Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aromater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C6-C8 5000 µg/m3
Alifater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C10-C12 5000 µg/m3
Fraksjon >C6-C7 1000 µg/m3
Fraksjon >C7-C8 1000 µg/m3
Fraksjon >C8-C9 1000 µg/m3
Fraksjon >C9-C10 1000 µg/m3
Fraksjon >C10-C11 1000 µg/m3
Fraksjon >C11-C12 1000 µg/m3
Fraksjon >C12-C13 1000 µg/m3
n-Pentan 500 µg/m3
n-Heksan 200 µg/m3
n-Heptan 100 µg/m3
n-Oktan 100 µg/m3
n-Nonan 100 µg/m3
n-Dekan 100 µg/m3
n-Undekan 100 µg/m3
n-Dodekan 100 µg/m3
n-Tetradekan 100 µg/m3
n-Tridekan 100 µg/m3
n-Heksadekan 100 µg/m3
1,2,3-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 100 µg/m3
1,2,4,5-Tetrametylbenzen 100 µg/m3
2-Etyltoluen 100 µg/m3
3-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 100 µg/m3
sek-Butylbenzen 100 µg/m3
Styren 100 µg/m3
tert-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Propylbenzen 100 µg/m3
Benzen 50 µg/m3
Toluen 50 µg/m3
Etylbenzen 50 µg/m3
o-Xylen 50 µg/m3
m/p-Xylen 50 µg/m3
3-Karen 100 µg/m3
alfa-Pinen 100 µg/m3
beta-Pinen 100 µg/m3
alfa-Terpinen 100 µg/m3
Limonen 200 µg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,1-trikloretan 100 µg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,2-trikloretan 100 µg/m3
1,1-Dikloretan 100 µg/m3
1,1-Diklor-1-propen 100 µg/m3
1,2,3-Triklorpropan 100 µg/m3
1,1-Dikloreten 100 µg/m3
1,2-Dibrom-3-klorpropan 100 µg/m3
1,2-dibrometan 100 µg/m3
1,2-dikloretan 100 µg/m3
1,2-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2-Diklorpropan 100 µg/m3
1,3-diklorbenzen 100 µg/m3
1,3-Diklorpropan 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2,3-triklorbenzen 100 µg/m3
1,2,4-triklorbenzen 100 µg/m3
2,2-Diklorpropan 100 µg/m3
2-Klortoluen 100 µg/m3
4-Klortoluen 100 µg/m3
Brombenzen 100 µg/m3
Tribrommetan (bromoform) 100 µg/m3
Bromklormetan 100 µg/m3
Bromdiklormetan 100 µg/m3
Brommetan 100 µg/m3
Kloretan 100 µg/m3
Klormetan 100 µg/m3
cis-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Dibromklormetan 100 µg/m3
Dibrommetan 100 µg/m3
Diklordifluormetan 100 µg/m3
Diklormetan 100 µg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 100 µg/m3
Klorbenzen 100 µg/m3
Tetrakloreten 100 µg/m3
Tetraklormetan 100 µg/m3
trans-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Trikloreten 100 µg/m3
Triklorfluormetan 100 µg/m3
Triklormetan (kloroform) 100 µg/m3
vinylklorid µg/m3
2-Butanon 100 µg/m3
Heksanal 100 µg/m3
Aceton 100 µg/m3
Sykloheksanon 100 µg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
2-Metylheksan 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
Sykloheksan 100 µg/m3
Isooktan 100 µg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 100 µg/m3
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 100 µg/m3
2-Etyl-1-heksanol 100 µg/m3
2-metyl-1-butanol 100 µg/m3
Isobutanol 100 µg/m3
1-Propanol 100 µg/m3
1-Butanol 100 µg/m3
2-Butanol 200 µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) 100 µg/m3
Etanol 1000 µg/m3
Isobutylacetat 200 µg/m3
n-Butylacetat 200 µg/m3
tert-Butylacetat 100 µg/m3
Etylacetat 200 µg/m3
Vinylacetat 100 µg/m3
Naftalen 1000 µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) i luftprøver, stor pakke (96 forbindelser)

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ