Mugg er en gruppe sopp som vokser i tråder og reproduseres ved å danne sporer. De forekommer i store mengder i naturen og muggsporer finnes naturlig i luften. Muggsopp oppstår som følge av fuktighet i vegger, tak eller ventilasjonskanaler. Sporene fra muggsopp pustes inn og kan forårsake bl.a. asma, allergier, hodepine, tretthet og en generell nedsatt allmentilstand.

Når bygningsmaterialer blir fuktige begynner mugg og bakterier som finnes naturlig på materialet å vokse i f. eks vegger eller på husfundamentet. Sammensetningen av mugg kan variere avhengig av fuktighetsgrad, materiale og andre omstendigheter. Dermed er det ikke uvanlig at sammensetningen av muggartene i skaden varierer over tid. Utifra kunnskap om artens vekst, kan man få et bedre bilde av skaden.

 

Våre muggsoppanalyser

ALS tilbyr akkrediterte DNA-analyser av mikroorganismer  for å undersøke forekomst av mugg i støv. 
Ved hjelp av direktemikroskopi tilbyr vi analyser av materialprøver for å undersøke hvilke type mugg som forekommer. Vi tilbyr også direktemikroskopering av prøvetakingstape  noe som muliggjør uforstyrret prøvetaking av materialet.

Ler mer om våre muggsoppanalyser.

 

DNA-analyse fra mikroorganismer i støv (A-3e)

Denne analysen anbefales dersom det er mistanke om forekomst av  mugg i inneluften uten at man vet hvor mugget vokser. Dersom denne analysen viser indikasjon på mugg/fuktskade bør det utføres en skadeutredning hvor det konstateres hva som bør saneres/rives. 
Rapportering/resultat: vi rapporterer sporekvivalenter pr cmog sammenligner dette med "normalhuset". Det finnes ingen nasjonale grenseverdier som kan brukes til vurdering av analyseresultatene så vurderingen skjer etter vitenskapelige studier. 

Følgende rapporteres: 

  • Total mengde sopp
  • Aspergillus
  • Penicillium 
  • Paecilmyces
  • Stachybotrys chartarum 
  • Aspergillus versicolor
  • Stresptomyces
  • Helhetsbedømming 

Analysen kan bestilles her: DNA-analyse fra mikroorganismer i støv

 

Mikrobiell skadekontroll på materialprøve (A-3h)

Denne analysen anbefales om man vil konstatere en skade eller se utbredningen av den. Her vurderes omfanget av muggvekst, samt noterer hvilke arter som forekommer. Måling av organismenes aktivitet inngår også. Stort sett alle typer materialer kan analyseres, f. eks tre, gips, tapet og isolering. 

Rapportering/resultat: Ved mikroskopering telles antall sporer eller myceliumsbiter per m2 og resultatet rapporteres som en bedømming: normalt, noe forhøyet, forhøyet, eller kraftig forhøyet. Det finnes ingen nasjonale grenseverdier som kan brukes til vurdering av analyseresultatene så vurderingen skjer etter kollegial bransjeerfaring og vitenskapelige studier. Aktivitetsmålingen måles i RLU (Relative Lysenheter) som er et mål på aktiv biomasse. En stor mengde aktiv mugg som vokser i rett temperatur og fuktighet viser høy RLU. Resultatene bedømmes som normalt, noe forhøyet aktiv biomasse, forhøyet aktiv biomasse eller kraftig forhøyet aktiv biomasse. Vi rapporterer indentifiserte muggarter eller mycelium, noe som kan være til hjelp ved utredning av skaden. 

Analysen kan bestilles her: Mikrobiell skadekontroll på materiale

 

Mikrobiell skadekontroll på ALS prøvetakingstape (A-3i)

Denne analysen amuliggjør uforstyrret prøvetaking av materialoverflater. Gjennom å bruke en tilpasset prøvetakingstape kan vi se hvilke muggsopper som forekommer. De identifiserbare artene angis på analyserapporten. 

Med ALS sin prøvetakingstape kan et prøve raskt tas fra materialer uten å ødelegge materialet. Tapen studeres med fasekontrastmikroskopi. Den mikroskoperingsvennlige tapen gjør at vi kan skille muggsoppen fra andre partikler, som f. eks sot, veldig tydelig. ALS tapen er spesiallaget for dette formålet og annen tape (som f. eks kontortape) fungerer ikke for analysen. 

Rapportering/resultat: forekomsten av sporer eller mycelium telles i et antall synsfelt. Resultate rapporteres som en bedømming: ingen, liten, moderat eller rikelig forekomst av sporer eller mycelium. 

Analysen kan bestilles her: Mikrobiell skadekontroll på tape

 

Dyrking av mikroorganismer på materialprøve (A-3b)

Denne analysepakken anbefales som et supplement til mikrobiell skadekontroll på materialprøve (A-3h) da dyrkingen muliggjør en mer nøyaktiv artsbestemmelse. Dyrkingen innebærer at mikroorganismer fra materialet har mulighet til å vokse fram på et næringsmedium. Aktive og levende mikroorganismer, som kan vokse på agarplater, danner kolonier. En bestemt overflate (fast materiale) eller vekt (løst materiale) av prøven vaskes av og dyrkes hvorpå koloniene telles og det foretas en artsbestemmelse. Agarplatene inkuberes i 7 dager. 
Bestill tilleggspakken A-3b-ADD tillegg langtidsveksende mikroorganismer for langsomt voksende arter. Da økes dyrkningstiden med ytterligere 14 dager. 

Rapportering/resultat: antallet kolonier (CFU, Colony Forming Units) angis som CFU/cm2 alternativt CFU/g. Vurering av muggveksten rapporteres som normalt, noe forhøyet, forhøyet eller kraftig forhøyet. Det finnes ingen nasjonale grenseverdier som kan brukes til vurdering av analyseresultatene så vurderingen skjer etter kollegial bransjeerfaring og vitenskapelige studier.

Analysen kan bestilles her: Dyrking av mikroorgansismer på materialprøve

 

Forekomst av muggarter i bygningsmaterialer

Les mer om våre muligheter til å identifisere et stort antall muggarter.