ALS Laboratory Group Norway AS tilbyr analyse av passive prøvetakere. Passive prøvetakere utplasseres i et tidsrom på noen dager til flere uker, noe som gir følgende fordeler sammenlignet med tradisjonell prøvetaking av vann:

  • Lavere deteksjonsgrenser, da miljøgiftene oppkonsentreres i tidsrommet prøvetakeren er utplassert. 
  • Bildet man får av forurensningssituasjonen er mye bredere enn øyeblikksbildet som en vanlig prøvetaking representerer, da resultatet er en middelverdi av konsentrasjonen under den perioden membranen har vært utplassert.
  • Den biotilgjengelige fraksjonen akkumuleres i passive prøvetakere. Prøvetakerne kan derfor brukes som et alternativ til f.eks. blåskjell og fisk.

 

ALS tilbyr følgende membraner til passiv prøvetaking:

  • SPMD (Semi Permeable Membrane Devices) brukes til prøvetaking hydrofobe organiske forbindelser, som PAH, PCB, TBT, dioksiner og furaner. Prøvetakeren består av et stålbur med membraner montert på spindler. Stålburet og spindlene kan leies eller kjøpes. Et annet alternativ er å anvende en mindre og enklere engangsprøvetakerne med plass til to kortere membraner. Merk at en liten membran kan gi høyere deteksjonsgrenser enn en stor membran.

 

  • DGT (Diffusive Gradients in Thin films) brukes til prøvetaking metaller. Prøvetakeren i plast inneholder et filter, en hydrogel og en ionebytter, der metallioner akkumuleres i ionebytteren. Ionene elueres siden ut av ionebytteren med en syre, og kan analyseres med ICP-AES eller ICP-SFMS. Om vanntemperaturen er kjent kan konsentrasjonen av respektive metall i vannet enkelt beregnes.

 

  • POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) brukes til prøvetaking av polare organiske forbindelser i vann, som legemiddelsubstanser og hydrofile pesticider.

 

For mer informasjon om passive prøvetakere, kontakt ALS.