Packages: 44
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg

Klorparafiner (SCCP og MCCP) i materialer, OG-32 PR

Analyseinfo

Pris: 2.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorerte paraffiner påvist/ikke påvist

Klorparafiner kvalitativ i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.050 mg/kg
Acenaftylen 0.050 mg/kg
Acenaften 0.050 mg/kg
Fluoren 0.050 mg/kg
Fenantren 0.050 mg/kg
Antracen 0.050 mg/kg
Fluoranten 0.050 mg/kg
Pyren 0.050 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.050 mg/kg
Krysen 0.050 mg/kg
Benzo(b)fluoranten 0.050 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.050 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.050 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.050 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.050 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.050 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg

PAH-16 i materialer OG-1 PR

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EPA 8270, ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: per 50 g (betong)
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.10 %
Dietylftalat 0.10 %
Di-n-propylftalat 0.10 %
Di-n-butylftalat (DBP) 0.10 %
Di-isobutylftalat 0.10 %
Di-pentylftalat (DPP) 0.10 %
Di-n-oktylftalat 0.10 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.10 %
Butylbenzylftalat 0.10 %
Di-sykloheksylftalat 0.10 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.10 %
Di-isononylftalat (DINP) 0.10 %

Ftalater i materialer OG-4 PR

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pentaklorfenol 0.006 mg/kg

Pentaklorfenol i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pentaklorfenol 0.006 mg/kg

Klorfenoler (19 stk inkl pentaklorfenol) i materialer OG-7 PR

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
HFK 134a 5.0 mg/kg

Freoner HFK 134a i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 10310 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 35%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
HKFK 141b 5.0 mg/kg
HKFK 142b 5.0 mg/kg
HKFK 22 5.0 mg/kg

Freoner HKFK (R141b, -142b, -22) i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 10310 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 5.0 mg/kg
KFK 12 5.0 mg/kg
KFK 113 5.0 mg/kg

Freoner KFK (R11, -12, -113 ) i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 10310 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 5.0 mg/kg
KFK 12 5.0 mg/kg
KFK 113 5.0 mg/kg
HKFK 141b 5.0 mg/kg
HKFK 142b 5.0 mg/kg
HKFK 22 5.0 mg/kg
HFK 134a 1 5.0 mg/kg

Freoner Totalpakke (KFK, HFK, HKFK) i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 10310 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 35%
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 10 mg/kg
OktaBDE 20 mg/kg
DekaBDE (PBDE-209) 50 mg/kg
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 20 mg/kg
Heksabromsyklododekan (HBCD) 50 mg/kg

Bromerte flammehemmere (BFH) i materialer, 5 forbindelser [OG-25] GB

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) 1 0.005 µg/g
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) 1 0.005 µg/g
4,4-metylendifenyldiisocyanat (MDI) 1 0.005 µg/g
Fenylisocyanat (PHI) 1 0.01 µg/g
Isoforondiisocyanat (IPDI) 1 0.005 µg/g
Hexametylendiisocyanat (HDI) 1 0.005 µg/g
Metylisocyanat (MIC) 1 0.01 µg/g
Etylisocyanat (EIC) 1 0.01 µg/g
Propylisocyanat (PIC) 1 0.01 µg/g
Isocyanosyre (ICA) 1 0.05 µg/g

Isocyanater kvalitativ metode i materialer

Analyseinfo

Pris: 5.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC-MS-CI- eller LC-MS-MS-ES+
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
1 Grense for påvist/ikke påvist
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) 0.2 µg/g
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) 0.2 µg/g
4,4-metylendifenyldiisocyanat (MDI) 0.2 µg/g
Fenylisocyanat (PHI) 0.4 µg/g
Isoforondiisocyanat (IPDI) 0.2 µg/g
Hexametylendiisocyanat (HDI) 0.2 µg/g
Metylisocyanat (MIC) 0.4 µg/g
Etylisocyanat (EIC) 0.4 µg/g
Propylisocyanat (PIC) 0.4 µg/g
Isocyanosyre (ICA) 0.4 µg/g

Isocyanater kvantiativ metode i materialer

Analyseinfo

Pris: 8.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC-MS-CI- eller LC-MS-MS-ES+
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg

PFAS OG-34b, Perfluorerte komponenter, kun PFOS og PFOA, i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414-14
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 µg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 µg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 10 µg/kg
PFBA (Perfluorbutansyre) 10 µg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 10 µg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 µg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 10 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 10 µg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 10 µg/kg
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 µg/kg
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 µg/kg
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 10 µg/kg
PF-3,7,-DMOA 10 µg/kg
HPFHpA 10 µg/kg

PFAS OG-34A, Perfluorerte komponenter i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414-14
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg
Tetrabutyltinnkation 1 µg/kg
Monooktyltinnkation 1 µg/kg
Dioktyltinnkation 1 µg/kg
Trisykloheksyltinnkation 1 µg/kg
Monofenyltinnkation 1 µg/kg
Difenyltinnkation 1 µg/kg
Trifenyltinnkation 1 µg/kg

Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl TBT) i materialer OG-19A GB

Analyseinfo

Pris: 2.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 0.0010 mg/kg
Brommetan 0.0010 mg/kg
Diklormetan 0.0010 mg/kg
Dibrommetan 0.0010 mg/kg
Bromklormetan 0.0010 mg/kg
Triklormetan (kloroform) 0.0010 mg/kg
Tribrommetan (bromoform) 0.0010 mg/kg
Bromdiklormetan 0.0010 mg/kg
Dibromklormetan 0.0010 mg/kg
Tetraklormetan 0.0010 mg/kg
Triklorfluormetan 0.0010 mg/kg
Diklorfluormetan 0.0010 mg/kg
Kloretan 0.0010 mg/kg
1,1-Dikloretan 0.0010 mg/kg
1,2-dikloretan 0.0010 mg/kg
1,2-dibrometan 0.0010 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.0010 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.0010 mg/kg
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.0010 mg/kg
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.0010 mg/kg
1,2-Diklorpropan 0.0010 mg/kg
1,3-Diklorpropan 0.0010 mg/kg
2,2-Diklorpropan 0.0010 mg/kg
vinylklorid 0.0010 mg/kg
cis-1,2-Dikloreten 0.0010 mg/kg
trans-1,2-Dikloreten 0.0010 mg/kg
Trikloreten 0.0010 mg/kg
Tetrakloreten 0.0010 mg/kg
1,1-Diklor-1-propen 0.0010 mg/kg
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.0010 mg/kg
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.0010 mg/kg
1,2,3-Triklorpropan 0.0010 mg/kg
1,2-Dibrom-3-klorpropan 0.0010 mg/kg
Heksaklorbutadien (HCB) 0.0010 mg/kg
2-Klortoluen 0.0010 mg/kg
4-Klortoluen 0.0010 mg/kg
monoklorbenzen 0.0010 mg/kg
Brombenzen 0.0010 mg/kg
1,2-diklorbenzen 0.0010 mg/kg
1,3-diklorbenzen 0.0010 mg/kg
1,4-diklorbenzen 0.0010 mg/kg
1,2,3-triklorbenzen 0.0010 mg/kg
1,2,4-triklorbenzen 0.0010 mg/kg
Benzen 0.0010 mg/kg
Toluen 0.0010 mg/kg
Styren 0.0010 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.0010 mg/kg
Etylbenzen 0.0010 mg/kg
Isopropylbenzen (kumen) 0.0010 mg/kg
n-Propylbenzen 0.0010 mg/kg
1,2,4-Trimetylbenzen 0.0010 mg/kg
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.0010 mg/kg
n-Butylbenzen 0.0010 mg/kg
s-Butylbenzen 0.0010 mg/kg
tert-Butylbenzen 0.0010 mg/kg
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.0010 mg/kg
Naftalen 0.0010 mg/kg

Flyktige organiske forbindelser (59 forb.) i materialer OG-14 GB

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0.010 mg/kg

Bisfenol-A i materialer GB

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 2-10 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 2-10 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2-10 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 2-10 ng/kg tørrstoff

OF-22, Dioksiner i papir og masse

Analyseinfo

Pris: 7.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg

Olje (C10-C40) i materialer OG-20C DK

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Flyktige forbindelser, GC-MS screening i materialer OG-13A GB

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av semi-flyktige komponenter

Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i materialer OG-12A GB

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg

Olje, THC-screening, > C5-C35 i materialer OG-20G DK

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg

Dioksiner og furaner (PCDD/F) i materiale OG-22 PR

Analyseinfo

Pris: 7.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg

Tinnorganiske forbindelse TBT i materialer OG-19A1 GB

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 mg/kg
PCB 52 mg/kg
PCB 101 mg/kg
PCB 118 mg/kg
PCB 138 mg/kg
PCB 153 mg/kg
PCB 180 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg

PCB-7 i materialer, OG-2 DK

Analyseinfo

Pris: 820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2 mg/kg
Alifater >C8-C10 2 mg/kg
Alifater >C10-C12 5 mg/kg
Alifater >C12-C16 5 mg/kg
Alifater >C16-C35 10 mg/kg

Alifater >C5-C35 i materialer, OG-20G DK

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark