ALS Laboratory Group kan tilby en rekke analyser for pesticider.

Pesticider (plantevernmidler) er en samlebetegnelse på stoffer som brukes til behandling mot skadedyrog insektsangrep, ugress, gjær og muggsopp samt plantesykdommer. Bruken av pesticider har ført til en meget stor økning i matproduksjonen per arealenhet, men har samtidig også mulige uønskede virkninger på både miljø og mat. Noen typer pesticider kan gi akutt toksisitet, mens andre har langtidsvirkende effekter og kan være både kreftfremkallende og gi varige skader på DNA.

Lovgivning

Det er fastsatt grenseverdier for innhold av pesticider i næringsmidler og fôrvarer i Norge (nr.1117/2009) som skal sikre at maten som tilbys forbrukerne er helsemessig trygg og at pesticider blir brukt på riktig måte i forhold til miljøet. For at forbrukere og produsenter lett skal kunne vite hvilke pesticider som er tillatt på hvilke nivåer og i hvilke produkter, har EU laget en letthåndterlig database. Her kan man både søke på produkter og på spesifikke plantevernmidler.

Screeningpakker 

ALS Laboratory Group kan tilby en rekke screeningpakker for pesticider med bruk av både GC-MS og LC-MS/MS og inneholder over 300 forbindelser. Screeningpakkene inkluderer:

  • Dikarboksimider
  • Klororganiske pesticider
  • Nitrogenorganiske pesticider
  • Fosfororganiske pesticider
  • Pyretroider
  • Strobiluriner
  • Triaziner
  • Triasoler
  • Uron

Vi tilbyr spesifikke pakker til spesifikke næringsmidler hvor de mest aktuelle pesticidene vil være inkludert:

  • Frukt og grønt
  • Ferdigmat
  • Fôrvarer
  • Vanningsvann
  • Babymat og babymelk
  • Korn og kornprodukter
  • Urter, krydder, te og kaffe
  • Melk og melkeprodukter
  • Fisk og skalldy