Packages: 23
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 µg/kg
Acenaftylen 1 µg/kg
Acenaften 1 µg/kg
Fluoren 1 µg/kg
Fenantren 1 µg/kg
Antracen 1 µg/kg
Fluoranten 1 µg/kg
Pyren 1 µg/kg
Benzo(a)antracen 1 µg/kg
Krysen 1 µg/kg
Benzo(b)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(k)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(a)pyren 1 µg/kg
Dibenzo(ah)antracen 1 µg/kg
Benzo(ghi)perylen 1 µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 µg/kg
sum PAH-16 1 µg/kg
sum PAH carcinogene 1 µg/kg

OB-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Måleusikkerhet for enkelt PAH 30%, for sum 16 PAH 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i ikke-fete næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uorganisk arsen 0.01 mg/kg
MMA (monometylarsonat) 0.02 mg/kg
DMA (dimetylarsinat) 0.01 mg/kg

Arsenspesiering i næringsmiddel og biota

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: HPLC-ICP-MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i fete næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aceton 1 mg/kg
Metanol 1 mg/kg
Etanol 1 mg/kg
n-Heksan 1 mg/kg
2-Propanol (Isopropanol) 1 mg/kg
Metylacetat 1 mg/kg
Etylacetat 1 mg/kg
n-Butylacetat 1 mg/kg
Metyletylketon (MEK) 1 mg/kg
Diklormetan 0,1 mg/kg
n-Heptan 1 mg/kg
1-Propanol 1 mg/kg
Sykloheksan 1 mg/kg
1-Butanol 1 mg/kg
Dietyleter 1 mg/kg
2-Butanol 1 mg/kg

Løsemiddelrester i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GC-FID
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-D 0.01 mg/kg
MCPA 0.01 mg/kg
Haloxyfop 0.01 mg/kg
Clopyralid 0.01 mg/kg
Fluroxypyr 0.01 mg/kg
Mecoprop 0.01 mg/kg

Herbicider i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
3-MCPD 0.05 mg/kg fett
2-MCPD 0.05 mg/kg fett
Glycidol 0.07 mg/kg fett

3-MCPD og Glycidol i mat

Analyseinfo

Pris: 8.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser > Organiske analyser
Metode: DGF C-VI 18 B, GC-MS: 2010 (2-MCPD), DGF C-VI 18 A, GC-MS: 2010 (3-MCPD & Glycidol)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0.01 mg/kg

Bisfenol-A i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: FV-0580 03-008, GC-MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aldehyd (acetaldehyd) mg/l
Etylacetat mg/l
Metanol mg/l
2-Butanol mg/l
1-Propanol mg/l
Isobutanol mg/l
Allyl alkohol mg/l
1-Butanol mg/l
2-metyl-1-butanol mg/l
3-metyl-1-butanol mg/l
Etyl kapronat mg/l
n-Heksanol mg/l
Etyl kaprylat mg/l
Benzaldehyd mg/l
Etyl caprinate mg/l
Fenyletanol mg/l
Fenyletylacetat mg/l

Høyere alkoholer i alkoholholdig drikke

Analyseinfo

Pris: 6.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Instruks: Flasken må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.1 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.1 µg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 0.1 µg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.1 µg/kg

Perfluorerte forbindelser (4 PFAS) i fisk og kjøtt

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HH-MA-M 02-175, LC-MS/MS: 2023-04
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: +/-24%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 0.005 µg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/kg

Perfluorerte forbindelser (4 PFAS) i mat, babymat, urter og te

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HH-MA-M 02-175, LC-MS/MS: 2023-04
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: +/-24%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
MOSH/POSH (C10-C16) 0.5 mg/kg
MOSH/POSH (C17-C20) 0.5 mg/kg
MOSH/POSH (C21-C25) 0.5 mg/kg
MOSH/POSH (C26-C35) 0.5 mg/kg
MOSH/POSH (C36-C40) 0.5 mg/kg
MOSH/POSH (C41-C50) 0.5 mg/kg
MOSH/POSH (sum C10-C50) 0.5 mg/kg
MOAH C10-C16 0.5 mg/kg
MOAH C17-C25 0.5 mg/kg
MOAH C26-C35 0.5 mg/kg
MOAH C36-C50 0.5 mg/kg
MOAH sum C10-C50 0.5 mg/kg

Mineralolje hydrokarboner i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 7.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HH-MA-M 03-055 #U, LC/GC-FID:2023-05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Prøven må sendes i en glassbeholder med aluminiumsbelagt lokk eller helt pakket inn i aluminiumsfolie for å unngå kontaminering
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aceton 1 mg/kg
Metanol 1 mg/kg
Etanol 1 mg/kg
n-Heksan 1 mg/kg

Løsemiddelrester i næringsmidler, liten pakke

Analyseinfo

Pris: 2.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GC-FID
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 20 mg/kg

Formaldehyd i mat og fôr

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PE-I2039; HPLC
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Salamanca
Komponent: Rapporteringsgrense:
Krysen 1 µg/kg
Benzo(b)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(a)antracen 1 µg/kg
Benzo(a)pyren 1 µg/kg
Sum Chr, B(b)f, B(a)p, B(a)a µg/kg
Acenaftylen 1 µg/kg
Acenaften 1 µg/kg
Fluoren 1 µg/kg
Fenantren 1 µg/kg
Antracen 1 µg/kg
Pyren 1 µg/kg
Benzo(k)fluoranten 1 µg/kg
Dibenzo(ah)antracen 1 µg/kg
Benzo(ghi)perylen 1 µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 µg/kg
Fluoranten 1 µg/kg
Naftalen 1 µg/kg

PAH-16 i næringsmiddel og fôr

Analyseinfo

Pris: 5.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 120 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0580 03-016, GC-MS/MS: 2023-03
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD