Miljøpolicy ALS Laboratory group Norway

ALS Laboratory Group Norway AS er opptatt av at vår virksomhet skal jobbe for å være miljømessig bærekraftig, og vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr. 

ALS Laboratory Group Norway AS vil etterlever sine klimaforpliktelser ved å gjennomføre umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaforandringene og konsekvensene av dem i tråd med FNs klimamål 13.

ALS Laboratory Group Norway AS har et miljøstyringssystem basert på ISO 14001, og ønsker at alle våre avdelinger skal være sertifisert i henhold til denne.  Vår virksomhet skal baseres på gjeldende miljølovgivning, myndigheters krav og forskrifter innenfor miljøområdet, samt andre bindende krav satt for eksempel fra våre eiere, kunder og andre.

En kontinurerlig forbedring av vår miljøstyringssystem og miljøarbeid skjer gjennom regelmessige revisjoner, avvikshåndteringssystemet, og risikovurderinger. Miljøarbeidet inkluderer identifisering, kontroll og oppfølging av viktige aspekter som er vurdert å ha miljøpåvirkning, samt måling av utvalgte nøkkeltall som f.eks transportvolumer og utslipp av drivhusgasser.

De ansatte hos ALS Laboratory Group Norway AS skal jobbe for å redusere sin miljøpåvirkning;

  • I virksomhetens daglige prosesser, for eksempel ved gjenvinning og sortering av avfall, forbruk av ressurser som strøm, papir og andre materialer, eller valg av transportmiddel til transport og reise.
  • Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, for eksempel ved å bidra til at det utvikles analysemetoder som krever mindre prøvemengder, at det brukes et mindre volum av kjemikalier, at det byttes til kjemikalier som har mindre miljøpåvirkning, eller ved å bidra til en sikrere håndtering av kjemikalier.
  • Ved innkjøp av varer og tjenester, for eksempel ved fortrinnsvis å velge leverandører med mer klimavennlige råvarer, renere produksjon og mer miljøvennlig transport.

ALS Laboratory Group Norway AS forsøker å påvirke eksterne og interne interessenter til å ha en økt miljøbevissthet, motivere personalet gjennom opplæring, og oppmuntre dem til å bidra med ideer og forslag til forbedring.

Ledelsen, nordisk miljøsamordner, og den enkelte miljøansvarlige, skal sikre at vår Miljøpolicy og Miljøstyringssystem er implementert og i drift på alle våre lokaliteter.

Miljøpolicyen formidles via ALS’ web-side, ved oppslag på de enkelte lokaliteter, og i styrte dokumenter tilhørende Miljøstyringssystemet.

Alle ansatte har ansvar for å lese og etterleve Miljøpolicyen.

 

 

Miljøsertifisering

ALS Laboratory Group Norway er Miljøsertifisert iht ISO 14001:2015.                   

   

 

Se miljøsertifisering

 

 

Miljømål

ALS Norge har søkelys på å redusere det miljømessige fotavtrykket og er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Vi jobber fortløpende med å finne løsninger på å redusere vårt CO2-utslipp hvor den største utfordringen er CO2 utslipp i forbindelse med flyfrakt til underleverandører i utlandet. 

Tallene under viser beregnet CO2 utslipp pr prøve de siste årene for ALS Norge: 
 

2018 2019 2020
0,95 0,92 0,88

ALS Norge oppnådde en reduksjon av CO2 utslipp i 2020 i forhold til 2019, men oppnådde ikke eget mål med reduksjon på 5 % CO2 pr prøve. 

For å oppnå ytterligere 5 % reduksjon i 2021 har vi satt opp følgende hovedpunkter i miljøhandlingsplanen for 2021: 

•    Kortreiste analyser
•    Bruk av el-bil ved transport av prøver
•    Reduksjon i prøvemengde for enkelte analyser

For innspill eller spørsmål vedrørende miljøarbeidet til ALS, ta kontakt med miljøansvarlig;

Miljøansvarlig Oslo

 

Ønsker du som kunde å bidra i vårt arbeid med å redusere CO2 avtrykket?

Hvis svaret er ja, kan du bistå med å sende inn riktig prøvemengde. Dette vil reduserer CO2 utslippet i forbindelse med flyfrakt til underleverandører og senere deponering av overskuddsmateriale.

Hva kan du gjøre? 

 

Vann-prøver Sende oss riktig prøvevolum. Informasjon om prøvevolum som trengs for hver analyse finnes på www.alsglobal.no.
Jord-prøver Fylle jord kun opp til streken på rilsanposene, som er ca 200 gram og er nok prøvemateriale til standard-analyser (f.eks Normpakke basic) inkludert reanalyser. For større analysepakker, som f.eks Riste- og kolonnetester trengs større prøvemengde, se informasjon på www.alsglobal.no
Tilleggsanalyser Er det aktuelt med tilleggsanalyser på et senere tidspunkt er det fint hvis dette fylles i egne rilsanposer eller flasker, slik at vi kan lagre disse prøvene i Oslo inntil nærmere beskjed fra dere.

 

 

Takk for at du bidrar i vårt miljøarbeid!