Resultater: 28
Prøvetype: Vann
Analysetype: >
Søkeord: drikkevann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.2 mg/l
Klorid (Cl-) 1 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.06 mg/l

Drikkevann - anioner (fluorid, klorid, sulfat)

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (22°C) 1 <1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 <1 CFU/ml
E. coli (Escherichia coli) 2 <1 CFU/ml
Intestinale enterokokker 3 <1 CFU/ml
pH 4 4-10
Fargetall 5 2 mg Pt/l
Ledningsevne (konduktivitet) 6 0,1-4000 mS/m
Turbiditet 7 0,02-1000 FNU
Smak
Lukt

Drikkevannspakke A iht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.235 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: 500 ml PE flaske + 100 ml PE flaske + 500 ml steril flaske
Metode: Kimtall: NS EN ISO 6222, E.coli/Koliforme; NS EN ISO 9308-1, Intestinale NS EN ISO 7899-2, pH NS EN ISO 10523, Farge NS EN ISO 7887, Ledningsevne NS ISO 7888, Turbiditet NS ISO 7027-1, Lukt og Smak: Intern metode
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
1 Måleusikkerhet 0.15 log10
2 Måleusikkerhet 0.12 log10
3 Måleusikkerhet 0.40 log10
4 Måleområde
Måleusikkerhet: +- 0.2 pH-enheter

5 Måleusikkerhet:

2-10 mg Pt/l 25%

10-250 mg Pt/l 15%


6 Måleområde
Måleusikkerhet (MU) 5 %

7 Måleområde
Måleusikkerhet:
0.02-1 FNU: 20%

1-10 FNU: 15%

10-1000 FNU 10%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens <1 CFU/100ml
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0,26 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0,60 mg/l
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0,60 mg/l
Fluorid (F-) 0,20 mg/l
Klorid (Cl-) 1,00 mg/l
Sulfat (SO42-) 0,060 mg/l
Fe, jern 0,02 mg/l
Al, aluminium 0,0002 mg/l
Na, natrium 0,1 mg/l
As, arsen 0,01 µg/l
Cd, kadmium 0,002 µg/l
Cr, krom 0,01 µg/l
Cu, kobber 0,0007 mg/l
Hg, kvikksølv 0,002 µg/l
Mn, mangan 0,003 mg/l
Ni, nikkel 0,05 µg/l
Pb, bly 0,01 µg/l
B, bor 0,01 mg/l
Sb, antimon 0,01 µg/l
Se, selen 0,01 µg/l
Benzo(a)pyren 0,0020 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0,0040 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0,0020 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0,0030 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,0030 µg/l
Benzen 0,20 µg/l
1,2-dikloretan 0,10 µg/l
Trikloreten 0,10 µg/l
Tetrakloreten 0,10 µg/l
Trihalometaner: kloroform, bromoform, dibromklormetan, diklorbrommetan 0,35 µg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0,15 mg/l
Cyanid total 5 µg/l
Bromat (BrO3-) 5 µg/l

Drikkevannspakke B iht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 4.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: Se merknad
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Emballasjebehov:
500 ml steril plast,
500 ml plast,
60 ml plast + 60 ml glass,
1 liter glass,
250ml glass,
100 ml plast,
60 ml plast konservert med NaOH,
60 ml plast konservert med EDA og NaOH
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium (NH4)
Nitritt (NO2)
Al, aluminium
Fe, jern

Drikkevannspakke A, tillegg

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus aureus CFU/100ml

Staphylococcus aureus

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Vann > Vann
Analysetype: Drikkevann > Drikkevann
Metode: CSN EN ISO 6888-1
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Alger i drikkevann, bearbeidet vann og overflatevann

Analyseinfo

Pris: 1.515 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Drikkevann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 25 µg/l
Dietylenglykol (DEG) 20 µg/l
Trietylenglykol (TEG) 20 µg/l
Propylenglykol (PG) 20 µg/l
Monoetylenglykol (MEG) som C 10 µg C/l
Dietylenglykol (DEG) som C 10 µg C/l
Trietylenglykol (TEG) som C 10 µg C/l
Propylenglykol (PG) som C 10 µg C/l

Glykoler i drikkevann, (MEG, DEG, TEG, PG) ihht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Glykoler var inkludert i 2001 versjonen av drikkevannsforskriften. Kunde er selv ansvarlig for å vurdere om det er behov for å få dette analysert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

A-7a-Bas mikroplast eksklusive svarte partikler i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Merk at dersom svarte partikler forekommer påløper en ekstra kostnad på 1200 kroner
Identifisering av polymertype og kvantifisering utføres på µFT-IR
Les mer om våre analysemetoder for mikroplast
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l

Bensen i drikkevann, OV-5 DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l

Flyktige organiske forbindelser i drikkevann, OV-5+6+10 PR

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern 0.01 ml
Al, aluminium 0.01 ml

Jern og Aluminium i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml PEHD kontrollert
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 CFU/ml
pH 4-10
Turbiditet 0.02-1000 FNU
Fargetall 2 mg Pt/l

Nettkontroll drikkevann

Analyseinfo

Pris: 580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kimtall:ISO 6222,Koliforme:ISO 9308-1,pH:ISO 10523,Turbiditet:ISO 7027;Fargetall ISO 7887
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.3 ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.3 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.3 ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.3 ng/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.3 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.3 ng/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.3 ng/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.3 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.3 ng/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.3 ng/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.3 ng/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 2 ng/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.3 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.3 ng/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.3 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.3 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.3 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.3 ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.3 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.3 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.3 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.3 ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.3 ng/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.3 ng/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 2 ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 2 ng/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 2 ng/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 2 ng/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 1 ng/l
HPFHpA 1 ng/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 1 ng/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 1 ng/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 1 ng/l

PFAS OV-34aQ Perfluorerte komponenter lav LOQ i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Merk at analysen KUN er for rent vann
Dersom nivåene ligger på >80 ng/l vi en annen metode benyttes.
Dersom nivåene er mellom 20 og 80 ng/l vil rapporteringsgrensen økes grunnet fortynning
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0,0002 mg/l
As, arsen 1 0,05 µg/l
B, bor 0,01 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0,001 mg/l
Fe, jern 0,001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mn, mangan 0,001 mg/l
Na, natrium 0,1 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0,5 µg/l

V-2 Drikkevann - metaller ihht Drikkevannsforskriften (14 metaller, inkl Hg)

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml PEHD kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.1 µg/l

DEHP (di-(2etylheksyl)ftalat) i kun drikkevann og rent vann

Analyseinfo

Pris: 4.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt og smak i drikkevann og råvann SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-100 CFU/ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-100 CFU/ml

Mikrobiologi standard i drikkevann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme 0,15 log10 , E.Coli 0,30 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-100 CFU/ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-100 CFU/ml
Intestinale enterokokker 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i drikkevann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Måleusikkerhet: Kimtall 0,12 log10; Koliforme og E.Coli 0,12 log10, Clostridium 0,35 log10, Intestinale 0,40 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 1 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 1 ng/l

PFAS OV-34c, Perfluorerte komponenter, kun PFOS og PFOA i drikkevann (lav LOR)

Analyseinfo

Pris: 1.575 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.0025 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.0025 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.0025 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.0010 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.0025 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.0025 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.0025 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.0025 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.0010 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.0025 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.0025 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.0025 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.0025 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.0025 µg/l

PFAS OV-34d, Perfluorerte komponenter, PFOS PFOSA og 13 andre i drikkevann (lav LOR)

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Smak i drikkevann SR

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
vinylklorid 0.5 µg/l

Vinylklorid i drikkevann PR

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004 rev1.1, ISO 11423, ISO 15680
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2-dikloretan 0,5 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Klorerte alifater/løsemidler ihht Drikkevannsforskriften OV-6 DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH 0.01 µg/l
b-HCH 0.01 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
Aldrin 0.005 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l

Klorerte pesticider plantevernmidler iht drikkevannsforskriften OV-3A DRIKKE PR

Analyseinfo

Pris: 1.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ