Packages: 59
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloreten 0.2 µg totalt
cis/trans-1,2-Dikloreten 0.2 µg totalt
1,2-Diklorpropan 0.2 µg totalt
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
Tetraklormetan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt

Meny A1 - Klorerte alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.245 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: VDI 3865-3 (CS2-Ekstrakt, GC-MSD): 1998-06
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Analysen benytter kullrør og aktiv prøvetaking
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg totalt
Toluen 0.2 µg totalt
Etylbenzen 0.2 µg totalt
o-Xylen 0.2 µg totalt
m/p-Xylen 0.2 µg totalt

Meny A3 - BTEX, Aromater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: intern metode, NIOSH.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Det benyttes SKC 226-01 for prøvetaking. Anbefalt lufthastighet ved prøvetaking er 200 ml/min
Se instruks for prøvetaking med SKC AirChek Touch:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0.5 µg totalt
n-Heptan 0.2 µg totalt
n-Oktan 0.2 µg totalt
n-Nonan 0.2 µg totalt
n-Dekan 0.2 µg totalt
n-Undekan 0.2 µg totalt
n-Dodekan 0.2 µg totalt
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg totalt
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg totalt
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg totalt
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg totalt
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg totalt
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg totalt
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg totalt

Meny A4 - Alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.2-9 µg totalt
1-Propanol 0.2-9 µg totalt
2-Propanol (Isopropanol) 0.2-9 µg totalt
1-Butanol 0.2-9 µg totalt
2-Butanol 0.2-9 µg totalt
Etylacetat 0.2-9 µg totalt
Vinylacetat 0.2-9 µg totalt
n-Butylacetat 0.2-9 µg totalt
Isobutylacetat 0.2-9 µg totalt
Aceton 0.2-9 µg totalt
Metyletylketon (MEK) 0.2-9 µg totalt
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.2-9 µg totalt
Sykloheksanon 0.2-9 µg totalt
Benzen 0.2-9 µg totalt
Toluen 0.2-9 µg totalt
Etylbenzen 0.2-9 µg totalt
Sum xylener
Styren 0.2-9 µg totalt

Meny A5 - Flyktige organiske forbindelser i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: VDI 3865-3 (CS2-Ekstrakt, GC-MSD): 1998-06 og CS2-Ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aromater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C6-C8 5000 µg/m3
Alifater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C10-C12 5000 µg/m3
Fraksjon >C6-C7 1000 µg/m3
Fraksjon >C7-C8 1000 µg/m3
Fraksjon >C8-C9 1000 µg/m3
Fraksjon >C9-C10 1000 µg/m3
Fraksjon >C10-C11 1000 µg/m3
Fraksjon >C11-C12 1000 µg/m3
Fraksjon >C12-C13 1000 µg/m3
n-Pentan 500 µg/m3
n-Heksan 200 µg/m3
n-Heptan 100 µg/m3
n-Oktan 100 µg/m3
n-Nonan 100 µg/m3
n-Dekan 100 µg/m3
n-Undekan 100 µg/m3
n-Dodekan 100 µg/m3
n-Tetradekan 100 µg/m3
n-Tridekan 100 µg/m3
n-Heksadekan 100 µg/m3
1,2,3-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 100 µg/m3
1,2,4,5-Tetrametylbenzen 100 µg/m3
2-Etyltoluen 100 µg/m3
3-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 100 µg/m3
sek-Butylbenzen 100 µg/m3
Styren 100 µg/m3
tert-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Propylbenzen 100 µg/m3
Benzen 50 µg/m3
Toluen 50 µg/m3
Etylbenzen 50 µg/m3
o-Xylen 50 µg/m3
m/p-Xylen 50 µg/m3
3-Karen 100 µg/m3
alfa-Pinen 100 µg/m3
beta-Pinen 100 µg/m3
alfa-Terpinen 100 µg/m3
Limonen 200 µg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,1-trikloretan 100 µg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,2-trikloretan 100 µg/m3
1,1-Dikloretan 100 µg/m3
1,1-Diklor-1-propen 100 µg/m3
1,2,3-Triklorpropan 100 µg/m3
1,1-Dikloreten 100 µg/m3
1,2-Dibrom-3-klorpropan 100 µg/m3
1,2-dibrometan 100 µg/m3
1,2-dikloretan 100 µg/m3
1,2-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2-Diklorpropan 100 µg/m3
1,3-diklorbenzen 100 µg/m3
1,3-Diklorpropan 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2,3-triklorbenzen 100 µg/m3
1,2,4-triklorbenzen 100 µg/m3
2,2-Diklorpropan 100 µg/m3
2-Klortoluen 100 µg/m3
4-Klortoluen 100 µg/m3
Brombenzen 100 µg/m3
Tribrommetan (bromoform) 100 µg/m3
Bromklormetan 100 µg/m3
Bromdiklormetan 100 µg/m3
Brommetan 100 µg/m3
Kloretan 100 µg/m3
Klormetan 100 µg/m3
cis-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Dibromklormetan 100 µg/m3
Dibrommetan 100 µg/m3
Diklordifluormetan 100 µg/m3
Diklormetan 100 µg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 100 µg/m3
Klorbenzen 100 µg/m3
Tetrakloreten 100 µg/m3
Tetraklormetan 100 µg/m3
trans-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Trikloreten 100 µg/m3
Triklorfluormetan 100 µg/m3
Triklormetan (kloroform) 100 µg/m3
vinylklorid µg/m3
2-Butanon 100 µg/m3
Heksanal 100 µg/m3
Aceton 100 µg/m3
Sykloheksanon 100 µg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
2-Metylheksan 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
Sykloheksan 100 µg/m3
Isooktan 100 µg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 100 µg/m3
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 100 µg/m3
2-Etyl-1-heksanol 100 µg/m3
2-metyl-1-butanol 100 µg/m3
Isobutanol 100 µg/m3
1-Propanol 100 µg/m3
1-Butanol 100 µg/m3
2-Butanol 200 µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) 100 µg/m3
Etanol 1000 µg/m3
Isobutylacetat 200 µg/m3
n-Butylacetat 200 µg/m3
tert-Butylacetat 100 µg/m3
Etylacetat 200 µg/m3
Vinylacetat 100 µg/m3
Naftalen 1000 µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) i luftprøver, stor pakke (96 forbindelser)

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1,1-trikloretan µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen µg/m3
1,4-diklorbenzen µg/m3
2-Etyl-1-heksanol µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) µg/m3
alfa-Pinen µg/m3
Benzen µg/m3
Sykloheksan µg/m3
Etanol µg/m3
Etylacetat µg/m3
Etylbenzen µg/m3
Isobutanol µg/m3
Isobutylacetat µg/m3
Isooktan µg/m3
Isopropylbenzen (kumen) µg/m3
Limonen µg/m3
m/p-Xylen µg/m3
Metyl iso-butyl keton µg/m3
Metylsykloheksan µg/m3
Metylsyklopentan µg/m3
Naftalen µg/m3
n-Butanol µg/m3
n-Butylacetat µg/m3
n-Dekan µg/m3
n-Dodekan µg/m3
n-Heptan µg/m3
n-Heksan µg/m3
n-Nonan µg/m3
n-Oktan µg/m3
n-Propylbenzen µg/m3
n-Undekan µg/m3
o-Xylen µg/m3
Sum xylener µg/m3
Styren µg/m3
Tetrakloreten µg/m3
Toluen µg/m3
Trikloreten µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) Radiello

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 34 ng total
PCB 52 34 ng total
PCB 101 34 ng total
PCB 118 34 ng total
PCB 138 34 ng total
PCB 153 34 ng total
PCB 180 34 ng total

Meny C1 - PCB-7 i luft i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2 + filter
Metode: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 16%
Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01 µg totalt
Acenaftylen 0.01 µg totalt
Acenaften 0.01 µg totalt
Fluoren 0.01 µg totalt
Fenantren 0.01 µg totalt
Antracen 0.01 µg totalt
Fluoranten 0.01 µg totalt
Pyren 0.01 µg totalt
Benzo(a)antracen 0.01 µg totalt
Krysen 0.01 µg totalt
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg totalt
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg totalt
Benzo(a)pyren 0.01 µg totalt
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg totalt
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg totalt
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg totalt
sum PAH-16 µg

Meny C2 - PAH-16 i luft i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: NIOSH 5515
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med PAH i luft XAD-2-rør/ kullrør, filter:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 1 µg totalt

Bisfenol-A i luft

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.1 µg totalt
Dietylftalat 0.1 µg totalt
Di-n-propylftalat 0.1 µg totalt
Di-n-butylftalat (DBP) 0.1 µg totalt
Di-isobutylftalat 0.1 µg totalt
Di-pentylftalat (DPP) 0.1 µg totalt
Di-n-oktylftalat 0.1 µg totalt
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.1 µg totalt
Butylbenzylftalat 0.1 µg totalt
Di-sykloheksylftalat 0.1 µg totalt
Di-isodekylftalat (DIDP) 1 µg totalt
Di-isononylftalat (DINP) 1 µg totalt

Ftalater i luft

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk OVS-Tenax
Metode: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med OVS-rør for PCB i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Luftvolum L
Fraksjon >C6-C7 1 mg/m3
Fraksjon >C7-C8 1 mg/m3
Fraksjon >C8-C9 1 mg/m3
Fraksjon >C9-C10 1 mg/m3
Fraksjon >C10-C11 1 mg/m3
Fraksjon >C11-C12 1 mg/m3
Fraksjon >C12-C13 1 mg/m3
n-Heksan 0.2 mg/m3
n-Heptan 0.1 mg/m3
n-Oktan 0.1 mg/m3
n-Nonan 0.1 mg/m3
n-Dekan 0.1 mg/m3
n-Undekan 0.1 mg/m3
n-Dodekan 0.1 mg/m3
n-Tridekan 0.1 mg/m3
n-Tetradekan 0.1 mg/m3
n-Heksadekan 0.1 mg/m3
Diklormetan 0.1 mg/m3
Triklormetan (kloroform) 0.1 mg/m3
Tetraklormetan 0.1 mg/m3
1,1-Dikloretan 0.1 mg/m3
1,2-dikloretan 0.1 mg/m3
1,1,1-trikloretan 0.1 mg/m3
1,1,2-trikloretan 0.1 mg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.1 mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.1 mg/m3
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/m3
1,3-Diklorpropan 0.1 mg/m3
2,2-Diklorpropan 0.1 mg/m3
cis-1,2-Dikloreten 0.1 mg/m3
trans-1,2-Dikloreten 0.1 mg/m3
Trikloreten 0.1 mg/m3
Tetrakloreten 0.1 mg/m3
1,1-Diklor-1-propen 0.1 mg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.1 mg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.1 mg/m3
1,2,3-Triklorpropan 0.1 mg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 0.1 mg/m3
2-Metylheksan 0.1 mg/m3
4-Fenylsykloheksen 0.1 mg/m3
Sykloheksan 0.1 mg/m3
Isooktan 0.1 mg/m3
Metylsykloheksan 0.1 mg/m3
Metylsyklopentan 0.1 mg/m3
Sum individuelle VOC mg/m3

TVOC i luft med GC-MS- gruppe A- kalk. (mg/m3)

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, kullrør
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.2 µg totalt

Formaldehyd i luft

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: UMEX 100
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) µg totalt
Dietylenglykol (DEG) µg totalt
Trietylenglykol (TEG) µg totalt
Propylenglykol (PG) µg totalt

Glykoler i luft

Analyseinfo

Pris: 2.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-7
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg/prøve
n-Heptan 0.2 µg/prøve
n-Heksan 0.4 µg/prøve
n-Oktan 0.2 µg/prøve
n-Nonan 0.2 µg/prøve
n-Dekan 0.2 µg/prøve
n-Undekan 0.2 µg/prøve
n-Dodekan 0.2 µg/prøve

Meny A4 - Alifater i radiello

Analyseinfo

Pris: 2.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogencyanid

Hydrogencyanid i luft

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: NIOSH 6010: 1994-08
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Mengde Hydrogencyanied beregnes fra totalt cyanidinnhold, som bestemmes ved EN ISO 14403-D6
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE
PBDE 47
PentaBDE
PBDE 99
PBDE 100
HeksaBDE
HeptaBDE
OktaBDE
NonaBDE
DekaBDE (PBDE-209)
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA)
Dekabrombifenyl (DeBB)
Heksabromsyklododekan (HBCD)

Bromerte flammehemmere i luft

Analyseinfo

Pris: 10.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17

Klorerte parafiner i luft

Analyseinfo

Pris: 8.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: ISO 12010
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) µg totalt
PFOA (Perfluoroktansyre) µg totalt

PFOS og PFOA i luft

Analyseinfo

Pris: 6.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Vi kan dessverre ikke alltid tilby prøvetaker for denne analysen, da våre leverandører ikke har dette på lager.
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sum >C10-C40 mg/m3

Oljetåke i luft

Analyseinfo

Pris: 1.720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: 37 mm GF-filter
Metode: GC-FID
Instruks: Aktiv luftprøvetaking
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan mg/m3
Fraksjon >C6-C7 mg/m3
n-Heptan mg/m3
Fraksjon >C7-C8 mg/m3
n-Oktan mg/m3
Fraksjon >C8-C9 mg/m3
n-Nonan mg/m3
Fraksjon >C9-C10 mg/m3
n-Dekan mg/m3
Fraksjon >C10-C11 mg/m3
n-Undekan mg/m3
Fraksjon >C11-C12 mg/m3
n-Dodekan mg/m3
Fraksjon >C12-C13 mg/m3

Oljedamp i luft

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Instruks: Aktiv luftprøvetaking
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol mg/m3
o-kresol mg/m3
m-kresol mg/m3
p-kresol mg/m3
2,3-dimetylfenol mg/m3
2,4-dimetylfenol mg/m3
2,5-dimetylfenol mg/m3
2,6-dimetylfenol mg/m3
2,5-dimetylfenol mg/m3
3,5-dimetylfenol mg/m3
Sum Alkylfenoler mg/m3

Fenoler i luft

Analyseinfo

Pris: 4.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-7
Metode: GC/MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
1,1-Dikloretan mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
vinylklorid mg/m3
Benzen mg/m3
Toluen mg/m3
Etylbenzen mg/m3
m/p-Xylen mg/m3
o-Xylen mg/m3
Styren mg/m3
n-Heksan mg/m3
n-Heptan mg/m3
Sykloheksan mg/m3
Aceton mg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) mg/m3
Metyletylketon (MEK) mg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) mg/m3
monoklorbenzen mg/m3
1,2-diklorbenzen mg/m3
1,3-diklorbenzen mg/m3
1,4-diklorbenzen mg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen mg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) mg/m3
n-Propylbenzen mg/m3
Diklormetan mg/m3

Meny E-1a - VOC i poregass

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
1,1-Dikloretan mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
vinylklorid mg/m3
Benzen mg/m3
Toluen mg/m3
Etylbenzen mg/m3
m/p-Xylen mg/m3
o-Xylen mg/m3
Styren mg/m3
n-Heksan mg/m3
n-Heptan mg/m3
Sykloheksan mg/m3
Aceton mg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) mg/m3
Metyletylketon (MEK) mg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) mg/m3
monoklorbenzen mg/m3
1,2-diklorbenzen mg/m3
1,3-diklorbenzen mg/m3
1,4-diklorbenzen mg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen mg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) mg/m3
n-Propylbenzen mg/m3
Diklormetan mg/m3

Meny E-1b - VOC i poregass, forurenset våt jord

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
1,1-Dikloretan mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
vinylklorid mg/m3
Benzen mg/m3
Toluen mg/m3
Etylbenzen mg/m3
m/p-Xylen mg/m3
o-Xylen mg/m3
Styren mg/m3
n-Heksan mg/m3
n-Heptan mg/m3
Sykloheksan mg/m3
Aceton mg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) mg/m3
Metyletylketon (MEK) mg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) mg/m3
monoklorbenzen mg/m3
1,2-diklorbenzen mg/m3
1,3-diklorbenzen mg/m3
1,4-diklorbenzen mg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen mg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) mg/m3
n-Propylbenzen mg/m3
Diklormetan mg/m3

Meny E-2 - VOC i inneluft

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) µg totalt
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) µg totalt
4,4-metylendifenyldiisocyanat (MDI) µg totalt
Fenylisocyanat (PHI) µg totalt
Isoforondiisocyanat (IPDI) µg totalt
Hexametylendiisocyanat (HDI) µg totalt
Metylisocyanat (MIC) µg totalt
Etylisocyanat (EIC) µg totalt
Propylisocyanat (PIC) µg totalt
Isocyanosyre (ICA) µg totalt

Meny D1 - Isocyanater i luft

Analyseinfo

Pris: 3.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: ASSET prøvetaker for isocyanater
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Se instruks for prøvetaking for Isocyanater:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd µg/m3
Aldehyd (acetaldehyd) µg/m3
Propanal µg/m3
Butanal µg/m3
Pentanal µg/m3
Heksanal µg/m3
Heptanal µg/m3
Oktanal µg/m3
Nonanal µg/m3

Meny D2 - Aldehyder i luft

Analyseinfo

Pris: 1.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: SGS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
1,2-Diklorpropan mg/m3
1,1-Dikloreten mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3

Menu A1 - Klorerte alifater i radiello

Analyseinfo

Pris: 2.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol µg totalt
2-Propanol (Isopropanol) µg totalt
1-Butanol µg totalt
2-Butanol µg totalt
Etylacetat µg totalt
n-Butylacetat µg totalt
Isobutylacetat µg totalt
Aceton µg totalt
Metyletylketon (MEK) µg totalt
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) µg totalt
Sykloheksanon µg totalt
Benzen µg totalt
Toluen µg totalt
Etylbenzen µg totalt
m/p-Xylen µg totalt
o-Xylen µg totalt
Styren µg totalt

Meny A5 - Flyktige organiske forbindelser i radiello

Analyseinfo

Pris: 2.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylsulfid
3-metylfuran
1-oktan-3-ol
2-Heptanon
2-Heksanon
3-metyl-1-butanol
2-oktanon
3-oktanon
2-pentylfuran
Isobutanol
Texanol
1-Butanol
2-Etyl-1-heksanol
TXIB

Meny A10 - MVOC i luft, absorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 3.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:

Meny A11a - Stor VOC-pakke for innendørs screening, absorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 3.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Detekterte parametere
Aromater
Halogenerte hydrokarboner
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloksaner
Ftalater og andre myknere
Øvrige hydrokarboner

Meny A11b - Stor VOC-pakke for innendørs screening (ORSA-rør)

Analyseinfo

Pris: 3.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 169
PCB 189

Dioksinlignende PCB-er i luft/gass

Analyseinfo

Pris: 7.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, GC-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for utleie av prøvetakingskolonne med PUF:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Luftvolum L
Triklorbenzol (1,3,5-) 0.5 µg/prøve
Triklorbenzol (1,2,4-) 0.5 µg/prøve
Triklorbenzol (1,2,3-) 0.5 µg/prøve
Diklorbenzol (1,4-) 0.5 µg/prøve
Diklorbenzol (1,3-) 0.5 µg/prøve
Diklorbenzol (1,2-) 0.5 µg/prøve
Klorbenzol (1-) 0.5 µg/prøve
Triklorbenzol (1,3,5-) µg/m3
Triklorbenzol (1,2,4-) µg/m3
Triklorbenzol (1,2,3-) µg/m3
Diklorbenzol (1,4-) µg/m3
Diklorbenzol (1,3-) µg/m3
Diklorbenzol (1,2-) µg/m3
Klorbenzol (1-) µg/m3

Klorbensener i i luft

Analyseinfo

Pris: 2.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS; VDI 3865 Blatt 3: 1998-06
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01 µg/prøve
Acenaftylen 0.01 µg/prøve
Acenaften 0.01 µg/prøve
Fluoren 0.01 µg/prøve
Fenantren 0.01 µg/prøve
Antracen 0.01 µg/prøve
Fluoranten 0.01 µg/prøve
Pyren 0.01 µg/prøve
Benzo(a)antracen 0.01 µg/prøve
Krysen 0.01 µg/prøve
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg/prøve
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/prøve
Benzo(a)pyren 0.01 µg/prøve
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/prøve
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/prøve
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/prøve
sum PAH-16 µg/prøve
Luftvolum L
Naftalen µg/m3
Acenaftylen µg/m3
Acenaften µg/m3
Fluoren µg/m3
Fenantren µg/m3
Antracen µg/m3
Fluoranten µg/m3
Pyren µg/m3
Benzo(a)antracen µg/m3
Krysen µg/m3
Benzo(b)fluoranten µg/m3
Benzo(k)fluoranten µg/m3
Benzo(a)pyren µg/m3
Dibenzo(ah)antracen µg/m3
Benzo(ghi)perylen µg/m3
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/m3
sum PAH-16 µg/m3

PAH-16 på filter

Analyseinfo

Pris: 3.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS; DIN ISO 12884: 2000-12
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C6-C7 2 µg/prøve
Fraksjon >C7-C8 2 µg/prøve
Fraksjon >C8-C9 2 µg/prøve
Fraksjon >C9-C10 2 µg/prøve
Fraksjon >C10-C11 2 µg/prøve
Fraksjon >C11-C12 2 µg/prøve
Fraksjon >C12-C13 2 µg/prøve
n-Heksan 0.4 µg/prøve
n-Heptan 0.2 µg/prøve
n-Oktan 0.2 µg/prøve
n-Nonan 0.2 µg/prøve
n-Dekan 0.2 µg/prøve
n-Undekan 0.2 µg/prøve
n-Dodekan 0.2 µg/prøve
n-Tridekan 0.2 µg/prøve
n-Tetradekan 0.2 µg/prøve
n-Heksadekan 0.2 µg/prøve
Diklormetan 0.2 µg/prøve
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg/prøve
Tetraklormetan 0.2 µg/prøve
1,1-Dikloretan 0.2 µg/prøve
1,2-dikloretan 0.2 µg/prøve
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/prøve
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/prøve
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.2 µg/prøve
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.2 µg/prøve
1,2-Diklorpropan 0.2 µg/prøve
1,3-Diklorpropan 0.2 µg/prøve
2,2-Diklorpropan 0.2 µg/prøve
cis-1,2-Dikloreten 0.2 µg/prøve
trans-1,2-Dikloreten 0.2 µg/prøve
Trikloreten 0.2 µg/prøve
Tetrakloreten 0.2 µg/prøve
1,1-Diklor-1-propen 0.2 µg/prøve
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.2 µg/prøve
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.2 µg/prøve
1,2,3-Triklorpropan 0.2 µg/prøve
Heksaklorbutadien (HCB) 0.2 µg/prøve
2-Metylheksan 0.2 µg/prøve
4-Fenylsykloheksen 0.2 µg/prøve
Sykloheksan 0.2 µg/prøve
Isooktan 0.2 µg/prøve
Metylsykloheksan 0.2 µg/prøve
Metylsyklopentan 0.2 µg/prøve
Sum individuelle VOC µg/prøve

VOC og sum ved GC-MS/FID (µg/sample)

Analyseinfo

Pris: 2.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metanol 5 µg/prøve
Metanol mg/m3

Metanol i luftprøver (µg tot + mg/m3)

Analyseinfo

Pris: 2.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Silika GEL SKC-226-51
Metode: NIOSH 2000:1988-01
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med SKC AirChek Touch:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 ng/prøve
PCB 52 ng/prøve
PCB 101 ng/prøve
PCB 118 ng/prøve
PCB 138 ng/prøve
PCB 153 ng/prøve
PCB 180 ng/prøve
sum PCB-7 ng/prøve
PCB 77 ng/prøve
PCB 81 ng/prøve
PCB 105 ng/prøve
PCB 114 ng/prøve
PCB 118 ng/prøve
PCB 123 ng/prøve
PCB 126 ng/prøve
PCB 156 ng/prøve
PCB 157 ng/prøve
PCB 167 ng/prøve
PCB 169 ng/prøve
PCB 170 ng/prøve
PCB 180 ng/prøve
PCB 189 ng/prøve
TEQ (dl-PCB) - lower ng/prøve
TEQ (dl-PCB) - upper ng/prøve

PCB (Dioksin-liknende + indikatorer) - emisjon

Analyseinfo

Pris: 14.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: XAD-2-RØR
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for utleie av prøvetakingskolonne med PUF:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 ng/prøve
PCB 52 ng/prøve
PCB 101 ng/prøve
PCB 118 ng/prøve
PCB 138 ng/prøve
PCB 153 ng/prøve
PCB 180 ng/prøve
sum PCB-7 ng/prøve
PCB 77 ng/prøve
PCB 81 ng/prøve
PCB 105 ng/prøve
PCB 114 ng/prøve
PCB 118 ng/prøve
PCB 123 ng/prøve
PCB 126 ng/prøve
PCB 156 ng/prøve
PCB 157 ng/prøve
PCB 167 ng/prøve
PCB 169 ng/prøve
PCB 170 ng/prøve
PCB 180 ng/prøve
PCB 189 ng/prøve
TEQ (dl-PCB) - lower ng/prøve
TEQ (dl-PCB) - upper ng/prøve
2378-TCDD ng/prøve
12378-PeCDD ng/prøve
123478-HxCDD ng/prøve
123678-HxCDD ng/prøve
123789-HxCDD ng/prøve
1234678-HpCDD ng/prøve
OCDD ng/prøve
2378-TCDF ng/prøve
12378-PeCDF ng/prøve
23478-PeCDF ng/prøve
123478-HxCDF ng/prøve
123678-HxCDF ng/prøve
123789-HxCDF ng/prøve
234678-HxCDF ng/prøve
1234678-HpCDF ng/prøve
1234789-HpCDF ng/prøve
OCDF ng/prøve
TEQ-Lowerbound ng/prøve
TEQ-Upperbound ng/prøve
Sum PAH Lowerbound ng/prøve
Sum PAH Upperbound ng/prøve

PCDD/F+PCB (Dioksin-liknende + indikatorer) + PAH - emisjon

Analyseinfo

Pris: 10.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: XAD-2-RØR
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for utleie av prøvetakingskolonne med PUF:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med PAH i luft XAD-2-rør/ kullrør, filter:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksaklorbenzen (HCB) ng/prøve

Heksaklorbensen (HCB) ved GC-HRMS, i luft, filter og løsning

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: XAD-2-RØR
Metode: HRGC/HRMS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 ng/prøve
PCB 52 ng/prøve
PCB 101 ng/prøve
PCB 118 ng/prøve
PCB 138 ng/prøve
PCB 153 ng/prøve
PCB 180 ng/prøve
sum PCB-7 ng/prøve
PCB 77 ng/prøve
PCB 81 ng/prøve
PCB 105 ng/prøve
PCB 114 ng/prøve
PCB 118 ng/prøve
PCB 123 ng/prøve
PCB 126 ng/prøve
PCB 156 ng/prøve
PCB 157 ng/prøve
PCB 167 ng/prøve
PCB 169 ng/prøve
PCB 170 ng/prøve
PCB 180 ng/prøve
PCB 189 ng/prøve
TEQ (dl-PCB) - lower ng/prøve
TEQ (dl-PCB) - upper ng/prøve
2378-TCDD ng/prøve
12378-PeCDD ng/prøve
123478-HxCDD ng/prøve
123678-HxCDD ng/prøve
123789-HxCDD ng/prøve
1234678-HpCDD ng/prøve
OCDD ng/prøve
2378-TCDF ng/prøve
12378-PeCDF ng/prøve
23478-PeCDF ng/prøve
123478-HxCDF ng/prøve
123678-HxCDF ng/prøve
123789-HxCDF ng/prøve
234678-HxCDF ng/prøve
1234678-HpCDF ng/prøve
1234789-HpCDF ng/prøve
OCDF ng/prøve
TEQ-Lowerbound ng/prøve
TEQ-Upperbound ng/prøve
Sum PAH Lowerbound ng/prøve
Sum PAH Upperbound ng/prøve

PCDD/F+PCB (Dioksin-liknende + indikatorer) + PAH - emisjon - blank

Analyseinfo

Pris: 10.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: XAD-2-RØR
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for utleie av prøvetakingskolonne med PUF:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med PAH i luft XAD-2-rør/ kullrør, filter:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ