Sediment er fast fragmentert uorganisk og organisk materiale som silt, sand, grus, utfellinger og fossile fragment som transporteres av vann, is eller vind. Sediment er ofte relativt homogent med tanke på kornstørrelse. Hvilke kornstørrelser som dominerer på en viss plass beror først og fremst av strømhastigheten, topografien samt hvor partiklene kommer fra. 

Man skiller ofte mellom akkumulasjons-, transport-, og errosjonsbunner. Med akkumulasjonsbunn er gjerne bunnforhold hvor finmateriale som leire kan akkumuleres. Transport- og errosjonsbunner kjennetegnes av mer grovkornet sediment (silt-sand).

Forurensinger transporteres i hovedsak med finmaterialet, og derfor er bunnforhold ofte mer forurenset i akkumulasjonsbunner enn ved andre bunnforhold. Finkornet sediment inneholder også mer organisk materiale og er i større grad oksygenfattige. 

Ved prøvetagning av sediment er det viktig å ikke ta for små prøvemengder da sedimentet ofte inneholder mye vann. 

Vår sedimentpakke basis inneholder: Tungmetaller, PAH-16, PCB-7, TOC, Kornstørrelse og organotinnforbindelser.

Sedimentfeller

Ved prøvetagning av fallende sediment i sediment feller er den begrensende faktoren ofte små prøvemengder. 
Mengde tørt materiale som er nødvendig for de ulike analyser i sedimentpakken:

TOC 0.5 g
PAH/PCB 20 g
Tungmetaller 0.5g
TBT, DBT, MBT 2g

Om innhold av tørrstoff er for lavt benyttes ofte frysetørking, dels for å bestemme tørrstoff og dels for å kunne utføre ekstraksjonen på tørt materiale, og derved unngå fortynningseffekter. Kornfordeling kan ikke gjøres på frysetørkede prøver.