Generelle betingelser (pdf)

GENERELT
De generelle betingelsene er til enhver tid gjeldende for alle kjøp av produkter og tjenester fra ALS Laboratory Group Norway AS, heretter kalt ALS. Betingelsene vil erstatte alle tidligere avtaler, både muntlige og skriftlige.

Ved avvik mellom den engelske teksten (nederst) og den norske, er det den norske som gjelder.

Tillegg til eller avvik fra ALS generelle betingelser kan kun avtales skriftlig dersom det er spesifikt angitt og godkjent ved signatur av daglig leder i ALS.
 
ALS vil levere tjenestene som beskrevet i anbud, tilbud, rammeavtale eller e-post til kunde som, sammen med disse vilkårene og betingelsene, heretter vil bli kalt «avtalen».
 
Denne avtalen vil være bindende for Kunden fra det tidspunkt:
a.    avtalen er akseptert av Kunden skriftlig ved signering for aksept av en avtale eller tilbud,
b.    ved innlevering av en bestilling basert på avtalen/tilbudet/e-posten,
c.    eller dersom vi mottar prøver for analyser basert på denne avtalen


DEFINISJONER
d.    ALS betyr ALS Laboratory Group Norway AS med organisasjonsnummer 991 974 482
e.    ALS IP betyr alle immaterielle- og eiendoms- rettigheter (enten de er registrert eller uregistrert) eiet av ALS innen utførelse av Tjenesten, utviklet av ALS under utførelsen av Tjenesten, eller utviklet av ALS utenfor, eller etter, utførelse av Tjenesten. Dette omfatter uten begrensning foretaksnavn, handels- eller tjeneste- navn, enhver rett til å få informasjon (inkludert konfidensiell informasjon) holdt konfidensiell, patenter, patentsøknader, tegninger, funn, oppfinnelser, forbedringer, forretningshemmeligheter, tekniske data, formler, databaser, knowhow, logoer, design, designrettigheter, opphavsrett og lignende industrielle eller immaterielle rettigheter.
f.    Kunden betyr enheten som til den det medfølgende anbud, tilbud, brev, faks eller e-post er adressert.
g.    Konfidensiell informasjon betyr all informasjon i forhold til en annen part, sin virksomhet, drift, produkter, prosesser, kunder, leverandører eller entreprenører som er eller med rimelighet kan vurderes av den andre parten til å være konfidensiell. Inkludert i dette er alle tekniske data, formler, spesifikasjoner, diagrammer, planer, tegninger, skisser, design, forretningsplaner og rapporter, forretningsmetoder og systemer, forretningsdokumenter, produksjon informasjon, upubliserte finansielle regnskap og rapporter, rabatt og leveranseavtaler, underleverandører lister og kundelister, bortsett fra i den utstrekning slik informasjon er lovlig tilgjengelig i den offentlige sfæren.
h.    Tjenester betyr tjenester som er beskrevet i den medfølgende anbud, tilbud, brev, faks eller e-post.
 
LEVERING AV TJENESTER
ALS vil levere tjenestene ved å utøve den samme grad av dyktighet, respekt og flid som utøves av profesjonelle tjenesteleverandører under lignende omstendigheter. Det er Kundens ansvar å gjøre sin egen vurdering av egnetheten for enhver bruk av tjenestene, det være seg rapporteringsgrenser og konfidensintervaller/usikkerheter som ligger i ALS sine standard testmetoder, eller ALS sine rapporter og dens innhold.
 
Alle analysedata gjelder kun den innleverte prøven. Vurderinger og egnethet for å representere massevolumer utover dette er opptil Kundens faglige vurdering og ansvar.
Dersom Kunden krever tjenester som skal utføres av bestemte testmetoder, eller krever rapporteringsgrenser og / eller konfidensintervall som avviker fra ALS sine standard testmetoder, så må Kunden gi informasjon til ALS om dette før innsending av prøver.
 
ALS kan benytte underleverandører på hele eller deler av Tjenestene, og Kunden samtykker i at ALS kan gi nok informasjon (inkludert eventuell konfidensiell informasjon) om prøven til at underleverandøren kan utføre tjenesten på best mulig måte. ALS har konfidensialitetsavtaler med sine underleverandører.
ALS forbeholder seg retten til å utvikle metoder internt og automatisk å overføre metodene fra eventuelle underleverandører av analytiske tjenester som er oppført i denne avtalen dersom tilsvarende rapporteringsgrenser, akkrediteringsstatus, usikkerheter og servicenivå ikke forringes.


AVSLUTNING AV OPPDRAG
Oppdraget ansees som avsluttet på det tidspunkt som er angitt i kontrakten med Kunden. Er ikke et slikt tidspunkt angitt, ansees oppdraget som avsluttet når de ytelser som oppdraget omfatter, er ferdig utført. Dersom ytelsene omfatter oppfølging i Kundens reklamasjonstid, ansees likevel ALS sitt oppdrag som avsluttet ved avslutningen av den fasen av prosjektet som ALS sine tjenester gjelder.


BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt med Kunden. Reklamasjoner på analysepris/innhold i faktura må reises innen forfallsdato. Innsigelser fra Kunden gir ikke rett til å utsette betaling. Enhver faktura som ikke blir betalt, kan etter forfall i tillegg kan belastes med purregebyr, samt renter i henhold til lov om forsinkelsesrente.
Oppgjørsmetode for betaling av faktura er bankoverføring. Kunden plikter å betale til rett kontonummer og spesifisere betalingen ved bruk av KID referanse. Andre betalingsmåter som giroblanketter, kontantbetaling og lignende som medfører merarbeid og eventuelle håndteringsgebyrer i bank/post vil medføre et tilleggsgebyr til Kunden på kr 250,-
Alle oppgitte priser av ALS er eksklusive MVA, mindre annet er oppgitt.
Fakturaavgift på kr 60,- belastes alle fakturaer dersom ikke annet er skriftlig avtalt
ALS har et minimum faktureringsbeløp på NOK 350,- eks. mva. Fakturabeløp under denne summen vil uansett faktureres med minimum dette.
Dersom fakturaer må endres i ettertid, som følge av manglende informasjon fra Kunden, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr faktura som må endres.
ALS har rett til å kreve forhåndsbetaling som en betingelse for aksept.         


KUNDENS FORPLIKTELSER
Kunden skal sikre at alt personell, informasjon, prøver, evt. tilgang til fasiliteter, assistanse, arkiver, dokumentasjon og fasiliteter som trengs for ALS å utføre tjenestene, er tilgjengelige når det er saklig behov for ALS å få dette.

Dersom Kunden burde være kjent med potensielt høyt innhold av helseskadelige, brennbare eller eksplosjonsfarlige stoffer i innleverte prøver, eller leverer inn kjemikalier med høye konsentrasjoner av slike, slik at disse kan medføre en potensiell helse- eller skaderisiko, skal Kunden gi skriftlig melding til ALS om alle kjente brann- eller helsefarlige stoffer. Dette skal gjøres ved å legge ved datablader, samt oversende eventuelle sikkerhetsprosedyrer som gjelder for utførelsen av tjenestene, inklusive sikker håndtering, testing, lagring, transport og deponering av prøver dersom slike finnes (herunder hvorvidt disponering av prøver kan forårsake forurensning). Dette gjelder også om ALS foretar prøvetaking eller annet arbeid på Kundens anlegg eller infrastruktur.
Kunden må ta alle nødvendige skritt for å fjerne eller redusere kjente sikkerhets- eller helsefarer, eller eventuelle andre hindringer som reduserer muligheten for at ALS skal kunne utføre tjenesten med den kvalitet og sikkerhet som kreves.
Ved prøvetaking som er spesielt dyre eller vanskelige å gjenskape er det Kundens ansvar å ta reserveprøver som oppbevares hos Kunden til oppdraget er avsluttet.
Ved forsendelse av prøver til ALS er det Kundens ansvar å pakke prøvene på en slik måte at de ikke knuses/ødelegges på veien. Dersom prøvene består av forbindelser som kan medføre en potensiell helse- eller skaderisiko og volumet overskrider grensene satt i regulativene nevnt under, er Kunden ansvarlig for at prøveemballasjen merkes med nødvendig faremerking og forsendelse i henhold til «Forskrift om langtransport av farlig gods» for veitransport og IATA regulativer for flytransport.
ALS forbeholder seg retten til å fakturere kunden for ekstra utgifter i forbindelse med transport og avhending av prøver som faller inn under kategoriene Farlig Gods og Farlig avfall. Kostnadene for dette faktureres som faktiske kostnader +10%.
ALS kan etter eget skjønn nekte å utføre hele eller deler av de Tjenestene som kan utgjøre en helse- eller sikkerhetsrisiko dersom ovennevnte forpliktelse ikke overholdes av Kunden.


REKLAMASJON OG ANSVARSBEGRENSNING
a.    ALS gir ingen garantier, vilkår, betingelser eller tilbud i forhold til ALS sine tjenester, resultatrapporter eller tjenestenes innhold, utover det som er gitt i dette dokumentet eller i det signerte tilbudet/ kontrakten/ rammeavtalen med Kunden, såfremt slike ikke finnes nedfelt i norsk lov. Dersom Norges lover innebærer at ett eller flere av vilkårene i denne avtalen må fjernes eller modifiseres, eller sier at andre garantier, vilkår eller garantier gjelder, skal disse bli ekskludert, eller inkludert, i betingelsene i henhold til Norsk lov. I den grad loven tillater det, er ALS´ erstatningsansvar overfor Kunden for brudd på eventuelle vilkår begrenset til at ALS må utføre tjenesten på nytt eller gi refusjon tilsvarende kostnaden Kunden har betalt til ALS for tjenesten.

b.     Kunden fritar herved og holder, nå og i fremtiden, ALS konsernet, ALS´ ledere, ansatte og agenter ansvarsløse for alle handlinger, krav (faktiske eller truede), søksmål (inkludert søksmål hvor ALS deltar som medansvarlig part sammen med andre, enten under felles lov eller statlige, eller territoriell lovgivning) eller andre krav (inkludert eventuelle kostnader og utgifter til forsvar eller vedlikehold av det samme) som kan reises mot oss for å dekke enten direkte eller indirekte: 
•    ethvert tap (inkludert driftstap) eller materiell skade,
•    død, sykdom eller skade på personer, dyr eller eiendom,
•    påståtte brudd på eventuelle industrielle eller immaterielle rettigheter,
som følge av-, bruk av-, avhengighet av-, eller nytte av-, tjenester eller analyseresultater fra ALS´ rapporter, bortsett fra hvis dette er direkte forårsaket av uaktsomhet, forsettlige handlinger eller unnlatelser fra ALS laboratorier, våre ansatte, eller underleverandører.
c.    ALS er ikke ansvarlig overfor Kunden eller noen annen person for indirekte eller påfølgende tap, tap av fortjeneste, eller økonomiske tap, som følge av Kundens bruk av, tillit til, eller utnyttelse av, tjenester eller resultater utstedt av ALS.

d.    Ved forsinkelser i avtalte ekspressleveringer som ikke skyldes forhold ved prøven som gjør at leveringstiden umulig kan holdes, eller som kunden burde ha informert ALS om, vil prisen på de forsinkede analysene reduseres til ekspresskategorien som gjelder for den faktiske leveringstiden som ble oppnådd. ALS er ikke ansvarlig overfor Kunden eller noen annen person for indirekte eller påfølgende tap, tap av fortjeneste, eller økonomiske tap, som følge av forsinkelser i ALS sine tjenester med mindre dette er spesielt regulert i konrakt eller signerte avtaler. 

e.    Dersom erstatningsansvar oppstår i forbindelse med direkte feil analysesvar fra ALS som skyldes forsett, grov uaktsomhet, uaktsomhet eller objektivt ansvar, som ikke kan skyldes feil/manglende informasjon fra Kunden eller andre forhold som ikke ALS rår over, vil følgende betingelser og begrensninger gjelde uavhengig av andre bestemmelser i avtalen, bortsett fra i den utstrekning loven legger føringer for plassering av ansvar og erstatning:

i.    Kunden må uten ugrunnet opphold, og før avslutningen av den delen av prosjektet som analysefeilen angår, skriftlig påberope seg analysefeil som han er gjort kjent med under utførelsen av oppdraget. Gjør han ikke det taper han retten til å påberope seg feilen. Avsluttes ikke hele prosjektet samtidig regnes fristen frem til den delen av prosjektet som analysefeilen angår.
ii.    Etter at oppdraget er avsluttet kan Kunden bare påberope seg analysefeil som må reklameres innen rimelig tid etter at han har oppdaget den eller burde ha oppdaget den. Det samme gjelder selv om oppdraget ikke er avsluttet, dersom den delen av prosjektet som analysefeilen angår er endt.
iii.    Krav om reklamasjon kan uansett ikke fremsettes senere enn 5 år etter rapporteringsdato for de feilrapporterte analysene.
iv.    ALS kan ikke påberope seg for sen varsling dersom analysefeilen skyldes lovens definisjon av forsett eller grov uaktsomhet.
v.    Skadeserstatningen gjelder kun for direkte kostnad ved feil eller forsømmelse. Den omfatter ikke indirekte skade (indirekte tap) slik som uteblitt gevinst, forventet besparing, tap av inntekt, eller annen allmenn tap/skade på formue. Erstatningsansvar og beløp må videre være avklart med ALS før faktura sendes. Udokumenterte fakturaer vil avvises.
vi.    ALS har ikke ansvar for skade på- eller tap av prøver under transport mellom kunde og vårt kontor i Norge. Dette gjelder selv om transporten er arrangert av ALS Laboratory Group gjennom Posten, Bring eller andre transportselskaper. I slike tilfeller må erstatningsansvar ordnes mellom Kunden og transportøren.
vii.    ALS sitt samlede erstatningsansvar for et oppdrag kan, dersom ikke annet er skriftlig avtalt, ikke overstige 3 × samlet analysepris for prosjektets prøver som ble levert samme dag som gjeldende prøve(r), og uansett begrenset oppad til NOK 150 000,- Se «Kundens forpliktelser» vedrørende prøvetakinger som er spesielt dyre, eller vanskelige å gjenskape.
viii.    Eventuelle erstatninger grunnet feil i analysesvar, eller unnlatelser i informasjon fra ALS, som medfører at masse/avfall feilaktig leveres enten som forurenset eller ikke/lite forurenset ved mottak vil begrenses til erstatning av merkostnadene ved feil innlevering, og uansett maksimalt 100 m3 masse pr analyseprøve. Dette begrunnes i at KLIF veiledning 99:01a «Veileder for risikovurdering av forurenset grunn» kapittel 3.2.2 anbefaler at en prøve maksimalt kan representere 100 m3 masse. Dersom Kunden har basert sine vurderinger på et høyere massevolum pr. prøve må det overskytende stå for Kundens regning.
ix.    De ovennevnte begrensningene kan ikke benyttes ved personskade fordi ansvaret her skal bedømmes etter loven, eller dersom skaden er oppstått på grunn av grov uaktsomhet fra ALS Laboratory Group.
x.     ALS har ikke erstatningsansvar for skader på prøver som oppstår i forsendelser fra Kunden til ALS selv om det er ALS som har arrangert forsendelsen via posten eller andre transportselskaper. ALS overtar ansvaret for prøvene fra de er kontrollert og ordrebekreftelse er sendt ut fra vårt prøvemottak, med mindre Kunden har unnlatt å informere om potensielt over/undertrykk i prøvebeholderen slik at brekkasje på grunn av dette skjer i etterkant. Dersom ALS sitt personale selv tar/henter prøvene har ALS ansvaret fra prøven er tatt eller signert mottatt.
xi.    ALS har intet erstatningsansvar overfor tredjepart.

f.    All avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling av analyse med standard leveringstid (normalt 5-10 dager) vil Kunde bli belastet følgende:
i.    Avbestilling samme arbeidsdag (innen kl. 16:00) som prøven er registrert hos ALS vil være kostnadsfritt.
ii.    Ved avbestilling innen kl. 16:00 dagen etter registering av prøven vil Kunde bli fakturert 30 % av total analysekostnad. Dette er for å dekke emballasje, frakt, og medgått tid ved kontroll og registrering av prøven i Oslo. Det vil ikke være mulig å avbestille analyser etter denne tidsfristen.
iii.    Ved avbestilling av analyser bestilt med ekspress, herunder menes alle typer ekspressbestillinger, eller analyser av tidssensitiv karakter: 
•    Avbestilling samme arbeidsdag (innen kl. 16:00) som prøven er registrert hos ALS vil være kostnadsfritt. 
•    Det vil ikke være mulig å avbestille analyser etter denne tidsfristen.

ÅNDSVERK OG KONFIDENSIELL INFORMASJON
Alle ALS IP (se «Definisjoner») tilhører ALS. ALS garanterer Kunden en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty fri lisens til å bruke ALS åndsverk til det formål som er avtalt mellom Kunden og ALS i den utstrekning det er nødvendig for å få nytte og glede av resultatet av våre tjenester.
Verken ALS eller Kunden vil utlevere konfidensiell informasjon fra den annen part til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra den andre parten, med mindre Norske lover eller regulativer tilsier annet. ALS og Kunden vil kun bruke konfidensiell informasjon fra den andre parten i forbindelse med gjennomføring av tjenestene.
Informasjon om Kunden som kommer fra andre kilder enn kunden (f.eks klager eller myndigheter), skal være konfidensiell mellom kunden og ALS. ALS skal holde kilden til denne informasjonen konfidensiell, og skal ikke dele informasjonskilden med kunden, med mindre det er avtalt med kilden. 
Analyserapporter vil oppbevares i inntil 5 år etter at oppdraget er avsluttet. ALS kan eventuelt kreve dekning av sine kostnader ved utlevering av kopier av slike rapporter eller evt. underlagsmateriale i etterkant av prosjektet.
ALS forbeholder seg retten til å lagre og publisere resultater i anonymisert form som er fremkommet fra analyser av Kundens prøver.
Enhver rapport, funn, resultater, uttalelse, eller sertifisering utstedt av ALS (ALS rapport) blir utstedt på grunnlag av analyser/testing av prøver eller materialer, informasjon eller dokumenter levert av, eller på vegne av, Kunden. Kunden vil holde ALS, dets ledere, ansatte, agenter og underleverandører skadesløse for krav overhodet i forhold til bruk av eventuelle ALS Rapporter som er feilaktige eller uklare som følge av uklar, feilaktig, ufullstendig, misvisende eller falsk informasjon gitt til ALS, eller som resultat av uriktige eller mangelfulle prøver eller materialer som er levert til ALS.
Hver ALS rapport:
i.    er utstedt med usikkerheter som gjelder for ALS´ akkrediterte testmetoder der verdier over metodens rapporteringsgrense er påvist;
ii.    inneholder ALS´ resultater og vurderinger (hvis dette er oppgitt) som kun gjelder de innsendte og analyserte prøvene;
iii.    er utarbeidet utelukkende til bruk for Kunden, eller dennes representant;
iv.    er utarbeidet på forespørsel fra Kunden til det formål som er avtalt mellom Kunden og ALS. Kunden kan overdra eller vise rapporten til en tredjepart dersom formålet med avtalen angir dette, men ALS aksepterer ikke noe erstatnings- eller annet ansvar fra tredjepart (inkludert, og uten begrensning, ansvar for uaktsomhet).

Kunden fritar ALS, dets ledere, ansatte, agenter, konsulenter, entreprenører, rettsetterfølgere og stedfortredere for ethvert krav eller rettsforfølgelse som kan rettes mot noen- eller alle av dem fra en tredjepart som følge av enten en offentliggjøring av hele- eller utdrag direkte fra ALS rapporter eller reproduksjoner av disse, som Kunden gjør direkte eller indirekte.
Kunden erkjenner og godtar at enhver handling, eller fravær av handling, eller avgjørelser Kunden gjør basert på en ALS rapport er Kundens eget valg. Verken ALS eller noen av deres representanter, ansatte, agenter eller underleverandører er ansvarlig overfor Kunden, eller noen tredjepart, for handlinger eller fravær av handlinger som følge av Kundens vurderinger/valg tatt som reaksjon på en ALS rapport.


OPPSIGELSE
ALS kan suspendere eller avslutte sine forpliktelser i henhold til denne avtalen hvis:
a.    ALS har utestående betalinger fra Kunden i mer enn 60 dager etter fakturadato med mindre annet er avtalt,
b.    andre vesentlige brudd på Kunden sine forpliktelser i henhold til denne avtalen skjer, som ikke er utbedret innen 30 dager etter skriftlig varsel fra ALS dette
c.    ALS skriftlig sier opp avtalen med tre måneders varsel.

Kunden kan si opp sine forpliktelser i henhold til denne avtalen dersom:
a.    ALS i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser i Avtalen, og dersom slike av Kunden skriftlig påtalte brudd ikke korrigeres innen 30 dager.
b.    Kunden skriftlig sier opp avtalen med tre måneders varsel.

Hvis ALS har informasjon om, eller har en rimelig grad av mistanke om, at Kunden er insolvent eller har problemer med å betale sin gjeld når den forfaller, kan ALS gi skriftlig melding til Kunden om ALS´ intensjon om umiddelbart å suspendere eller avslutte sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, alternativt be om forskuddsbetaling på videre tjenester.
Ved opphør av avtaleforholdet har ALS rett til betaling for alt arbeid utført før termineringstidspunktet og også for eventuelle uunngåelige forpliktelser inngått av ALS før datoen for oppsigelsen.


FORCE MAJURE
ALS kan ikke holdes ansvarlig for manglende gjennomføring som, helt eller delvis, hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure.


DIVERSE
Enhver bestemmelse i denne avtalen som er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, vil bli gjort ugyldig i kraft av dette, mens resten av avtalen vil fortsatt gjelde uten unntak.
Oppbygging, gyldighet og gjennomføring av disse Generelle betingelser skal være underlagt norsk lov med Oslo tingrett som verneting. Tvister og uoverensstemmelser bringes til tvistenemda i Oslo, eller til Oslo tingrett dersom enighet ikke oppnås.  
ALS forbeholder seg retten til å kunne gjøre skriftlige endringer i sine generelle betingelser i fremtiden. Gjeldene versjon er de som gjaldt på det tidspunkt ordrebekreftelse ble sendt ut fra ALS.


ALS vil beholde eventuelle data som er mottatt fra Kunden i minimum tre år beregnet fra datoen for siste endelige ALS rapport.
 

(ALS Generelle betingelser, dokument NRA 01/GUI-0077, versjon 4.0)