Hensikten med utlekkingstester er at deponering skjer på en sikker og forsvarlig måte, og at skaden på miljø og menneskets helse reduseres så langt det er mulig. For å finne utlekkingspotensialet for utvalgte stoffer, tester ALS utlekkingstester ihht Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II.

Kravet om testing gjelder avfall som deponeres i deponi for inert og farlig avfall, samt for ikke-reaktivt farlig avfall som deponeres i egne celler eller sammen med ordinert avfall. Det kreves en basiskarakterisering som inneholder flere typer analyser, se normpakke basic, og så lenge massene skal deponeres må det utføres både ristetest og kolonnetest for å finne utlekkingspotensialet over tid.

Avfallsforskriften hjelper deg med å finne definere avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper som hat betydning for deponiet på kort og lang sikt. Målet her er å sørge for minst mulig miljø- ulemper ved deponering av avfall. Det gjøres en sammenligning av resultatene fra analysene og utlekkingstestene med grenseverdier gitt i avfallsforskriften, og det er produsenten av avfallet som skal dokumentere miljøkvaliteten av avfallet.

Ristetest gir verifikasjon for utlekking av miljøgifter fra deponier gjennom ett middels lang tids forløp. Mens kolonnetest er en oppstrøms utlekkingstest av miljøgifter fra deponier gjennom et kort til middels lang tids forløp.

Farlig avfall som har utlekking < mottakskriteriene til deponi for inert avfall, kan IKKE tas imot på deponi for inert avfall. Klassifiser avfallet først, ved å sende prøven din til ALS, og vurder deretter hvilket deponi som kan motta avfallet.

 

Klikk her for utlekkingstester

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.