ALS Laboratory Group utfører tester av tekstiler i henhold til Produktforskriften og REACH XVII og REACH kandidatlisten (SVHC).

Typiske analyser som er regulert i tekstiler, skinn og lær:

 • Azofargestoffer
 • Formaldehyd og pentaklorfenol
 • PFOA/PFOS
 • Cr6+ i skinn og lær
 • Brommerte flammehemmere og andre flammehemmere
 • Dimetylfumarat (DMFu)
 • Tinnorganiske forbindelser (TBT og DBT)
 • Nikkelavgivelse (metalldeler i kontakt med huden på tekstiler) 
 • Kadmium (Cd) i plast
 • Kortkjedede klorparafiner (SCCP) i plast
 • Ftalater (plasttekstiler for barn)
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i plast og gummideler
 • Bly-forbindelser 
Tekstiler

Ønsker du et tilbud fra oss er det fint hvis du sender bilde av produktene du ønsker å teste til info.on@alsglobal.com