1 µg/kg tørrstoff
PCB 126 1 µg/kg tørrstoff
PCB 156 1 µg/kg tørrstoff
PCB 157 1 µg/kg tørrstoff
PCB 167 1 µg/kg tørrstoff
PCB 169 1 µg/kg tørrstoff
PCB 189 1 µg/kg tørrstoff
Sum PCB (WHO/TEQ)

PCB Dioksinlignende (PCB-WHO) i jord OJ-2B PR

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av semi-flyktige komponenter

Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i jord OJ-12 GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 mg/kg tørrstoff
Brommetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.800 mg/kg tørrstoff
Bromklormetan 0.20 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.030 mg/kg tørrstoff
Tribrommetan (bromoform) 0.040 mg/kg tørrstoff
Bromdiklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Dibromklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.010 mg/kg tørrstoff
Triklorfluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklordifluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Kloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.040 mg/kg tørrstoff
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
2,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
1,1-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Triklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-Dibrom-3-klorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Brombenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.030 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.100 mg/kg tørrstoff
Styren 0.040 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.20 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,4-Trimetylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
sek-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
tert-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.10 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff

VOC-EPA, Flyktige organiske forbindelser (59 forb.) i jord OJ-14A PR

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Etylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Propylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Isopropylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Isobutylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
sek-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
tert-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Pentylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
iso-Pentylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff

Acetater i jord OJ-11 GB

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles
Anmerkninger: Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01-0.2 mg/kg
Toluen 0.01-0.2 mg/kg
m/p-Xylen 0.01-0.2 mg/kg
o-Xylen 0.01-0.2 mg/kg
Styren 0.01-0.2 mg/kg
Isopropylbenzen (kumen) 0.01-0.2 mg/kg
n-Propylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.01-0.2 mg/kg
tert-Butylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
1,2,4-Trimetylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
sek-Butylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.01-0.2 mg/kg
n-Butylbenzen 0.01-0.2 mg/kg

Alkylbensener i jord OJ-17

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metansyre (Maursyre) 7.50 mg/kg
Eddiksyre (Etansyre) 7.50 mg/kg
Propansyre 7.50 mg/kg
Butansyre (Smørsyre) 7.50 mg/kg
Pentansyre 7.50 mg/kg
Isopentansyre 7.50 mg/kg
Heksansyre 15 mg/kg
2-hydroksypropansyre (Melkesyre) 7.50 mg/kg

Organiske syrer i jord

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kapillær elektroforese med UV-deteksjon
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Triklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Tetraklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Pentaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Heksaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Heptaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Oktaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff

Polyklorerte naftalener i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Propylenglykol (PG) 1 mg/kg tørrstoff

Propylenglykol (PG) i jord PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen 0.05 mg/kg tørrstoff
beta-Pinen 0.05 mg/kg tørrstoff
3-Karen 0.05 mg/kg tørrstoff
Limonen 0.05 mg/kg tørrstoff

Terpener i jord OJ-29 GB

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzotriazol 0.05 mg/kg tørrstoff
Tolyltriazol (5-metylbenzotriazol) 0.05 mg/kg tørrstoff
Alkyletoksilater 1 mg/kg tørrstoff
Petroleumsulfonater 100 mg/kg tørrstoff

Tilsetningsstoffer i avisningsvæske i jord OJ-26 XX

Analyseinfo

Pris: 3.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg tørrstoff

Trietylenglykol (TEG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
vinylklorid 0.1 mg/kg tørrstoff

Vinylklorid i jord PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diuron 0.010 mg/kg tørrstoff

Diuron i jord

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glyfosat og AMPA 0.1 mg/kg tørrstoff

Glyfosat og AMPA i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Irgarol 0.010 mg/kg tørrstoff

Irgarol i jord

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pentaklorbenzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.0050 mg/kg tørrstoff
a-HCH 0.010 mg/kg tørrstoff
b-HCH 0.010 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.010 mg/kg tørrstoff
Aldrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Dieldrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Endrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Isodrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Telodrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Heptaklor 0.010 mg/kg tørrstoff
cis-Heptaklorepoksid 0.010 mg/kg tørrstoff
trans-Heptaklorepoksid 0.010 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.010 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.010 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.010 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.010 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.010 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.010 mg/kg tørrstoff
a-Endosulfan 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksakloretan 0.010 mg/kg tørrstoff

Klorerte pesticider plantevernmidler i jord OJ-3A PR

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8081
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogenpesticider (triaziner) 0.01-0.1 mg/kg
Organiske fosforpesticider 0.01-0.1 mg/kg
Karbamater 0.01-0.1 mg/kg
Pyretroider 0.01-0.1 mg/kg
Konazoler 0.01-0.1 mg/kg
Anilider 0.01-0.1 mg/kg
Øvrige pesticider 0.01-0.1 mg/kg

Pesticider plantevernmidler (kontrollpakke) i jord OJ-3B PR

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Anmerkninger: LOR gjelder per pesticid
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-D 0.05 mg/kg tørrstoff
MCPA 0.05 mg/kg tørrstoff
MCPP (mekoprop) 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4,5-T 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-DP (dikloprop) 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4,5-TP 0.05 mg/kg tørrstoff
MCPB 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-DB 0.05 mg/kg tørrstoff

Fenoksisyrer i jord OJ-9A PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
TCPP (Triklorisopropylfosfat) µg/kg tørrstoff
TCEP (Trikloretylfosfat) µg/kg tørrstoff
TBP (Tri-n-Butylfosfat) µg/kg tørrstoff
TDCP (Tri-(Diklorpropyl)-fosfat) µg/kg tørrstoff
TCrP (Trikresylfosfat) µg/kg tørrstoff
TPhP (Trifenylfosfat) µg/kg tørrstoff
TIBP (Tri-isobutylfosft) µg/kg tørrstoff
ToCrP (Tri-o-Kresylfosfat) µg/kg tørrstoff
TBEP (Tri-2-butoksyetyl-fosfat) µg/kg tørrstoff
EHDPhP (2-etylheksyl-di-fenylfosfat) µg/kg tørrstoff
DBPhP (Dibutylfenylfosfat) µg/kg tørrstoff
DPhBP (Difenylbutylfosfat) µg/kg tørrstoff
TEHP (Tri(2-etylheksyl)fosfat) µg/kg tørrstoff

Organofosfor (tributylfosfat og trifenylfosfat) i jord OJ-25D GB

Analyseinfo

Pris: 4.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.05 mg/kg tørrstoff

Triklosan i jord

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
AOX 30 mg/kg tørrstoff

AOX i jord PR

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EN 16166, DIN 38414 S-18
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) 20 mg/kg tørrstoff

Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) i jord

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode basert på ISO/TR 11046
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 1 mg/kg tørrstoff

EOX i jord PR

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8, DIN 38414-S17
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) 100 mg/kg

Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) i jord

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: NS 4752
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
DEHA (dietylhydroksylamin) 0.05 mg/kg tørrstoff

DEHA (dietylhydroksylamin) i jord GB

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylenglykol (DEG) 1.0 mg/kg tørrstoff

Dietylenglykol (DEG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
RDX 0.005 mg/kg tørrstoff
HMX 0.005 mg/kg tørrstoff
Etylenglykoldinitrat (EGDN) 0.05 mg/kg tørrstoff
Dietylenglykolnitrat (DEGN) 0.05 mg/kg tørrstoff
Nitroglycerin 0.05 mg/kg tørrstoff
Nitropenta 0.05 mg/kg tørrstoff
Hexyl 0.05 mg/kg tørrstoff
Tetryl 0.05 mg/kg tørrstoff
1,3-Dinitrobenzen 0.005 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trinitrobenzen 0.005 mg/kg tørrstoff
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: eksplosivrester i jord OJ-27C GB

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,3-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
3,4-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: nitrotoluener i jord OJ-27A GB

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Difenylamin mg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
1,3-Dinitrobenzen mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2,3-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
3,4-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2.4.6-Trinitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Amino-2,6-dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2-Nitrodifenylamin mg/kg tørrstoff
2-Amino-4-6-dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Nitrodifenylamin mg/kg tørrstoff
1,4-Dinitrobensoen mg/kg tørrstoff
1,2-Dinitrobensoen mg/kg tørrstoff
1,5-Dinitronaftalin mg/kg tørrstoff
1,8-Dinitronaftalin mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: nitroaromater i jord OJ-27 GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 mg/kg tørrstoff
RDX 0.1 mg/kg tørrstoff
HMX 0.1 mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: RDX, HMX, TNT i jord OJ-27B GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Flyktige forbindelser, GC-MS screening i jord OJ-13A GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.50 mg/kg tørrstoff

Formaldehyd i jord PR

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, spektrofotometri på eluat, tilbakekalkulering til tørrstoff
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 1 mg/kg tørrstoff
Dietylenglykol (DEG) 1 mg/kg tørrstoff
Trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg tørrstoff
Propylenglykol (PG) 1 mg/kg tørrstoff

Glykoler i jord (MEG, DEG, TEG, PG)

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
monoklorbenzen 1 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 1 0.030 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 2 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,3,4-tetraklorbenzen 2 0.010 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 2 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 2 0.010 mg/kg tørrstoff

Klorbensener i jord OJ-8 PR

Analyseinfo

Pris: 1.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Gruppe 1: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Gruppe 2: EPA 8081
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Gruppe 1
2 Gruppe 2
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.080 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.050 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.030 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.040 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.10 mg/kg tørrstoff

Klorerte alifater/løsemidler i jord OJ-6 PR

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 0.050 mg/kg tørrstoff
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.050 mg/kg tørrstoff

Klorparafiner (SCCP/MCCP) i jord OJ-32 GB

Analyseinfo

Pris: 4.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Klorfenoler i jord OJ-7 PR

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 25%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PAH-16 0.05 mg/kg tørrstoff
1-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
Bifenyl 1 0.05 mg/kg tørrstoff

Kreosotforbindelser i jord OJ-24A GB

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18287, med unntak av Bifenyl: intern metode GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Lab: GBA

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
PAH-16 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 1 0.05 mg/kg tørrstoff
1-Metylnaftalen 1 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Metylnaftalen 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Bifenyl 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Fenol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
o-kresol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
m-kresol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
p-kresol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
Dibenzofuran 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Kinolin 2 0.05 mg/kg tørrstoff
iso-Kinolin 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Karbazol 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzotiofen 2 0.05 mg/kg tørrstoff

Kreosotforbindelser i jord OJ-24B GB

Analyseinfo

Pris: 3.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 19,20%
2 Parameteren er ikke akkreditert
3 Måleusikkerhet 22%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 1 mg/kg tørrstoff

MEG (monoetylenglykol) i jord

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.05 ng/g TS

Metylkvikksølv i jord OJ-19E LU

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Oktaklorstyren 0.5 µg/kg tørrstoff

Oktaklorstyren i jord

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser (10 forb lav LOQ TBT) i jord OJ-19AQ LU

Analyseinfo

Pris: 4.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser, kun TBT lav LOQ i jord OJ-19A1Q

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1,0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1,0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser, tre komponenter, lav LOQ TBT OJ-19A3Q LU

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7,0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10,0 mg/kg tørrstoff

Olje >C5-C40 og Alifater >C5-C35 i jord, slam eller sediment OJ-20G THC+ALIF DK

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: THC: GC/FID, med unntak av fraksjon >C5-C6: GC/MS/SIM. Alifater: GC-FID/GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 52 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 101 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 118 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 138 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 153 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 180 1 0,5 µg/kg tørrstoff
sum PCB-7 4 µg/kg tørrstoff

PCB-7 i sediment OJ-2 SED DK

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS/SIM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 0.05 mg/kg tørrstoff
Se(VI) 0.3 mg/kg tørrstoff

Selenspesiering i jord, slam eller sediment OJ-19F LU

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 10 µg/l
Se(VI) 50 µg/l

Selenspesiering i vann OV-19F LU

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.010 mg/kg tørrstoff

PAH-16 i tørt materiale/jord OJ-1 DK

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) mg/kg tørrstoff

Olje, THC med GC-FID > C10-C40 i tørt materiale/jord OJ-20C DK

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 7,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10,0 mg/kg tørrstoff

Alifater > C5-C35 i jord, OJ-20G DK

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 mg/kg tørrstoff

Olje, THC-screening, > C5-C35 i jord OJ-20G DK

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.01 mg/kg tørrstoff

BTEX , monosykliske aromater i tørt materiale/jord OJ-5 DK

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFBA (Perfluorbutansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0,5 µg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34a lavere LOQ, Perfluorerte komponenter, PFOS, PFOSA og 13 andre i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 20 mg/kg tørrstoff

Fett totalt (totalt ekstraherbart) i jord

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Irgarol 0,020 µg/l

Irgarol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylparaben 0,010 mg/kg tørrstoff

Metylparaben i jord

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MSD
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 mg/kg tørrstoff
PCB 52 mg/kg tørrstoff
PCB 101 mg/kg tørrstoff
PCB 118 mg/kg tørrstoff
PCB 138 mg/kg tørrstoff
PCB 153 mg/kg tørrstoff
PCB 180 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff

PCB-7 tørt materiale/jord OJ-2 DK

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Musk amberette 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk xylene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk moskene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk tibetene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk ketone 1.0 µg/kg tørrstoff
Cashmerane 1.0 µg/kg tørrstoff
Celestolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Phantolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Galaxolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Tonalide 1.0 µg/kg tørrstoff
Versalide 1.0 µg/kg tørrstoff

Muskforbindelser i jord

Analyseinfo

Pris: 3.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dodecylfenol 100 µg/kg tørrstoff

Dodecylfenol i jord

Analyseinfo

Pris: 3.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 5 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.5 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.5 µg/kg tørrstoff

PFAS, 35 komponenter i jord, PFC-35

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Akkreditering: Ja

Organiske analyser / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:

Kvalitativ oljeanalyse, tolking mot oljebibliotek

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Ja

Organiske analyser / Tekstiler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 15 mg/kg

Formaldehyd i tekstiler XX

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Tekstiler > Tekstiler
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: EN ISO 14184-1 / EN 645
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bromerte flammehemmere i tekstiler REACH XX

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Tekstiler
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: REACH Annex XVII Entry 4,7,8
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 15 mg/kg

Formaldehyd i lær XX

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Tekstiler > Tekstiler
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: ISO 17226-1 & ISO 17226-2
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products

Organiske analyser /

Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-n-butylftalat (DBP) 0.01 %
Butylbenzylftalat 0.01 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.01 %
Di-n-oktylftalat 0.01 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.02 %
Di-isononylftalat (DINP) 0.02 %

Ftalater iht REACH - 6 stk

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype:
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: EC No 1907/2006 (REACH) Annex XVII Entry 51&52
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
ALS Consumer Products

Organiske analyser / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16
sum PAH carcinogene

PAH-16 i emisjon/røykgass ABS-PAH16 PR

Analyseinfo

Pris: 3.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: ISO 11338, EPA 429
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Måleusikkerhet for enkelt PAH 30%, for sum 16 PAH 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Sum øvrige PAH

Blindprøve PAH-16 i emisjon/røykgass ABS-PAH16-blank PR

Analyseinfo

Pris: 2.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: ISO 11338, EPA 429
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

PCB-7 (Indikator PCB) i emisjon/røykgass ABS-PCB7 PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

ABS-PCB7, blindprøve PCB-7 (Indikator PCB) i emisjon/røykgass

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
Sum PCDD/F I-TEQ

Dioksiner/furaner i emisjon/røykgass ABS-PCDD/F PR

Analyseinfo

Pris: 8.450 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: EN 1948-2, 1948-3
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
Sum PCDD/F I-TEQ

Blindprøve Dioksiner/furaner i emisjon/røykgass ABS-PCDD/F-blank PR

Analyseinfo

Pris: 4.200 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: EN 1948-2, 1948-3
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
Sum PCDD/F I-TEQ
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
Sum PCB (WHO/TEQ)

Dioksiner/furaner + dioksinlignende PCB i emisjon/røykgass ABS-PCDD/F + PCB12 PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: Dioksiner/Furaner: EN 1948-2, 1948-3. PCB: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
Sum PCDD/F I-TEQ
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
Sum PCB (WHO/TEQ)

ABS-PCDD/F + PCB12-blank, blindprøve Dioksiner/furaner + dioksinlignende PCB i emisjon/røykgass

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: Dioksiner/Furaner: EN 1948-2, 1948-3. PCB: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
Sum PCDD/F I-TEQ
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16
sum PAH carcinogene

Dioksiner/furaner + PAH-16 i emisjon/røykgass, ABS-PCDD/F + PAH16 PR

Analyseinfo

Pris: 10.500 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: Dioksiner/Furaner: EN 1948-2, 1948-3. PAH: ISO 11338, EPA 429
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
Sum PCDD/F I-TEQ
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16
sum PAH carcinogene

Dioksiner/furaner + PAH-16 i emisjon/røykgass, ABS-PCDD/F + PAH16-blank, blindprøve PR

Analyseinfo

Pris: 5.250 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: Dioksiner/Furaner: EN 1948-2, 1948-3. PAH: ISO 11338, EPA 429
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.05 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.05 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.05 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.05 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff

PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner i aske OA-1

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff

PCB-7, polyklorerte bifenyler i aske, OA-2

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77
PCB 81
PCB 118
PCB 105
PCB 114
PCB 123
PCB 126
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 169
PCB 189
Sum PCB (WHO/TEQ)

OA-2b, Dioksinlignende PCB i aske

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff

OA-22, Dioksiner (PCDD/F) i aske PR

Analyseinfo

Pris: 6.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: 2-propanol er ikke akkreditert
Måleusikkerhet 30%
Måleusikkerhet for sum WHO-TEQ: 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrense varierer, ta kontakt for nærmere beskrivelse
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bromerte flammehemmere i aske GB

Analyseinfo

Pris: 5.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: GBA

Organiske analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 10 µg/l
Fraksjon >C12-C16 10 µg/l
Fraksjon >C16-C22 10 µg/l
Fraksjon >C22-C35 10 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) µg/l

Olje, THC >C10-C40 iht Drikkevannsforskriften OV-20C DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(b)fluoranten 0.004 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.002 µg/l
Benzo(a)pyren 0.002 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.003 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.003 µg/l

PAH-5 iht Drikkevannsforskriften OV-1 DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 940 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 550
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 25 µg/l
Dietylenglykol (DEG) 20 µg/l
Trietylenglykol (TEG) 20 µg/l
Propylenglykol (PG) 20 µg/l
Monoetylenglykol (MEG) som C 10 µg C/l
Dietylenglykol (DEG) som C 10 µg C/l
Trietylenglykol (TEG) som C 10 µg C/l
Propylenglykol (PG) som C 10 µg C/l

Glykoler i drikkevann, (MEG, DEG, TEG, PG) ihht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l

Bensen i drikkevann, OV-5 DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Flyktige organiske forbindelser, OV-5+6 PR

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l

Flyktige organiske forbindelser i drikkevann, OV-5+6+10 PR

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2-dikloretan 0,5 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Klorerte alifater/løsemidler ihht Drikkevannsforskriften OV-6 DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH 0.01 µg/l
b-HCH 0.01 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
Aldrin 0.005 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l

Klorerte pesticider plantevernmidler iht drikkevannsforskriften OV-3A DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 1.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Olje, THC med GC-FID, > C10-C40 i vann OV-20C PR

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) µg/l

Olje, THC-screening, > C5-C35 i vann OV-20G PR

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: >C5-C10: EPA 8260, EPA 601, >C10: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Oljetype fra kromatogram, tolkning i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prøvemengde avhenger av oljeanalyse. Kromatogramtolking bestilles som et tillegg til denne.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C10 0.2 mg/l
Fraksjon >C10-C12 0.1 mg/l
Fraksjon >C12-C16 0.1 mg/l
Fraksjon >C16-C35 0.6 mg/l
Fraksjon >C35-C40 0.2 mg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 1 mg/l
Sum >C5-C35 2 mg/l

Olje THC oljeutskiller, > C5-C35, OV-20G HØY PR

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: >C5-C10: EPA 8260, EPA 601, >C10: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Lab: ALS CZ

1 Sum >C10-C40 er en verdi basert på analyse
2 Sum >C5-C35 er en beregnet verdi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Olje total, med GC-FID (> C10-C40, uten silicaopprensing) i vann

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Olje total 0.1 mg/l

Olje total, IR-metode

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 75 7505
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Alifater >C10-C12 10 µg/l
Alifater >C12-C16 10 µg/l
Alifater >C16-C35 10 µg/l

Alifater i vann etter SPIMFAB (>C5-C35) OV-21 PR

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0,2 µg/l
Toluen 0,2 µg/l
Etylbenzen 0,2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0,2 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1.0 µg/l
n-Propylbenzen 1.0 µg/l
2-Etyltoluen 1.0 µg/l
3/4 -Etyltoluen 1.0 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1.0 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
1,2,3-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
Styren 1.0 µg/l

BTEX + C3-aromater i vann, OV-5+C3 GB

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
Toluen 1.0 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l

BTEX, monosykliske aromater i vann OV-5 PR

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0,030 µg/l
Acenaftylen 0.010 µg/l
Acenaften 0.010 µg/l
Fluoren 0,010 µg/l
Fenantren 0,020 µg/l
Antracen 0,010 µg/l
Fluoranten 0,010 µg/l
Pyren 0,010 µg/l
Benzo(a)antracen 0,010 µg/l
Krysen 0,010 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0,010 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0,010 µg/l
Benzo(a)pyren 0,010 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0,010 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.010 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l

PAH-16 (EPA-PAH), polysykliske aromatiske hydrokarboner i vann OV-1 PR

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8270, ISO 6468
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01-0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01-0.1 µg/l
Acenaften 0.01-0.1 µg/l
Fluoren 0.01-0.1 µg/l
Fenantren 0.01-0.1 µg/l
Antracen 0.01-0.1 µg/l
Fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Pyren 0.01-0.1 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01-0.1 µg/l
Krysen 0.01-0.1 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01-0.1 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01-0.1 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01-0.1 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01-0.1 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
C1-naftalen 1.0 µg/l
C2-naftalen 1.0 µg/l
C3-naftalen 1.0 µg/l
C1-fenantren/antracen 1.0 µg/l
C2-fenantren/antracen 1.0 µg/l
Dibenzotiofen 1.0 µg/l
C1-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C2-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C3-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C2-naftalen µg/l

PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i vann OV-1+NPD GB

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NPD er ikke akkreditert
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.0010 µg/l
Acenaftylen 0.0010 µg/l
Acenaften 0.0010 µg/l
Fluoren 0.00017 µg/l
Fenantren 0.0010 µg/l
Antracen 0.00017 µg/l
Fluoranten 0.00017 µg/l
Pyren 0.00017 µg/l
Benzo(a)antracen 0.00017 µg/l
Krysen 0.00017 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(a)pyren 0.00017 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.00017 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.00017 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.00017 µg/l

PAH-16 lav LOQ, OV-1 LAV GB

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F39, GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.0010 µg/l
Acenaftylen 0.0010 µg/l
Acenaften 0.0010 µg/l
Fluoren 0.00017 µg/l
Fenantren 0.0010 µg/l
Antracen 0.00017 µg/l
Fluoranten 0.00017 µg/l
Pyren 0.00017 µg/l
Benzo(a)antracen 0.00017 µg/l
Krysen 0.00017 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.00017 µg/l
Benzo(a)pyren 0.00017 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.00017 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.00017 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.00017 µg/l
Perylen 0.020 µg/l

PAH-16 lav LOQ + Perylen i vann OV-1+PER GB

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenantren 0.010 µg/l
Antracen 0.010 µg/l
Fluoranten 0.010 µg/l
Pyren 0.010 µg/l
Benzo(a)antracen 0.010 µg/l
Krysen 0.010 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.010 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.010 µg/l
Benzo(a)pyren 0.010 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.010 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.010 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 µg/l
Benzo(a)fluoren 0.010 µg/l
Benzo(b)fluoren 0.010 µg/l
Benzo(e)pyren 0.010 µg/l
Dibenzo(ae)pyren 0.010 µg/l
Dibenzo(ah)pyren 0.010 µg/l
Dibenzo(ai)pyren 0.010 µg/l

PAH-18 i vann, OV-1 PAH-18 GB

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F39
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.01 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzo(a)fluoren 0.01 µg/l
Benzo(b)fluoren 0.01 µg/l
Benzo(e)fluoren 0.01 µg/l
Dibenzo(ae)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ai)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ai)pyren 0.01 µg/l

PAH-22 i vann, OV-1 PAH-22 GB

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F39
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.00110 µg/l
PCB 52 0.00110 µg/l
PCB 101 0.000750 µg/l
PCB 118 0.00110 µg/l
PCB 138 0.00120 µg/l
PCB 153 0.00110 µg/l
PCB 180 0.00950 µg/l
sum PCB-7 µg/l

PCB-7, polyklorerte bifenyler i vann OV-2 PR

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407 part 2, EPA 8082
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
AOX 0.01 mg/l

AOX i vann PR

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 9562
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 0.01 mg/l

EOX i saltvann GB

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 0.001 mg/l

EOX i vann, lavere LOQ GB

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: kjølig eller frossen tilstand
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett totalt (totalt ekstraherbart) i avløpsvann 0.20 mg/l

Fett totalt (totalt ekstraherbart) i avløpsvann

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757506
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett totalt (totalt ekstraherbart) i rent vann 0.05 mg/l

Fett totalt (totalt ekstraherbart) i rent vann

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757506
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) 5.0 mg/l

Fett totalt (gravimetrisk iht CSN75708) i vann

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757508
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) 5.0 mg/l

Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) i vann

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: NS 4752
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 7,20%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
VOX 0.02 µg/l

VOX i vann GB

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: analog til DIN EN 1485-H14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 5 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 5 ng/l

PFAS OV-34b, Perfluorerte komponenter, kun PFOS og PFOA i vann

Analyseinfo

Pris: 1.295 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 1 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 1 ng/l

PFAS OV-34c, Perfluorerte komponenter, kun PFOS og PFOA i drikkevann (lav LOR)

Analyseinfo

Pris: 1.575 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 5 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 5 ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 2.5 ng/l

PFAS OV-34b + PFOSA, Perfluorerte komponenter kun PFOS, PFOA, PFOSA i vann

Analyseinfo

Pris: 1.495 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.01 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l

PFAS OV-34a, Perfluorerte komponenter, PFOS PFOSA og 13 andre i vann

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.0025 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.0025 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.0025 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.0010 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.0025 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.0025 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.0025 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.0025 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.0010 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.0025 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.0025 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.0025 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.0025 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.0025 µg/l

PFAS OV-34d, Perfluorerte komponenter, PFOS PFOSA og 13 andre i drikkevann (lav LOR)

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 25 ng/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 25 ng/l

PFAS OV-34e uten 8:2 FTOH, Perfluorerte forbindelser i vann iht Miljødirektoratets liste

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Dette er listen som Miljødirektoratet har satt opp for kartlegging av Perfluorerte komponenter:
Link
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 25 ng/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 25 ng/l
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 20 ng/l

PFAS OV-34e + 8:2 FTOH , Perfluorerte forbindelser i vann iht Miljødirektoratets liste

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Dette er listen som Miljødirektoratet har satt opp for kartlegging av Perfluorerte komponenter:
Link
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 10 ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 10 ng/l
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 10 ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 ng/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 10 ng/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 10 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 10 ng/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 25 ng/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 10 ng/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 10 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 ng/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 10 ng/l
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 10 ng/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 50 ng/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 25 ng/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 25 ng/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 10 ng/l
HPFHpA 10 ng/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 50 ng/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 50 ng/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 10 ng/l

PFAS OV-34 stor uten 8:2 FTOH, Perfluorerte forbindelser i vann

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 ng/l
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 ng/l
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 ng/l
Tetrabutyltinnkation 1.0 ng/l
Monooktyltinnkation 1.0 ng/l
Dioktyltinnkation 1.0 ng/l
Trisykloheksyltinnkation 1.0 ng/l
Monofenyltinnkation 1.0 ng/l
Difenyltinnkation 1.0 ng/l
Trifenyltinnkation 1.0 ng/l

Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl. TBT) i vann OV-19A LU

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 ng/l
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 ng/l
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 ng/l

Tinnorganiske forbindelser (TBT, DBT, MBT) i vann OV-19A3 LU

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 ng/l

Tinnorganisk, kun TBT i vann OV-19A1 LU

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 17353
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 1 0.10 µg/l
o-kresol 1 0.10 µg/l
m-kresol 1 0.10 µg/l
p-kresol 1 0.10 µg/l
2,3-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,6-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
3,4-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 1 0.10 µg/l
2-Etylfenol 1 0.10 µg/l
3-Etylfenol 1 0.10 µg/l
4-Etylfenol 1 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 1 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 1 0.10 µg/l
2-isopropylfenol 1 0.10 µg/l
3-tert-butylfenol 1 0.10 µg/l

Alkylfenoler i vann, 15 stk OV-18A GB

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EN 12673-F15
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 1,0 µg/l
o-kresol 1,0 µg/l
m/p-Kresol 2,0 µg/l

Fenol og kresoler i vann OV-18B PR

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8041A, EPA 3500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 10- ng/l
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 100- ng/l
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 100 ng/l

Nonylfenol og -etoksilater i vann OV-18D GB

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 10 ng/l
4-t-Oktylfenol 10 ng/l
Iso-nonylfenol (tekn) 100 ng/l

Nonylfenol og oktylfenol i vann OV-18C GB

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 11,4%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 10-100 ng/l
4-t-Oktylfenol 10-100 ng/l
Iso-nonylfenol (tekn) 10-100 ng/l
4-Nonylfenol etoksilater (NP1EO, NP2EO, NP3EO) 10-100 ng/l
4-Oktylfenol etoksilater (OP1EO, OP2EO, OP3EO) 10-100 ng/l

Nonylfenol, oktylfenol og -etoksilater i vann OV-18E GB

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 11,4%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 1 0.10 µg/l
o-kresol 1 0.10 µg/l
m-kresol 1 0.10 µg/l
p-kresol 1 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 1 0.10 µg/l
4-Etylfenol 1 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 1 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 1 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 2 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 2 0.10 µg/l
4-t-Butylfenol 2 0.10 µg/l
4-iso-Propyl-3-metylfenol 2 0.10 µg/l
2,6-Di-iso-propylfenol 2 0.10 µg/l
2-t-Butyl-4-metylfenol 2 0.10 µg/l
4-t-Butyl-2-metylfenol 2 0.10 µg/l
2,5-Di-iso-propylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Butylfenol 2 0.10 µg/l
2-t-Butyl-4-etylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Pentylfenol 2 0.10 µg/l
6-t-Butyl-2.4-dimetylfenol 2 0.10 µg/l
2,4-Di-s-butylfenol 2 0.10 µg/l
2,6-Dimet-4-fen(11diMeProp)fenol+ 4(1Et1MeProp)2Me-fenol 2 0.10 µg/l
4-n-Heksylfenol 2 0.10 µg/l
4-t-Oktylfenol 3 0.10 µg/l
2,6-Di-t-butylfenol 2 0.10 µg/l
4,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 2 0.10 µg/l
2-Metyl-4-t-oktylfenol 2 0.10 µg/l
2,6-Di-t-butyl-4-metylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Heptylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Oktylfenol 2 0.10 µg/l
4-n-Nonylfenol 3 0.10 µg/l

Alkylfenoler i vann, 33 stk, OV-18F GB

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EN 12673-F15 / intern metode SPE derivatisering / ISO 18857
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Metode: EN 12673-F15

2 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Metode: intern metode, SPE derivatisering

3 Måleusikkerhet (MU) 10 %
Metode: ISO 18857

Komponent: Rapporteringsgrense:
As(III) 0.03 µg/l
As(V) 0.2 µg/l
MMA (monometylarsonat) 0.04 µg/l
DMA (dimetylarsinat) 0.1 µg/l

Arsen-spesiering (As3, As5, DMA, MMA) i vann OV-19D LU

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylbly 0.010 µg/l
Trietylbly 0.010 µg/l
Tetraetylbly 0.010 µg/l

Blyorganiske forbindelser i vann OV-19B GB

Analyseinfo

Pris: 6.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 0.0001 µg/l
PBDE 47 0.0001 µg/l
PBDE 99 0.0001 µg/l
PBDE 100 0.0001 µg/l
PBDE-138 0.001 µg/l
PBDE-153 0.001 µg/l
PBDE-154 0.001 µg/l
PBDE-183 0.001 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 0.01 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 0.005 µg/l
Dimetylert TBBPA (m-TBBPA) 0.005 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 0.01 µg/l
Tribromanisol (TBA) 0.005 µg/l
PBB-15 0.001 µg/l
PBB-49 0.001 µg/l
PBB-101 0.001 µg/l

Bromerte flammehemmere (BFH) ihht SFT-rapport i vann OV-25B GB

Analyseinfo

Pris: 7.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE 1 0.001 µg/l
PBDE 47 1 0.0001 µg/l
PentaBDE 1 0.001 µg/l
PBDE 99 1 0.0001 µg/l
PBDE 100 1 0.0001 µg/l
HeksaBDE 1 0.001 µg/l
HeptaBDE 1 0.002 µg/l
OktaBDE 1 0.002 µg/l
NonaBDE 1 0.01 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.01 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 1 0.005 µg/l
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 0.01 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 0.01 µg/l

Bromerte flammehemmere (BFH) standard i vann OV-25A PR

Analyseinfo

Pris: 5.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: US EPA 1614/EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Måleusikkerhet (MU) 20 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 0.1 mg/l
Dietylenglykol (DEG) 0.1 mg/l
Trietylenglykol (TEG) 0.1 mg/l
Propylenglykol (PG) 0.1 mg/l

Glykoler (MEG, DEG, TEG, PG) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylenglykol (DEG) 0.1 mg/l

Dietylenglykol (DEG) i vann

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 0.1 mg/l

Monoetylenglykol (MEG) i vann

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Propylenglykol (PG) 0.1 mg/l

Propylenglykol (PG) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trietylenglykol (TEG) 0.1 mg/l

Trietylenglykol (TEG) i vann

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylacetat 0.02-0.05 mg/l
Etylacetat 0.02-0.05 mg/l
n-Propylacetat 0.02-0.05 mg/l
Isopropylacetat 0.02-0.05 mg/l
n-Butylacetat 0.02-0.05 mg/l
Isobutylacetat 0.02-0.05 mg/l
sek-Butylacetat 0.02-0.05 mg/l
tert-Butylacetat 0.02-0.05 mg/l
n-Pentylacetat 0.02-0.05 mg/l
iso-Pentylacetat 0.02-0.05 mg/l

Acetater i vann OV-11 GB

Analyseinfo

Pris: 1.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: DIN 38407-F9-1 / ISO 10301-F4
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akrylamid 0.05 µg/l

Akrylamid i vann PR

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 535, EPA 169
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aldehyd (acetaldehyd) 0.1 mg/l

Aldehyd (acetaldehyd) i vann GB

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Filtreres før analyse
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.050 mg/l

Formaldehyd i vann PR

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: intern metode, spektrofotometrisk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glutaraldehyd 0.1 mg/l

Glutaraldehyd

Analyseinfo

Pris: 790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Filtreres før analyse
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metanol 1 2.0 mg/l
Etanol 1 0.50 mg/l
1-Propanol 1 0.20 mg/l
2-Propanol (Isopropanol) 1 0.20 mg/l
1-Butanol 1 0.20 mg/l
2-Butanol 1 0.20 mg/l
Isobutanol 2 0.20 mg/l
tert-Butanol 2 0.20 mg/l
1-Pentanol 2 0,20 mg/l
2-Oktanol 2 0.20 mg/l

Alkoholer i vann OV-15 GB

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-F9-1 / intern headspace-metode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: 2-propanol er ikke akkreditert
Lab: GBA

1 Metode: DIN 38407
2 Metode: Intern Headspace
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metanol 2.0 mg/l

Metanol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: analog til DIN 38407-F9-1 / ISO 10301-F4
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkoholetoksilater (sum AEO) 1 µg/l

Alkoholetoksilater (sum AEO) i vann XX

Analyseinfo

Pris: 3.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.1-1 µg/l
Toluen 0.1-1 µg/l
m/p-Xylen 0.1-1 µg/l
o-Xylen 0.1-1 µg/l
Styren 0.1-1 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 0.1-1 µg/l
n-Propylbenzen 0.1-1 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.1-1 µg/l
tert-Butylbenzen 0.1-1 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 0.1-1 µg/l
sek-Butylbenzen 0.1-1 µg/l
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.1-1 µg/l
n-Butylbenzen 0.1-1 µg/l

Alkylbensener i vann OV-17 GB

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dalapon (2,2-Diklorpropionsyre) 0.1 µg/l

Dalapon i vann PR

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.60 µg/l
Dietylftalat 0.60 µg/l
Di-n-propylftalat 0.60 µg/l
Di-n-butylftalat (DBP) 0.60 µg/l
Di-isobutylftalat 0.60 µg/l
Di-pentylftalat (DPP) 0.60 µg/l
Di-n-oktylftalat 0.60 µg/l
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1.3 µg/l
Butylbenzylftalat 0.60 µg/l
Di-sykloheksylftalat 0.60 µg/l

Ftalater i vann OV-4 PR

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.1 µg/l

DEHP (di-(2etylheksyl)ftalat) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 4.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/l
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/l
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/l
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/l
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/l
Oktaklordibenzofuran 1 ng/l

Dioksiner (PCDD/F) i vann OV-22 PR

Analyseinfo

Pris: 4.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 30 %

Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/l
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/l
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/l
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/l
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2 ng/l
Oktaklordibenzofuran 2 ng/l
PCB 77 2 ng/l
PCB 81 2 ng/l
PCB 105 2 ng/l
PCB 114 2 ng/l
PCB 118 2 ng/l
PCB 123 2 ng/l
PCB 126 2 ng/l
PCB 156 2 ng/l
PCB 157 2 ng/l
PCB 167 2 ng/l
PCB 169 2 ng/l
PCB 189 2 ng/l

Dioksiner (PCDD/F)+ dioksinlignende PCB i vann OV-22+OV-2B PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 30 %

2 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 40 %

Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/l
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/l
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/l
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/l
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2 ng/l
Oktaklordibenzofuran 2 ng/l
PCB 77 2 ng/l
PCB 81 2 ng/l
PCB 105 2 ng/l
PCB 114 2 ng/l
PCB 118 2 ng/l
PCB 123 2 ng/l
PCB 126 2 ng/l
PCB 156 2 ng/l
PCB 157 2 ng/l
PCB 167 2 ng/l
PCB 169 2 ng/l
PCB 189 2 ng/l
PCB 28 2 ng/l
PCB 52 2 ng/l
PCB 77 2 ng/l
PCB 101 2 ng/l
PCB 138 2 ng/l
PCB 153 2 ng/l
PCB 180 2 ng/l

Dioksiner (PCDD/F)+ dioksinlignende PCB+ PCB-7 i vann OV-22+OV-2b+OV-2a PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 30 %

2 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 40 %

Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 ng/l
PCB 81 1 ng/l
PCB 118 1 ng/l
PCB 105 1 ng/l
PCB 114 1 ng/l
PCB 123 1 ng/l
PCB 126 1 ng/l
PCB 156 1 ng/l
PCB 157 1 ng/l
PCB 167 1 ng/l
PCB 169 1 ng/l
PCB 189 1 ng/l
Sum PCB (WHO/TEQ) 1 ng/l

Dioksinlignende PCB (PCB-WHO) i vann OV-2B PR

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Måleusikkerhet (MU) 40 %

Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklor acetonitril 1 µg/l
Triklor acetonitril 1 µg/l
Dibrom acetonitril 1 µg/l
Bromklor acetonitril 1 µg/l
1 µg/l

Halogenerte acetonitriler i vann

Analyseinfo

Pris: 3.050 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 µg/l
2,4-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,6-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2-Nitrotoluen 0.1 µg/l
3-Nitrotoluen 0.1 µg/l
4-Nitrotoluen 0.1 µg/l
RDX 0.1 µg/l
HMX 0.1 µg/l
Etylenglykoldinitrat (EGDN) 0.1 µg/l
Dietylenglykolnitrat (DEGN) 0.1 µg/l
Nitroglycerin 0.2 µg/l
Nitropenta 0.1 µg/l
Hexyl 0.1 µg/l
Tetryl 0.1 µg/l
1,3-Dinitrobenzen 0.1 µg/l
1,3,5-Trinitrobenzen 0.1 µg/l
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0.1 µg/l
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0.1 µg/l

Eksplosiver: eksplosivrester i vann OV-27C GB

Analyseinfo

Pris: 2.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 µg/l
RDX 0.1 µg/l
HMX 1 µg/l

Eksplosiver: RDX+HMX+TNT i vann OV-27B GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 µg/l
2,3-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,4-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,6-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
3,4-Dinitrotoluen 0.1 µg/l
2-Nitrotoluen 0.1 µg/l
3-Nitrotoluen 0.1 µg/l
4-Nitrotoluen 0.1 µg/l

Eksplosiver: nitrotoluener i vann OV-27A GB

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Difenylamin 0,1 µg/l
2-Nitrotoluen 0,1 µg/l
3-Nitrotoluen 0,1 µg/l
4-Nitrotoluen 0,1 µg/l
1,3-Dinitrobenzen 0,1 µg/l
2,6-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
2,3-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
2,4-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
3,4-Dinitrotoluen 0,1 µg/l
2.4.6-Trinitrotoluen 0,1 µg/l
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0,1 µg/l
2-Nitrodifenylamin 0,1 µg/l
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0,1 µg/l
4-Nitrodifenylamin 0,1 µg/l
1,4-Dinitrobensoen 0,1 µg/l
1,2-Dinitrobensoen 0,1 µg/l
1,5-Dinitronaftalin 0,1 µg/l
1,8-Dinitronaftalin 0,1 µg/l

Eksplosiver: nitroaromater i vann OV-27 GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Epiklorhydrin 0.10 µg/l

Epiklorhydrin i vann

Analyseinfo

Pris: 1.570 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i vann, OV-12A GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS Screening
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Flyktige forbindelser, GC-MS screening i vann OV-13A PR

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS, komponenter identifiseres kvalitativt mot NIST-bibliotek
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietyleter 1 mg/l
Acetonitril 1 mg/l
Tetrahydrofuran 1 mg/l
1,4-Dioksan 1 mg/l
Pyridin 1 mg/l

Løsemidler - andre (4 enkeltforbindelser) i vann OV-14C XX

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 µg/l
Brommetan 1.0 µg/l
Diklormetan 3.0 µg/l
Dibrommetan 1.0 µg/l
Bromklormetan 2.0 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
Triklorfluormetan 1.0 µg/l
Diklorfluormetan 1.0 µg/l
Kloretan 1.0 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1.0 µg/l
1,2-dibrometan 1.0 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,1,2-Tetrakloretan 1.0 µg/l
1,1,2,2-Tetrakloretan 1.0 µg/l
1,2-Diklorpropan 1.0 µg/l
1,3-Diklorpropan 1.0 µg/l
2,2-Diklorpropan 1.0 µg/l
vinylklorid 1.0 µg/l
cis-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
1,1-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
cis-1,3-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
trans-1,3-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
1,2,3-Triklorpropan 1.0 µg/l
1,2-Dibrom-3-klorpropan 1.0 µg/l
Heksaklorbutadien (HCB) 1.0 µg/l
2-Klortoluen 1.0 µg/l
4-Klortoluen 1.0 µg/l
monoklorbenzen 0.1 µg/l
Brombenzen 1.0 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.2 µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1/0.2/0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1.0 µg/l
n-Propylbenzen 1.0 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1.0 µg/l
n-Butylbenzen 1.0 µg/l
s-Butylbenzen 1.0 µg/l
tert-Butylbenzen 1.0 µg/l
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 1.0 µg/l
Naftalen 1.0 µg/l

Løsemidler - Flyktige organiske forbindelser - VOC-EPA (59 enkeltforbindelser) i vann OV-14A PR

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004 rev 1.1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sykloheksan 0.5-10 µg/l
Disyklopentadien 0.5-10 µg/l
Di-isopropyleter 0.5-10 µg/l
Dimetoksymetan 0.5-10 µg/l
Dimetylsulfid 0.5-10 µg/l
Epiklorhydrin 0.5-10 µg/l
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.5-10 µg/l
Metylmetakrylat 0.5-10 µg/l
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.5-10 µg/l
Karbondisulfid 0.5-10 µg/l

Løsemidler (7 enkeltforbindelser) i vann, OV-14B XX

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.50 mg/l
Propansyre 0.50 mg/l
Butansyre (Smørsyre) 0.50 mg/l
Pentansyre 0.50 mg/l
Heksansyre 0.50 mg/l
Isopentansyre 0.50 mg/l

Organiske syrer i vann

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode: Lumex manuel, kapillær elektroforese med UV-deteksjon
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formiat/maursyre 2.0 mg/l

Formiat/maursyre i vann

Analyseinfo

Pris: 1.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: intern metode, kapillær isotakoforese
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
HFK 134a 0.05 µg/l

Freon - HFK 134a i vann

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10304
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 0.05 µg/l
KFK 12 0.05 µg/l
KFK 113 0.05 µg/l
HKFK 141b 0.05 µg/l
HKFK 142b 0.05 µg/l
HKFK 22 0.05 µg/l
HFK 134a 0.05 µg/l

Freoner: Totalpakke (KFK, HKF, HKFK) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10304
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksaklorbenzen (HCB) 0,0050 µg/l

Heksaklorbensen i vann

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager