Packages: 31
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer, Organiske analyser, Øvrige analyser

Elementer / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Semikvantitativ screening, elementer i industrimateriale [S01]

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.1 µg totalt

ABS-Cr6, Cr6+ i absorbsjonsløsning

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: Basert på EPA 425, ISO 16740
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.4 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.2 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller (12 elementer) i kull [M-9]

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min. 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-2 (mod.) samt EPA 200.8
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Kvikksølv (Hg) i absorpsjonsløsninger, inkl. volumbestemmelse [ABS-2]

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: SS-EN ISO 17852:2008 og SS-EN ISO 13211:2001
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.025 µg/l
Co, kobolt 0.025 µg/l
Cr, krom 0.25 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Ni, nikkel 0.25 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Sb, antimon 0.05 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
V, vanadium 0.025 µg/l

Metaller i absorpsjonsløsninger, inkl. volumbestemmelse [ABS-1]

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: SS-EN 14385:2004, SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå

Organiske analyser / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske i tørrstoff @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 550°C 0.1 %
Flyktig materie i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Flyktig materie Original 0.1 %
Fast karbon i tørrstoff 5 % tørrstoff
Fast karbon original 5 %
Vann analytisk 0.5 %
Brutto vanninnhold 0.5 %
Vann total 0.5 %

Fiksert karbon, fast ikke-fossilt brensel

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Plast/glass
Metode: CSN ISO 562, CSN ISO 5071-1, CSN EN ISO 18123, CSN EN ISO 22167
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske i tørrstoff @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 550°C 0.1 %
Flyktig materie i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Flyktig materie Original 0.1 %
Fast karbon i tørrstoff 5 % tørrstoff
Fast karbon original 5 %
Vann analytisk 0.5 %
Brutto vanninnhold 0.5 %
Vann total 0.5 %

Fiksert karbon i fast fossilt brensel

Analyseinfo

Pris: 1.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Plast/glass
Metode: CSN ISO 562, CSN ISO 5071-1, CSN EN ISO 18123, CSN EN ISO 22167
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16
sum PAH carcinogene

PAH-16 i emisjon/røykgass ABS-PAH16

Analyseinfo

Pris: 4.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: ISO 11338, EPA 429
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Måleusikkerhet for enkelt PAH 30%, for sum 16 PAH 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Sum øvrige PAH

Blindprøve PAH-16 i emisjon/røykgass ABS-PAH16-blank

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: ISO 11338, EPA 429
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

PCB-7 (Indikator PCB) i emisjon/røykgass, ABS-PCB7

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: EN 1948-4
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Det må også kjøres blindprøve. Denne behøver eget XAD-rør og egen bestilling.
Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.04 mg totalt

Fluorid (F-) i absorpsjonsløsninger (inkl. volum)

Analyseinfo

Pris: 935 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 4752
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

HCl/HF/HBr i absorpsjonsløsninger

Analyseinfo

Pris: 1.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 mg/l

Klorid i absorpsjonsløsninger

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1911
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ