Normpakke basic er en av de mest populære pakkene, og er dannet på grunnlag av Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009.

Tilstandsklassene gir en indikasjon på helsefaren ved jordens innhold av miljøgifter. Dermed kan de brukes ved kartlegging av hva som er akseptabelt av miljøgifter i det gitte området, og om dette må deponeres eller kan brukes videre. Det er 5 tilstandsklasser, hvor klasse 1 og 2 regnes som gode tilstandsklasser, klasse 3 er moderat og klasse 4 og 5 er dårlige tilstandsklasser. I utgangspunktet er det bare nødvendig å beregne risiko for spredning når resultatene fra analysene faller innenfor klasse 4 eller 5, men dette er ett vurderingsspørsmål for miljøkonsulenter.

ALS sin Normpakke basic har rapporteringsgrenser helt ned i tilstandsklasse 1, og dermed en veldig god pakke å benytte seg av dersom tilstandsklasser iht. TA-2553/2009 skal brukes.

Du skal analysere for alle stoffer som er relevant for den aktuelle forurensningssituasjonen, inkludert stoffer det ikke er utarbeidet normverdier eller tilstandsklasser for, dersom dette er relevant.

I by- og industriområder, hvor det er pågått forurensede aktiviteter over lang tid, bør et utvalg jordprøver også analyseres for et utvidet analyseprogram for å avdekke eventuell forurensning av andre helse- og miljøfarlige stoffer enn de som inngår i standard analysepakke.

TOC kan også være nødvendig å analysere for dersom massene skal deponeres eller om det skal gjøres en risiko og/eller spredning vurdering fra forurenset grunn. 

Pakken består av følgende analyser:

  • Tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink).
  • PCB-7.
  • PAH-16.
  • BTEX.
  • Alifater, THC eller begge om ønskelig.

Klikk her for normpakke basic

 

 

Linken nedenfor er Miljødirektoratet sin veileder til hvordan karlegging, risikovurdering og gjennomføring av tiltak skal foregå:

Forurenset grunn - Miljødirektoratet

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.