Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) 10 mg/kg

Sulfitt, Svoveldioksid (SO2) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 570 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på Monier Williams
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom Sulfitt, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Sulfitt rapporteres som SO2
Lab: ALS UK