Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(a)antracen 1
Benzo(b)fluoranten 1
Krysen 1
Benzo(a)pyren 1
Sum PAH Lowerbound
Sum PAH Upperbound

PAH-4 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: EPA 429, ISO 11338
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks