ALS Laboratory Group Norway AS utfører ett bredt spekter med jordanalyser for blant annet industri, konsulenter, avfallsbransjer og deponier. Våre analysepakker er basert på avfallsforskriften, forurensningsforskriften og/eller veilederne; forurenset grunn, TA-2553, TA-2077 og M-813.

Nedenfor finner du pakkene som er mest brukt hos oss;

 

 • Normpakke basic (NPB): Dette er en av de mest populære pakkene, og er dannet på grunnlag av Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009. Tilstandsklassene gir en indikasjon på helsefaren ved jordens innhold av miljøgifter, og kan dermed brukes ved kartlegging av hva som er akseptabelt av miljøgifter i det gitte området eller om jordmassene må deponeres.

 

 • Totalt organisk karbon (TOC): Enkelt deponier ønsker også å ha med denne analysen, så sjekk med det aktuelle deponiet, slik at dette bestilles sammen med Normpakke basic dersom de krever dette.

 

 • Riste- og kolonnetest(utlekkingstester): Formålet med denne typen tester er at deponering skjer på en sikker og forsvarlig måte, og at skaden på miljø og menneskets helse reduseres så langt det er mulig. For å finne utlekkingspotensialet for utvalgte stoffer tester ALS utlekkingstester ihht Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II. Dersom det kan dokumenteres at utlekkingspotensialet er lavt kan avfall som i utgangspunktet har et innhold som gjør at det klassifiseres som farlig, leveres som inert avfall.

 

 • Deponiovervåkning: Ved overvåkning av sigevann og sediment fra deponi skal det utføres analyser årlig og hvert 5. år. ALS Laboratory Group Norway AS tilbyr analysepakker som er basert på veileder fra Miljødirektoratet (MD) om overvåkning av sigevann fra avfallsdeponier (SFT TA-2077/2005), hvor både sigevann og sediment fra deponiet skal analyseres.

 

 • Normpakke standard (NPS): En utvidet versjon som dekker flere av miljøgiftene i TA-2553/2009, med unntak av mer sjeldne miljøgifter som omhandles i det nye regelverket.

 

 • PFAS (Perfluorerte stoffer): ALS har utviklet analytiske metoder for å kunne analysere de vanligste PFAS- forbindelsene. Per i dag har analysepakkene over 35 forbindelser i samsvar med krav som stilles fra myndighetene. Vi tilbyr analysepakker med lave rapporteringsgrenser (LOQ). Vi tilbyr også analyse av PFAS etter TOP Assay.

 

 • Pesticider/PlantevernmidlerI jordbruk er avlinger både utsatt for skadedyr og ugress, og en måte å redusere dette på er ved å spraye området med pesticider. Dette har ført til økt produksjon av mat, men på grunn av mye bruk av pesticider, så har dette også føre til spredning til jord og vann. ALS tilbyr mange ulike pakker innenfor dette.

 

 • Isotoper: ALS Norge tilbyr et bredt utvalg av isotopanalyser. Vi har ulike spesialiserte ICP-systemer for isotopanalysene som høyoppløselig ICP-MS (ICP-SFMS) og Multi-kollektor ICP-MS (MC-ICP-SFMS).

 

Vi tilbyr mange flere enkeltanalyser i tillegg til pakkene ovenfor, slik som;

 

Våre analysepakker for jord

 

Ta kontakt med vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, e-post: info.on@alsglobal.com eller gå inn på www.alsglobal.no for å finne hva mer vi kan tilby deg.

 

 

Slik bestiller du analyser:

 • Bestill emballasje
 • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
 • Send prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo. Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv tydelig prøvenavnene, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.

Ekspressanalyser

Vi har raske leveringstider på alle typer analyser og for mange av våre analyser kan vi tilby ekspress-analyser som gir deg muligheten til å få svar samme dag, kl 09:00 morgenen etter, eller dagen etter innlevert prøve. Les mer om våre ekspressanalyser og hvordan du bestiller disse.