Packages: 16
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

TBT (Tributyltinn), analyse av passiv prøvetaker [PSO-11]

Analyseinfo

Pris: 4.330 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Metode: ISO 17353
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for SPMD (liten) i ferdigmontert bur:
INSTRUKS
Se instruks for Håndtering av SPMD (lang) og montering i bur :
INSTRUKS
Utførende Lab: E&H
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16

PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner, analyse av passiv prøvetaker [PSO-1]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: CSN 75 7554
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Anmerkninger: Se instruks for Håndtering av SPMD (lang) og montering i bur :
INSTRUKS
Se instruks for SPMD (liten) i ferdigmontert bur:
INSTRUKS
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

PCB-7, polyklorerte bifenyler, analyse av passiv prøvetaker [PSO-2]

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Anmerkninger: Se instruks for Håndtering av SPMD (lang) og montering i bur :
INSTRUKS
Se instruks for SPMD (liten) i ferdigmontert bur:
INSTRUKS
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
TEQ-Lowerbound
TEQ-Upperbound
PCB 77
PCB 81
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 126
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 169
PCB 170
PCB 180
PCB 189
TEQ (dl-PCB) - lower
TEQ (dl-PCB) - upper
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum av PCB-7 (lower)
Sum av PCB-7 (upper)

Dioksiner (PCDD/F) og DL-PCBer i passiv prøvetaker, SPMD [PSO-4b]

Analyseinfo

Pris: 8.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Se instruks for Håndtering av SPMD (lang) og montering i bur :
INSTRUKS
Se instruks for SPMD (liten) i ferdigmontert bur:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.2 ng total
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.1 ng total
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 0.2 ng total
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.1 ng total
PFDA (Perfluordekansyre) 0.3 ng total
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.1 ng total
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.1 ng total
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.1 ng total
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.1 ng total
PFNA (Perfluornonansyre) 0.3 ng total
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.1 ng total
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.1 ng total
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.1 ng total
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.1 ng total

PFAS Perfluorerte forbindelser i passiv prøvetaker (DGT) [PSO-34]

Analyseinfo

Pris: 3.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: PS PFAS (DGT) for PFC
Metode: LC/MS/MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Resultatene beregnes om til ng/L basert på prøvetakingstid og temperatur.
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS CZ