Dioksinanalyse i fisk og andre matvarer

ALS tilbyr akkreditert analyse av dioksiner i blant annet fisk. Vi har matanalysepakker skreddersydd for WHO-listen for dioksinlignende PCB, dioksiner og furaner, samt for dioksinanalyse av fiskeolje.

Dioksinanalyse ved ALS

Fordi dioksiner er meget giftige, må de kunne analyseres på relativt små nivåer. Dette stiller store krav til analysemetodene. ALS laboratorium er akkreditert og har lang erfaring med dioksinanalyse i både miljø og matprøver.

Om dioksiner

Dioxiner er en gruppe svært giftige og vanskelig nedbrytbare miljøgifter som finnes i store deler av miljøet. De dannes blant annet ved forbrenning av søppel og som biprodukt ved fremstilling av klororganiske stoffer som blant annet brukes til behandling av råte.

Den europeiske mattrygghetsorgan, EFSA, anbefaler i en rapport fra 2018 en betydelig lavere grense for hvor mye vi kan tolerere å komme inn i miljøet av dioksiner og dioksinlignende PCB enn tidligere.

EFSA har konkludert med at den tolerable ukentlige inntaksgrensen (TWI *) for disse stoffene skal reduseres fra 14 til 2 pikogram TE (giftige ekvivalenter) per kilo kroppsvekt per uke. Mattilsynet og Helsedirektoratet vil nå gå grundig gjennom den nye rapporten for å vurdere om den gir grunnlag for nye tiltak, inkludert ved å vurdere om endringer i grenseverdiene for disse stoffene skal innføres i mat.

I dag må næringen overholde forskriftene om visse forurensninger i næringsmidler som begrenser dagens matvarer, inkludert PCB og dioksiner.

Link til forskrift