ALS tilbyr akkrediterte analyser av luft. Vi har flere ulike typer prøvetakere, f. eks adsorbentrør, filter og passive prøvetakere. Våre prøvetakere kan brukes til analyse av f. eks inneklima, arbeidsmiljømålinger og analyse av poregass. 

Vi tilbyr utstyr og analyse for blant annet: 

Aktiv prøvetaking av luft (med pumpe)

Prøvetaking med pumpe kan utføres dersom prøvetakingen trengs å utføres ved kortere tid p.g.a begrenset tilgang til prøvetakingsstedet eller om du trenger raskt prøveresultat. Prøvetakingsutstuyret består av en pumpe samt et adsorbentrør eller filter. Luftstrøm, prøvetakingstid samt type adsorbentrør/filter må tilpasses avhengig av analyse og type måling.

Vi leier ut pumper til bedrifter og tilhørende adsorbentrør og filter som brukes ved prøvetaking av luft. For prøver som skal analyseres av ALS leveres pumpene fraktfritt innenfor Norge med standard leveringstid. Pumpene leveres ferdig kalibrert etter type måling som skal utføres.

 

 

Prøvetakere for aktiv prøvetaking (med pumpe)

Vi tilbyr et stort antall prøvetakere som kan brukes ved aktiv prøvetaking med luftpumpe. Hvilke  prøvetakere som skal brukes er avhengig av hvilken analyse som skal utføres. 

Filter

Til analyser som eksempelvis støvvekt, metaller i støv, asbest og kvarts i luft brukes filter som prøvetakere. Vi tilbyr veide eller uveide filter for blant annet: 
•    Total støv
•    Innhalerbart støv
•    Respirabelt støv 
•    Partikkelbestemmelse og fibertelling

Adsorbentrør 

Adsorbentrør brukes først og fremst til organiske forbindelser i luft, men også f. eks kvikksølv i luft. Vi har flere ulike typer prøvetakere noe som muliggjør et stort analysetilbud av organiske forbindelser i luft.

Disse er blant annet: 

•    Klorerte alifater inkl. vinylklorid 
•    MVOC i luft
•    VOC-screening i luft
•    Aromater
•    Alifater
•    PCB
•    PAH
•    Isocyanater
•    Aldehyder

 

 

Passiv prøvetaking av luft

Det finnes flere fordeler med passiv prøvetaking av luft sammenlignet med aktiv (pumpe) prøvetaking. Prøvetakingen krever ingen elektrisitet og gir ingen forstyrrende bakgrunnsbilde fra pumpingen. Prøvetakere fungerer selvstendig og kan brukes i farlige miljøer. Håndteringen er ofte enkel og prøvetakingen kan vanligvis pågå over lengre tid, noe som gir et gjennomsnitt av konsentrasjonen under måleperioden.

 

Passiv prøvetaking med Radiello

Passiv prøvetaking med Radiello gir mulighet for lengre prøvetakingstider, noe som blant annet gir en lavere rapporteringsgrense.  For eksempel gir måling av Tetrakloreten i 7 døgn et minimum kvantifiserbart innhold på 0,014 mg/m3 for Tetrakloreten. Se gjerne vår omvandlare för provtagningstid eller rapporteringsgräns.
Ved prøvetaking med diffusjonsprøvetakere bør det inngå en blankVid provtagning med diffusionsprovtagare bör även en fältblank ingå. Du kan bestille passive prøvetakere med Radiello i vår webbshop.

Ler mer om våre analyser med Radiello.

 

 

Passiv prøvetaking av poregass og inneluft med WMS-prøvetaker

WMS-prøvetakeren er en passiv prøvetaker som kan brukes til prøvetaking av poregass og inneluft. Fordelen med denne passive prøvetakeren er at de henger oppe i en eller flere uker og gir en middelverdi over hele den tiden. Dette er en passende metode ettersom den verdien man sammenligner med når det gjelder inneklimaluft og risiko for personer i bygget vanligvis er et års middelverdi.

Prøvetakeren består av en glassvial med et membran i lokket og en adsorbent som fanger opp flyktige forbindelser i poregass eller inneluft. Prøvetakeren kan plasseres i små borehull eller under en betongplate da den bare måler 35x10 mm. Den er motstandsdyktig mot fukt og finnes i tre ulike varianter som man velger utifra det mijøet der målingen skal skje. Prøvetakingstider mellom 1 til 30 dager gir integrerte analyseverdier over lang tid. Prøvetakingsutstyret består, foruten glassvialen, også av ståltrådsholdere og et snøre til å henge den opp med. 

Les mer og bestill våre analysepakker med WMS-prøvetakere