ALS Laboratory Group AS utfører mange akkrediterte sedimentanalyser for konsulenter, industri og bygg. Våre analysepakker er basert på veilederne M-608, M-409 og M-411.

Sediment er fast fragmentert uorganisk og organisk materiale som silt, sand, grus, utfellinger og fossile fragment som transporteres av vann, is eller vind. Sediment er ofte relativt homogent med tanke på kornstørrelse. Hvilke kornstørrelser som dominerer på en viss plass beror først og fremst av strømhastigheten, topografien samt hvor partiklene kommer fra.

Man skiller ofte mellom akkumulasjons-, transport-, og errosjonsbunner. Akkumulasjonsbunn er bunnforhold hvor finmateriale som leire kan akkumuleres. Transport- og errosjonsbunner kjennetegnes av mer grovkornet sediment (silt-sand) der strømning gjør at det fineste materialet ikke rekker å sedimentere.

Forurensinger transporteres i hovedsak med finmaterialet, og derfor er bunnforhold ofte mer forurenset i akkumulasjonsbunner enn ved andre bunnforhold. Finkornet sediment inneholder også mer organisk materiale og er i større grad oksygenfattige.

Ved prøvetagning av sediment er det viktig å ikke ta for små prøvemengder da sedimentet ofte inneholder mye vann.

 

Nedenfor finner du pakkene som er mest brukt hos oss:

  • Sedimentpakke basis: I M-409, tabell 3 - finner man en minimumsliste over de fysiske og kjemiske parameterne som må analyseres for å klassifisere sedimentprøver. ALS har laget en pakke som inneholder alle parameterne med rapporteringsgrenser som oppfyller Trinn I/II i M-608.

 

  • Sedimentfeller: Brukes for å samle opp partikler som sedimenterer på et bestemt areal over en bestemt tid, slik at sedimentasjonshastigheten (f.eks: g pr. m2 pr. år) kan bestemmes og partiklene kan analyseres for forurensningsnivå. ALS analyserer blant annet metaller og organiske stoffer i sedimentfeller, men kan også tilby mange andre analyser på sedimentfeller.

 

  • PFAS (Perforerte stoffer): ALS har utviklet analytiske metoder for å kunne analysere de vanligste PFAS- forbindelsene. Per i dag har analysepakkene over 35 forbindelser i samsvar med krav som stilles fra myndighetene. Vi tilbyr analysepakker med lave rapporteringsgrenser (LOQ). Vi tilbyr også analyse av PFAS etter TOP Assay.

 

  • Pesticider: Variasjonen og bruken av forskjellige pesticider har vært økende og det blir mer og mer viktig å analysere for å sikre mot spredning, beskyttelse av drikkevann, ren mat, osv. ALS tilbyr ferdig lagede pakker, men også spesial lagde pakker for dine behov, da vi vet at dette er ett varierende behov basert på bruken av forskjellige midler og mulighet for spredning av disse. Dette fremkommer ved en risikovurdering utført av fagpersoner.

 

  • Deponiovervåkning: Ved overvåkning av sigevann og sediment fra deponi skal det utføres analyser årlig og hvert 5. år. ALS Laboratory Group Norway AS tilbyr analysepakker som er basert på veileder fra Miljødirektoratet (MD) om overvåkning av sigevann fra avfallsdeponier (SFT TA-2077/2005), hvor både vann fra overvåkningsbrønner, sigevann og sediment fra deponiet skal analyseres.

 

Vi tilbyr mange flere analyser i tillegg til de ovenfor. Ta kontakt med vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00,                      e-post: info.on@ALSGlobal.com dersom du har noen spørsmål.

 

Våre analyser for sediment

 

ALS tilbyr ulike rapporteringsformater (EDD-er)

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.