Normpakke basic er en av de mest populære pakkene, og er dannet på grunnlag av Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009.

Tilstandsklassene gir en indikasjon på helsefaren ved jordens innhold av miljøgifter. Dermed kan de brukes ved kartlegging av hva som er akseptabelt av miljøgifter i det gitte området, og om dette må deponeres eller kan brukes videre. Det er 5 tilstandsklasser, hvor klasse 1 og 2 regnes som gode tilstandsklasser, klasse 3 er moderat og klasse 4 og 5 er dårlige tilstandsklasser. I utgangspunktet er det bare nødvendig å beregne risiko for spredning når resultatene fra analysene faller innenfor klasse 4 eller 5, men dette er ett vurderingsspørsmål for miljøkonsulenter.

ALS sin Normpakke basic har rapporteringsgrenser helt ned i tilstandsklasse 1, og dermed en veldig god pakke å benytte seg av dersom tilstandsklasser iht. TA-2553/2009 skal brukes.

Du skal analysere for alle stoffer som er relevant for den aktuelle forurensningssituasjonen, inkludert stoffer det ikke er utarbeidet normverdier eller tilstandsklasser for, dersom dette er relevant.

I by- og industriområder, hvor det er pågått forurensede aktiviteter over lang tid, bør et utvalg jordprøver også analyseres for et utvidet analyseprogram for å avdekke eventuell forurensning av andre helse- og miljøfarlige stoffer enn de som inngår i standard analysepakke.

TOC kan også være nødvendig å analysere for dersom massene skal deponeres eller om det skal gjøres en risiko og/eller spredning vurdering fra forurenset grunn. 

Pakken består av følgende analyser:

  • Tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink).
  • PCB-7.
  • PAH-16.
  • BTEX.
  • Alifater, THC eller begge om ønskelig.

Trykk her for normpakke basic

 

 

Linken nedenfor er Miljødirektoratet sin veileder til hvordan karlegging, risikovurdering og gjennomføring av tiltak skal foregå:

Forurenset grunn - Miljødirektoratet

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo. Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv tydelig prøvenavnene, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.