Packages: 39
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) µg/kg

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i biota, kun PFOS og PFOA [OB-34b]

Analyseinfo

Pris: 4.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 2.0 µg/kg
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 2.0 µg/kg
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 2.0 µg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 1.0 µg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 1.0 µg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 1.0 µg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 5.0 µg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 2.0 µg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 5.0 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 1.0 µg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 1.0 µg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 1.0 µg/kg
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 2.0 µg/kg
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 2.0 µg/kg

PFAS-15 Perfluorerte forbindelser i biota standardpakke [OB-34a]

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 µg/kg
Acenaftylen 1 µg/kg
Acenaften 1 µg/kg
Fluoren 1 µg/kg
Fenantren 1 µg/kg
Antracen 1 µg/kg
Fluoranten 1 µg/kg
Pyren 1 µg/kg
Benzo(a)antracen 1 µg/kg
Krysen 1 µg/kg
Benzo(b)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(k)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(a)pyren 1 µg/kg
Dibenzo(ah)antracen 1 µg/kg
Benzo(ghi)perylen 1 µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 µg/kg
sum PAH-16 1 µg/kg
sum PAH carcinogene 1 µg/kg

OB-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg

PCB-7, polyklorerte bifenyler i næringsmiddel og biota [OB-2a]

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i biota

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.1-1.0 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 0.1-1.0 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 0.1-1.0 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.1-1.0 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 0.1-1.0 ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

Dioksiner og furaner (PCDD/F) i næringsmiddel og biota [OB-22]

Analyseinfo

Pris: 5.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: oljer: 30 gram/ml
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 1 0.05 µg/kg
TetraBDE 1 0.05 µg/kg
PBDE 47 1 0.05 µg/kg
PentaBDE 1 0.5 µg/kg
PBDE 99 1 0.05 µg/kg
PBDE 100 1 0.05 µg/kg
HeksaBDE 1 0.5 µg/kg
HeptaBDE 1 1 µg/kg
OktaBDE 1 1 µg/kg
NonaBDE 1 5 µg/kg
DekaBDE (PBDE-209) 1 5 µg/kg
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 5 µg/kg
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 5 µg/kg

Bromerte flammehemmere i biota, standard pakke

Analyseinfo

Pris: 8.780 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: ISO 22032
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 47 1 0.05 µg/kg
PBDE 99 1 0.05 µg/kg
PBDE 100 1 0.05 µg/kg
DekaBDE (PBDE-209) 1 5 µg/kg

Bromerte flammehemmere (PBDE 47, 99, 100, 209 ) i biota [OB-25]

Analyseinfo

Pris: 7.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: ISO 22032
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.050
Dietylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-n-propylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-n-butylftalat (DBP) 1 0.050 mg/kg
Di-isobutylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-pentylftalat (DPP) 1 0.050 mg/kg
Di-n-oktylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1 0.050 mg/kg
Butylbenzylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-sykloheksylftalat 1 0.050 mg/kg

OB-4, Ftalater i biota

Analyseinfo

Pris: 2.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Metode: DIN 19742, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2,3-triklorbenzen mg/kg
1,2,4-triklorbenzen mg/kg
1,3,5-triklorbenzen mg/kg

Klorbensener, liten pakke i biota [OB-8 liten]

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.1 mg/kg
1,1-Dikloretan 0.1 mg/kg
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg
cis-1,2-Dikloreten 0.1 mg/kg
trans-1,2-Dikloreten 0.1 mg/kg
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg
Triklormetan (kloroform) 0.1 mg/kg
Tetraklormetan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.1 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.1 mg/kg
Trikloreten 0.1 mg/kg
Tetrakloreten 0.1 mg/kg
1,1-Dikloreten 0.1 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg

Klorerte alifater i biota [OB-6]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: ISO 22155, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: fett per 100g prøve
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.010 mg/kg
3-monoklorfenol 0.010 mg/kg
4-monoklorfenol 0.010 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,4-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,5-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.010 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.010 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.010 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.010 mg/kg
pentaklorfenol 0.010 mg/kg

Klorfenoler i biota [OB-7]

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: internal method
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 0.0010 mg/kg
4-iso-Nonylfenol 0.010 mg/kg
4-t-Oktylfenol 0.0010 mg/kg

Nonylfenol og oktylfenol [OB-18C]

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.10 mg/kg
o-kresol 0.10 mg/kg
m-kresol 0.10 mg/kg
p-kresol 0.10 mg/kg
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg
2-Etylfenol 0.10 mg/kg
3-Etylfenol 0.10 mg/kg
4-Etylfenol 0.10 mg/kg
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg

Alkyfenoler i biota [OB-18A]

Analyseinfo

Pris: 3.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: ISO 14154
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 22%
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 20 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 20 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 50 mg/kg
Fraksjon >C35-C40 10 mg/kg

Olje (> C10-C40) i biota [OB-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 16355
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 1.0 µg/kg
Dibutyltinnkation (DBT) 1 1.0 µg/kg
Tributyltinnkation (TBT) 1 1.0 µg/kg
Tetrabutyltinnkation 1 1.0 µg/kg
Monooktyltinnkation 1 1.0 µg/kg
Dioktyltinnkation 1 1.0 µg/kg
Trisykloheksyltinnkation 1 1.0 µg/kg
Monofenyltinnkation 1 1.0 µg/kg
Difenyltinnkation 1 1.0 µg/kg
Trifenyltinnkation 1 1.0 µg/kg

Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl TBT) [OB-19a]

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC, iht §64 LFGB L 10.00-9
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 1.0 µg/kg
Dibutyltinnkation (DBT) 1 1.0 µg/kg
Tributyltinnkation (TBT) 1 1.0 µg/kg

Tinnorganiske forbindelser (3 forbindelser: TBT, DBT, MBT) i biota [OB-19a liten]

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC, iht §64 LFGB L 10.00-9
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX

EOX i biota

Analyseinfo

Pris: 4.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.2 µg/kg

Metylkvikksølv i biota [OB-19e]

Analyseinfo

Pris: 2.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff

BTEX, monosykliske aromater i biota [OB-5]

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 0,05 mg/kg tørrstoff
Se(VI) 0,3 mg/kg tørrstoff

OB-19F Selenspesiering i biota

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1 0.050 mg/kg

DEHP i biota [OB-4]

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Metode: DIN 19742, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dekloran pluss 50 mg/kg

Dekloran pluss (DP) i biota

Analyseinfo

Pris: 4.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pentaklorbenzen 2 µg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 2 µg/kg
a-HCH 2 µg/kg
b-HCH 2 µg/kg
g-HCH (lindan) 2 µg/kg
Aldrin 2 µg/kg
Dieldrin 2 µg/kg
Endrin 2 µg/kg
Isodrin 2 µg/kg
Telodrin 2 µg/kg
Heptaklor 2 µg/kg
cis-Heptaklorepoksid 2 µg/kg
trans-Heptaklorepoksid 2 µg/kg
o,p'-DDD 2 µg/kg
p,p'-DDD 2 µg/kg
o,p'-DDE 2 µg/kg
p,p'-DDE 2 µg/kg
o,p'-DDT 2 µg/kg
p,p'-DDT 2 µg/kg
a-Endosulfan 2 µg/kg
Heksaklorbutadien (HCB) 2 µg/kg
Heksakloretan 2 µg/kg

Klorerte pesticider plantevernmidler [OB-3a]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: fett per 100g prøve
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0.01 mg/kg

Bisfenol-A i biota

Analyseinfo

Pris: 5.330 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: ISO 14154
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Quinic syre 0.1 g/100ml
Galacturonic syre 0.1 g/100ml
D/L Eplesyre 0.1 g/100ml
Vinsyre 0.1 g/100ml
Sitronsyre 0.1 g/100ml
Isositronsyre 0.1 g/100ml
Oxalic syre 0.1 g/100ml
Succinic syre 0.1 g/100ml
Maleic syre 0.1 g/100ml
Eddiksyre (Etansyre) 0.1 g/100ml
D/L Melkesyre 0.1 g/100ml

Organiske syrer i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 5 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.3 mg/kg

Klorparafiner (SCCP/MCCP) i biota

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS; DIN EN ISO 12010:2014-07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 0.005 µg/kg
PCB 81 0.005 µg/kg
PCB 126 0.005 µg/kg
PCB 169 0.005 µg/kg
PCB 105 0.005 µg/kg
PCB 114 0.005 µg/kg
PCB 118 0.005 µg/kg
PCB 123 0.005 µg/kg
PCB 156 0.005 µg/kg
PCB 157 0.005 µg/kg
PCB 167 0.005 µg/kg
PCB 189 0.005 µg/kg

WHO PCB i biota (DL) komponenter

Analyseinfo

Pris: 7.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414-24:2000:10
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA