Kvalitetspolicy

ALS Norge er opptatt av å opprettholde høy og jevn kvalitet i de tekniske analysetjenestene som selskapet leverer og i sine akkrediterte virksomheter oppfyller kravene i EN ISO / IEC 17025. Tjenestene må opprettholde et høyt servicenivå og utføres profesjonelt.

ALS Norge har derfor et kvalitetsstyringssystem og tilstreber at effektiviteten kontinuerlig økes gjennom systematisk forbedringsarbeid. I tillegg må selskapet kontinuerlig identifisere og vurdere risiko og muligheter i alle deler av virksomheten.

ALS Norge må oppfylle både kundekrav og krav i lover og forskrifter.

Selskapet skal ikke drive virksomhet eller delta i aktiviteter som kan antas å skade tilliten til selskapets kompetanse, habilitet, skjønn eller integritet.

Personalet i ALS Norge må ha relevant opplæring og kompetanse for sine oppgaver. Hver ansatt må også ha tilgang til dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet og kunnskap om delene som er relevante for deres egne arbeidsoppgaver, samt ressurser for å utføre dem på en kvalitativ måte.

Ledelsen og kvalitetsansvarlige må sikre implementering av kvalitetspolitikk og kvalitetsstyringssystemet i hver avdeling. Kvalitetspolitikken formidles via ALSs nettsted og i styrende dokumenter som tilhører kvalitetsstyringssystemet.

Alt personell må være klar over sin egen betydning for kvaliteten på tjenestene, og arbeide for at denne kvalitetspolitikken overholdes.

 

ALS Laboratory Group er akkreditert

ALS Laboratory Group Norway AS er akkreditert i henhold til ISO 17025 av Norsk akkreditering. 

Vi har akkrediteringsnummer Test 125.

Akkrediteringer - våre laboratorier og underleverandører

Under finnes linker til våre hovedlaboratorier og underleverandører. Hvis det er et laboratorium du trenger akkrediteringsdokument til som ikke er nevnt nedenfor, ta kontakt på info.on@alsglobal.com.

 

  ALS Oslo ALS Luleå ALS Stockholm ALS Danmark ALS CZ ALS UK GBA
Akkrediteringsbevis

GMP            
GLP            
FDA registrering   Classification letter          
ISO 14001        

Generelle betingelser

Generelle betingelser

Måleusikkerhet

I forbindelse med innføring av nytt LIMS system, har vi gått over til å rapportere dynamisk måleusikkerhet for analyser med to måleusikkerhetsområder på eget kjemisk laboratorium i henhold til Eurachem/CITAC Guide CG4 “Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement”, 3rd Edition, QUAM:2012.P1.

En dynamisk overgang mellom to målområder vil gi en mer reell og derfor en bedre fremstilling av måleusikkerhet enn den tidligere modellen med to statiske målusikkerhetsområder.

Man ser da at måleusikkerheten vil være stabil i høyt konsentrasjonsområde, mens den vil øke med synkende konsentrasjoner ned mot metodens deteksjonsgrense (LOD). Dette er naturlig da det generelt er større usikkerhet i området nær LOD.

Måleusikkerheten for hvert enkelt resultat vil bli beregnet og oppgitt ved siden av analyseresultatet i analyserapporten som tidligere.

I eksemplet under vises dynamisk måleusikkerhet for en gitt analyse som tidligere hadde to  statiske måleusikkerhetsområder.

Tabell 1: Tidligere måleusikkerhetsområder

Måleområde

Måleusikkerhet

2 µg/l – 100 µg/l

± 15 %

0,10 mg/l–1,0 mg/l

± 10 %

Graf 1: Beregnet dynamisk måleusikkerhet.

 

Ta gjerne kontakt med kvalitetsleder hvis det er spørsmål: irene.furulund@alsglobal.com