Miljøanalyser utføres som regel i forbindelse med kartlegging, overvåkning og tiltak på forurenset grunn, sediment, vann eller biota.

 

ALS Norge er et av de største analyselaboratoriene i Norge på slike miljøanalyser. Vi har spesialkompetanse på bl.a. tungmetaller i vanskelige prøvetyper som salt-/brakkvann-, organisk rike og finkornede jordarter, og kompliserte analyser som PFOS, PFAS, Bromerte flammehemmere, dioksiner,og tinnorganiske forbindelser som TBT.

 

Det er utarbeidet egne normverdier for klassifisering og risikovurdering av forurenset jord og sediment, samt egne veiledere for sedimenter, avløpsvann og oppgravde masser. Vanlige analyser i vann, jord, slam og sediment er Tungmetaller (miljømetaller som As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn), Olje som alifater eller THC, PAH, PCB og flyktige forbindelser som BTEX.