Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Atrazine 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azoxystrobin 0.05 mg/kg
Benalaxyl 0.05 mg/kg
Bifenthrin 0.02 mg/kg
Bitertanol 0.05 mg/kg
Boscalid 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromopropylate 0.01 mg/kg
Bromuconazole 0.05 mg/kg
Bupirimate 0.02 mg/kg
Buprofezin 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbofuran (parent molecule) 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Carbosulfan 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorothalonil 0.01 mg/kg
Chlorpropham 0.02 mg/kg
Klorpyrifos 0.01 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthal-dimethyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Chlozolinate 0.05 mg/kg
Cyanazine 0.05 mg/kg
Cyfluthrin 0.02 mg/kg
Cypermethrin 0.05 mg/kg
Cyproconazole 0.05 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Deltamethrin 0.05 mg/kg
Desmetryn 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlofluanid 0.05 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicloran 0.05 mg/kg
Dicofol 0.02 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Difenoconazole 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Dimethomorph 0.05 mg/kg
Diphenylamine 0.05 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etridiazole 0.05 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenarimol 0.02 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fenpropathrin 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.05 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Esfenvalerat (fenvalerat) 0.02 mg/kg
Fipronil 0.005 mg/kg
Fluazifop-P-butyl 0.05 mg/kg
Flucythrinate 0.05 mg/kg
Flusilizole 0.02 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Furalaxyl 0.05 mg/kg
Furathiocarb 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-alpha 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Hexaconazole 0.01 mg/kg
Imazalil 0.02 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Iprodione 0.02 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Isofenphos 0.01 mg/kg
Isoprocarb 0.05 mg/kg
Kresoxim-methyl 0.05 mg/kg
lambda cyhalothrin 0.02 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Mepanipyrim 0.01 mg/kg
Metalaxyl 0.02 mg/kg
Metalaxyl-M 0.02 mg/kg
Metazochlor 0.05 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Metribuzin 0.05 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Myclobutanil 0.02 mg/kg
Napropamide 0.05 mg/kg
Nuarimol 0.05 mg/kg
Ofurace 0.05 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Oxadixyl 0.01 mg/kg
Paclobutrazol 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Penconazole 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.05 mg/kg
n-Nonan 0.05 mg/kg
Phenthoate 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosphamidon 0.01 mg/kg
Pirimicarb 0.01 mg/kg
Pirimiphos-ethyl 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.05 mg/kg
Procymidone 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prometryn 0.05 mg/kg
Propachlor 0.02 mg/kg
Propargite 0.01 mg/kg
Propham 0.05 mg/kg
Propiconazole 0.05 mg/kg
Propyzamide 0.02 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
Pyrimethanil# 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Simazine 0.01 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tebuconazole 0.05 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
Tefluthrin 0.05 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Terbuthylazine 0.05 mg/kg
Terbutryn 0.05 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tetradifon 0.01 mg/kg
Tetramethrin 0.05 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Tolyfluanid 0.05 mg/kg
Triadimefon 0.02 mg/kg
Triadimenol 0.02 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg
Trifloxystrobin 0.02 mg/kg
Trifluralin 0.01 mg/kg
Vinclozolin (parent molecule) 0.05 mg/kg

Pesticider plantevernmidler i frukt og grønnsaker

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde