Miljøpolicy ALS Laboratory group Norway

ALS Laboratory Group Norway AS er opptatt av at vår virksomhet skal jobbe for å være miljømessig bærekraftig, og vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr. 

ALS Laboratory Group Norway AS vil etterlever sine klimaforpliktelser ved å gjennomføre umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaforandringene og konsekvensene av dem i tråd med FNs klimamål 13.

ALS Laboratory Group Norway AS har et miljøstyringssystem basert på ISO 14001, og ønsker at alle våre avdelinger skal være sertifisert i henhold til denne.  Vår virksomhet skal baseres på gjeldende miljølovgivning, myndigheters krav og forskrifter innenfor miljøområdet, samt andre bindende krav satt for eksempel fra våre eiere, kunder og andre.

En kontinurerlig forbedring av vår miljøstyringssystem og miljøarbeid skjer gjennom regelmessige revisjoner, avvikshåndteringssystemet, og risikovurderinger. Miljøarbeidet inkluderer identifisering, kontroll og oppfølging av viktige aspekter som er vurdert å ha miljøpåvirkning, samt måling av utvalgte nøkkeltall som f.eks transportvolumer og utslipp av drivhusgasser.

De ansatte hos ALS Laboratory Group Norway AS skal jobbe for å redusere sin miljøpåvirkning;

  • I virksomhetens daglige prosesser, for eksempel ved gjenvinning og sortering av avfall, forbruk av ressurser som strøm, papir og andre materialer, eller valg av transportmiddel til transport og reise.
  • Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, for eksempel ved å bidra til at det utvikles analysemetoder som krever mindre prøvemengder, at det brukes et mindre volum av kjemikalier, at det byttes til kjemikalier som har mindre miljøpåvirkning, eller ved å bidra til en sikrere håndtering av kjemikalier.
  • Ved innkjøp av varer og tjenester, for eksempel ved fortrinnsvis å velge leverandører med mer klimavennlige råvarer, renere produksjon og mer miljøvennlig transport.

ALS Laboratory Group Norway AS forsøker å påvirke eksterne og interne interessenter til å ha en økt miljøbevissthet, motivere personalet gjennom opplæring, og oppmuntre dem til å bidra med ideer og forslag til forbedring.

Ledelsen, nordisk miljøsamordner, og den enkelte miljøansvarlige, skal sikre at vår Miljøpolicy og Miljøstyringssystem er implementert og i drift på alle våre lokaliteter.

Miljøpolicyen formidles via ALS’ web-side, ved oppslag på de enkelte lokaliteter, og i styrte dokumenter tilhørende Miljøstyringssystemet.

Alle ansatte har ansvar for å lese og etterleve Miljøpolicyen.

Rev.no 5, 2021-09-27.

 

 

Miljøsertifisering

ALS Laboratory Group Norway er Miljøsertifisert iht ISO 14001:2015.                   

   

 

Se miljøsertifisering

 

Klimarapport og klimanøytralitet

Vi har nylig laget vår første nordiske klimarapport. Vi følger GHG-protokollen (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) for å beregne hvor store utslippene våre er og hvor de er størst i virksomheten. Rapporten setter oss i stand til å utvikle langsiktige reduksjonsmål og ta grep, og dette er et arbeid vi allerede har startet. Ved å identifisere våre utslippskilder har vi kunnet iverksette tiltak for å redusere våre klimagassutslipp og dette er et arbeid som vil fortsette.

Vi er allerede klimanøytrale! Vi er allerede klimanøytrale med hensyn til direkte utslipp fra virksomheten (scope 1) og energi innkjøpt til virksomheten (scope 2). Vi ønsker å gå et skritt videre og også bli klimanøytrale med hensyn til de indirekte utslippene som genereres fra vår virksomhet (scope 3).

Vår visjon er å være helt klimanøytral innen 2035.

Et utvalg av prosjekter vi har gjennomført så langt for å redusere våre CO2-utslipp er: Vi har elektrifisert en stor del av vårt logistikknettverk gjennom kjøp av elbiler, Volkswagen ID.3 og ID.4 for innsamling og transport av prøver til våre laboratorier. En stor del av energiforsyningen vår er erstattet med fornybar elektrisitet. Vi jobber med flere digitaliseringsprosjekter, som vårt nye nettsystem ALS Solutions og et nytt datalabsystem, som begge er satt i drift.

Våre tiltak har så langt vist resultater da våre utslipp innenfor scope 1 og scope 2 har gått ned med 42 % fra 2020. Reduksjonen betyr at vi er nær ved å nå målet vårt for 2025 – en reduksjon av scope 1 og scope 2 utslipp med 50 % .

Hvis vi også inkluderer scope 3, har vi redusert våre utslipp med 18,4 % fra 2020.

I dag jobber vi med kartlegging og reduksjon av utslipp i relevante kategorier innenfor scope 3, som glass- og plastproduksjon, transportselskaper og ansattes reiser til jobb. I tillegg til å legge til kategorier innenfor scope 3.

Alle våre ansatte ved de nordiske anleggene er involvert i vårt arbeid for å oppnå klimanøytralitet og redusere vårt klimafotavtrykk.

Vi ønsker å redusere våre reelle utslipp og kompensere for klimaendringer kun når utslippsreduksjoner ikke kan gjennomføres. Vår ambisjon er å redusere de faktiske utslippene våre mest mulig, men det vil være noen utslipp som vi ikke vil kunne påvirke. I tilfeller hvor faktiske utslippsreduksjoner egentlig ikke er mulig, vil vi bruke FNs sertifiserte klimakompensasjonsprogram for å nå målet vårt om klimanøytralitet.

Les vår klimarapport for 2023

Les vår bærekraftrapport for 2023

 

Miljømål

ALS Norge har søkelys på å redusere det miljømessige fotavtrykket og er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Vi jobber fortløpende med å finne løsninger på å redusere vårt CO2-utslipp hvor den største utfordringen er CO2 utslipp i forbindelse med flyfrakt til underleverandører i utlandet. 


Tallene under viser beregnet CO2 utslipp pr prøve de siste årene (FYI) for ALS Norge: 

2020/21 2021/22 2022/23
1,74 1,61 1,51

ALS Norge oppnådde en reduksjon av CO2 utslipp i 2022/23 på 6,4 % CO2 pr prøve i forhold til 2021/22, mens målet var 6 % reduksjon. 


For å oppnå ytterligere 6 % reduksjon i 2023/24 har vi satt opp følgende hovedpunkter i miljøhandlingsplanen for 2023/24: 

  • Kortreiste analyser
  • Miljøvennlige transportalternativer
  • Reduksjon i prøvemengde for enkelte analyser

For innspill eller spørsmål vedrørende miljøarbeidet til ALS, ta kontakt med miljøansvarlig;

Miljøansvarlig Oslo

 

 

Ønsker du som kunde å bidra i vårt arbeid med å redusere CO2 avtrykket?

Hvis svaret er ja, kan du bistå med å sende inn riktig prøvemengde. Dette vil reduserer CO2 utslippet i forbindelse med flyfrakt til underleverandører og senere deponering av overskuddsmateriale.

Hva kan du gjøre? 

 

Vann-prøver Sende oss riktig prøvevolum. Informasjon om prøvevolum som trengs for hver analyse finnes på www.alsglobal.no.
Jord-prøver Fylle jord kun opp til streken på rilsanposene, som er ca 200 gram og er nok prøvemateriale til standard-analyser (f.eks Normpakke basic) inkludert reanalyser. For større analysepakker, som f.eks Riste- og kolonnetester trengs større prøvemengde, se informasjon på www.alsglobal.no
Tilleggsanalyser Er det aktuelt med tilleggsanalyser på et senere tidspunkt er det fint hvis dette fylles i egne rilsanposer eller flasker, slik at vi kan lagre disse prøvene i Oslo inntil nærmere beskjed fra dere.

Les mer om vårt arbeid med å redusere CO2-avtrykket

 

Takk for at du bidrar i vårt miljøarbeid!