Miljøpolicy ALS Laboratory group Norway

ALS Laboratory Group Norway AS er opptatt av at vår virksomhet skal jobbe for å være miljømessig bærekraftig, og vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr. 

ALS Laboratory Group Norway AS vil etterlever sine klimaforpliktelser ved å gjennomføre umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaforandringene og konsekvensene av dem i tråd med FNs klimamål 13.

ALS Laboratory Group Norway AS har et miljøstyringssystem basert på ISO 14001, og ønsker at alle våre avdelinger skal være sertifisert i henhold til denne.  Vår virksomhet skal baseres på gjeldende miljølovgivning, myndigheters krav og forskrifter innenfor miljøområdet, samt andre bindende krav satt for eksempel fra våre eiere, kunder og andre.

En kontinurerlig forbedring av vår miljøstyringssystem og miljøarbeid skjer gjennom regelmessige revisjoner, avvikshåndteringssystemet, og risikovurderinger. Miljøarbeidet inkluderer identifisering, kontroll og oppfølging av viktige aspekter som er vurdert å ha miljøpåvirkning, samt måling av utvalgte nøkkeltall som f.eks transportvolumer og utslipp av drivhusgasser.

De ansatte hos ALS Laboratory Group Norway AS skal jobbe for å redusere sin miljøpåvirkning;

  • I virksomhetens daglige prosesser, for eksempel ved gjenvinning og sortering av avfall, forbruk av ressurser som strøm, papir og andre materialer, eller valg av transportmiddel til transport og reise.
  • Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, for eksempel ved å bidra til at det utvikles analysemetoder som krever mindre prøvemengder, at det brukes et mindre volum av kjemikalier, at det byttes til kjemikalier som har mindre miljøpåvirkning, eller ved å bidra til en sikrere håndtering av kjemikalier.
  • Ved innkjøp av varer og tjenester, for eksempel ved fortrinnsvis å velge leverandører med mer klimavennlige råvarer, renere produksjon og mer miljøvennlig transport.

ALS Laboratory Group Norway AS forsøker å påvirke eksterne og interne interessenter til å ha en økt miljøbevissthet, motivere personalet gjennom opplæring, og oppmuntre dem til å bidra med ideer og forslag til forbedring.

Ledelsen, nordisk miljøsamordner, og den enkelte miljøansvarlige, skal sikre at vår Miljøpolicy og Miljøstyringssystem er implementert og i drift på alle våre lokaliteter.

Miljøpolicyen formidles via ALS’ web-side, ved oppslag på de enkelte lokaliteter, og i styrte dokumenter tilhørende Miljøstyringssystemet.

Alle ansatte har ansvar for å lese og etterleve Miljøpolicyen.

Miljøsertifisering

ALS Laboratory Group Norway er Miljøsertifisert iht ISO 14001:2015.

Se miljøsertifisering

Key Performance Indicators Miljø

ALS i Norge består av to siter; Oslo og Sarpsborg. 

Oslo er primært et mottakskontor som fordeler prøver rundt til de respektive ALS' siter, primært i Europa.

Sarpsborg er primært et laboroatorium som mottar prøver fra kontoret i Oslo i tillegg til lokale kunder.  

Oslo:
Siden det er transport som er hovedgeskjeften til kontoret i Oslo, er det utslipp knyttet til dette som er definert som KPI. 

2017, frakt til underleverandør 2018, frakt til underleverandør  2019, frakt til underleverandør
0,92 0,95 0,92

Måleenheten er kg CO2  per prøve.

ALS oppnådde ikke eget krav om reduksjon av CO2-utslipp på 10% i år, men jobber videre med følgende tiltak i 2019/20

  • Kortreiste analyser
  • Bruk av el-bil ved transport av prøver
  • Reduksjon i prøvemengde for enkelte analyser

For innspill eller spørsmål vedrørende miljøarbeidet til ALS, ta kontakt med miljøansvarlig;

Miljøansvarlig Oslo

Miljøansvarlig Sarpsborg