Miljøanalyser utføres som regel i forbindelse med kartlegging, overvåkning og tiltak på forurenset grunn, sediment, vann eller biota.

Det er utarbeidet egne normverdier for klassifisering og risikovurdering av forurenset jord og sediment, samt egne veiledere for sedimenter, avløpsvann og oppgravde masser. Vanlige analyser i vann, jord, slam og sediment er Tungmetaller (miljømetaller som As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn), Olje som alifater eller THC, PAH, PCB og flyktige forbindelser som BTEX. 

ALS Norge er et av de største analyselaboratoriene i Norge på slike miljøanalyser. Vi har spesialkompetanse på bl.a. tungmetaller i vanskelige prøvetyper som salt-/brakkvann-, organisk rike og finkornede jordarter, og kompliserte analyser som PFOS, PFAS, Bromerte flammehemmere, dioksiner,og tinnorganiske forbindelser som TBT.

Analyse av biota

I miljøovervåkning er analyser av biota en naturlig del av analyseomfanget siden dette er mottakere av miljøgifter fra kilder omkring fjorder og kystfarvann. Biota kan være fisk (hel fisk, fiskefilet eller lever), Blåskjell og muslinger, eller strandsnegler og krabber/krepsdyr.

ALS tilbyr analyser av en rekke parametere som tungmetaller, PAH, PCB, Dioksiner, PFAS, PFOS, Bromerte flammehemmere og andre miljøgifter i biota. Det kan i analyser av biota være aktuelt med ekstra prøveforberedelser som uttak av deler av individene, homogenisering og frysetørking.

Viktig ved bestilling av slike analyser er å angi om hele individet skal analyseres eller om det skal tas ut deler, som for eksempel lever, til analyse. Dersom det planlegges å levere inn hel fisk som skal fryses er det viktig å ta ut innmaten før innfrysing å fryse f.eks. leveren for seg selv.

Biotaanalyse

Analyse av olje

For oljeinnhold er det viktig å være klar over hva slags problemstilling man er ute for å kartlegge. Ved risikovurdering i forbindelse med forurensningsklassifisering er det viktig å analysere for «olje» som alifatfraksjoner siden det er lagt opp til dette i risikoveilederen, mens det i forbindelse med oppgraving og sortering av forurensede gravemasser skal analyseres for «THC» innhold fordi dette er gitt i Avfallsforskriften. Forskjellen i samme prøve analysert for «Olje» som alifater og «Olje» som THC kan være så mye som 5 – 10 ganger i favør av THC.