Packages: 73
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser, Øvrige analyser, Elementer, Prøvepreparering, Biota og planter

Organiske analyser / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) µg/kg

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i biota, kun PFOS og PFOA [OB-34b]

Analyseinfo

Pris: 3.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 2.0 µg/kg
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 2.0 µg/kg
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 2.0 µg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 1.0 µg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 1.0 µg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 1.0 µg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 5.0 µg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 2.0 µg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 5.0 µg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 1.0 µg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 1.0 µg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 1.0 µg/kg
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 2.0 µg/kg
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 2.0 µg/kg

PFAS-15 Perfluorerte forbindelser i biota standardpakke [OB-34a]

Analyseinfo

Pris: 4.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 µg/kg
Acenaftylen 1 µg/kg
Acenaften 1 µg/kg
Fluoren 1 µg/kg
Fenantren 1 µg/kg
Antracen 1 µg/kg
Fluoranten 1 µg/kg
Pyren 1 µg/kg
Benzo(a)antracen 1 µg/kg
Krysen 1 µg/kg
Benzo(b)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(k)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(a)pyren 1 µg/kg
Dibenzo(ah)antracen 1 µg/kg
Benzo(ghi)perylen 1 µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 µg/kg
sum PAH-16 1 µg/kg
sum PAH carcinogene 1 µg/kg

OB-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Måleusikkerhet for enkelt PAH 30%, for sum 16 PAH 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg

PCB-7, polyklorerte bifenyler i næringsmiddel og biota [OB-2a]

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 118 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
Sum PCB (WHO/TEQ)

Dioksinlignende PCB (PCB-WHO) i næringsmiddel og biota [OB-2b]

Analyseinfo

Pris: 3.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0.0001 %

Fettbestemmelse i biota

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Gravimetrisk, EPA 1613
Anmerkninger: Ekstraksjon og tørking ved +/- 102 grader
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH

pH i biota

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ISO 2917
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Elementer / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff

M-4 tørrvekt, Metaller (10 metaller inkl Hg) i biota

Analyseinfo

Pris: 1.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Metaller - enkeltelement, ett element

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i biota

Analyseinfo

Pris: 4.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Mn, mangan 0.04 mg/kg
Ni, nikkel 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
Zn, sink 0.2 mg/kg

M-4 våtvekt, Metaller (10 metaller inkl Hg) i biota

Analyseinfo

Pris: 1.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.050 mg/kg

Cr6+ i biota

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Metode: Utlekking: DIN EN 12457-4, Analyse: DIN 38405-D24/DIN EN ISO 18412
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA

Prøvepreparering / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Filetering av fisk

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Frysetørking

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve biota

Analyseinfo

Pris: 55 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:
Homogenisering

Homogenisering ved miksing av biotaprøver

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Rensing av prøver

Preparering, rensing av biota prøver

Analyseinfo

Pris: 600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå

Biota og planter / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Permetrin 0,1 mg/kg

Permetrin i ull

Analyseinfo

Pris: 5.555 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Biota og planter
Metode: OEKO-TEX no.4:2019-01/ÖTS 201 M-06
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon