Packages: 26
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv

OF-19e Metylkvikksølv på filter

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-Dikloreten 0.2 µg totalt
cis/trans-1,2-Dikloreten 0.2 µg totalt
1,2-Diklorpropan 0.2 µg totalt
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
Tetraklormetan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt

Meny A1, Klorerte alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Analysen benytter kullrør og aktiv prøvetaking
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg totalt
Toluen 0.2 µg totalt
Etylbenzen 0.2 µg totalt
o-Xylen 0.2 µg totalt
m/p-Xylen 0.2 µg totalt

Meny A3, BTEX, Aromater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: intern metode, NIOSH.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Det benyttes SKC 226-01 for prøvetaking. Anbefalt lufthastighet ved prøvetaking er 200 ml/min
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0.5 µg totalt
n-Heptan 0.2 µg totalt
n-Oktan 0.2 µg totalt
n-Nonan 0.2 µg totalt
n-Dekan 0.2 µg totalt
n-Undekan 0.2 µg totalt
n-Dodekan 0.2 µg totalt
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg totalt
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg totalt
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg totalt
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg totalt
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg totalt
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg totalt
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg totalt

Meny A4, Alifater i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 0.2-9 µg totalt
1-Propanol 0.2-9 µg totalt
2-Propanol (Isopropanol) 0.2-9 µg totalt
1-Butanol 0.2-9 µg totalt
2-Butanol 0.2-9 µg totalt
Etylacetat 0.2-9 µg totalt
Vinylacetat 0.2-9 µg totalt
n-Butylacetat 0.2-9 µg totalt
Isobutylacetat 0.2-9 µg totalt
Aceton 0.2-9 µg totalt
Metyletylketon (MEK) 0.2-9 µg totalt
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 0.2-9 µg totalt
Sykloheksanon 0.2-9 µg totalt
Benzen 0.2-9 µg totalt
Toluen 0.2-9 µg totalt
Etylbenzen 0.2-9 µg totalt
Sum xylener
Styren 0.2-9 µg totalt

Meny A5, Flyktige organiske forbindelser i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen 0.2-1-1 µg totalt
beta-Pinen 0.2-1-1 µg totalt
3-Karen 0.2-1-1 µg totalt
Limonen 0.2-1-1 µg totalt

Meny A6, Terpener i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, kullrør
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aromater >C6-C8 5000 µg/m3
Aromater >C8-C10 5000 µg/m3
Aromater >C10-C12 5000 µg/m3
Fraksjon >C6-C7 1000 µg/m3
Fraksjon >C7-C8 1000 µg/m3
Fraksjon >C8-C9 1000 µg/m3
Fraksjon >C9-C10 1000 µg/m3
Fraksjon >C10-C11 1000 µg/m3
Fraksjon >C11-C12 1000 µg/m3
Fraksjon >C12-C13 1000 µg/m3
n-Pentan 500 µg/m3
n-Heksan 200 µg/m3
n-Heptan 100 µg/m3
n-Oktan 100 µg/m3
n-Nonan 100 µg/m3
n-Dekan 100 µg/m3
n-Undekan 100 µg/m3
n-Dodekan 100 µg/m3
n-Tetradekan 100 µg/m3
n-Tridekan 100 µg/m3
n-Heksadekan 100 µg/m3
1,2,3-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 100 µg/m3
1,2,4,5-Tetrametylbenzen 100 µg/m3
2-Etyltoluen 100 µg/m3
3-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 100 µg/m3
sek-Butylbenzen 100 µg/m3
Styren 100 µg/m3
tert-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Propylbenzen 100 µg/m3
Benzen 50 µg/m3
Toluen 50 µg/m3
Etylbenzen 50 µg/m3
o-Xylen 50 µg/m3
m/p-Xylen 50 µg/m3
3-Karen 100 µg/m3
alfa-Pinen 100 µg/m3
beta-Pinen 100 µg/m3
alfa-Terpinen 100 µg/m3
Limonen 200 µg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,1-trikloretan 100 µg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,2-trikloretan 100 µg/m3
1,1-Dikloretan 100 µg/m3
1,1-Diklor-1-propen 100 µg/m3
1,2,3-Triklorpropan 100 µg/m3
1,1-Dikloreten 100 µg/m3
1,2-Dibrom-3-klorpropan 100 µg/m3
1,2-dibrometan 100 µg/m3
1,2-dikloretan 100 µg/m3
1,2-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2-Diklorpropan 100 µg/m3
1,3-diklorbenzen 100 µg/m3
1,3-Diklorpropan 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2,3-triklorbenzen 100 µg/m3
1,2,4-triklorbenzen 100 µg/m3
2,2-Diklorpropan 100 µg/m3
2-Klortoluen 100 µg/m3
4-Klortoluen 100 µg/m3
Brombenzen 100 µg/m3
Tribrommetan (bromoform) 100 µg/m3
Bromklormetan 100 µg/m3
Bromdiklormetan 100 µg/m3
Brommetan 100 µg/m3
Kloretan 100 µg/m3
Klormetan 100 µg/m3
cis-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Dibromklormetan 100 µg/m3
Dibrommetan 100 µg/m3
Diklordifluormetan 100 µg/m3
Diklormetan 100 µg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 100 µg/m3
Klorbenzen 100 µg/m3
Tetrakloreten 100 µg/m3
Tetraklormetan 100 µg/m3
trans-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Trikloreten 100 µg/m3
Triklorfluormetan 100 µg/m3
Triklormetan (kloroform) 100 µg/m3
vinylklorid µg/m3
2-Butanon 100 µg/m3
Heksanal 100 µg/m3
Aceton 100 µg/m3
Sykloheksanon 100 µg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
2-Metylheksan 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
Sykloheksan 100 µg/m3
Isooktan 100 µg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 100 µg/m3
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 100 µg/m3
2-Etyl-1-heksanol 100 µg/m3
2-metyl-1-butanol 100 µg/m3
Isobutanol 100 µg/m3
1-Propanol 100 µg/m3
1-Butanol 100 µg/m3
2-Butanol 200 µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) 100 µg/m3
Etanol 1000 µg/m3
Isobutylacetat 200 µg/m3
n-Butylacetat 200 µg/m3
tert-Butylacetat 100 µg/m3
Etylacetat 200 µg/m3
Vinylacetat 100 µg/m3
Naftalen 1000 µg/m3

Meny A7, Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) i luftprøver, stor pakke (96 forbindelser)

Analyseinfo

Pris: 3.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0
n-Heptan 0
n-Oktan 0
n-Nonan 0
n-Dekan 0
n-Undekan 0
n-Dodekan 0
1,2,4-Trimetylbenzen 0
Styren 0
Isopropylbenzen (kumen) 0
n-Propylbenzen 0
Benzen 0
Etylbenzen 0
o-Xylen 0
m/p-Xylen 0
alfa-Pinen 0
Limonen 0
1,1,1-trikloretan
1,4-diklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon)
Sykloheksanon
Isooktan
Metylsykloheksan
Metylsyklopentan
2-Etyl-1-heksanol
2-Propanol (Isopropanol)
Etanol
Isobutanol
1-Butanol
Etylacetat
n-Butylacetat
Isobutylacetat
Naftalen

Meny A7, Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) Radiello

Analyseinfo

Pris: 3.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 34 ng total
PCB 52 34 ng total
PCB 101 34 ng total
PCB 118 34 ng total
PCB 138 34 ng total
PCB 153 34 ng total
PCB 180 34 ng total

Meny C1, PCB-7 i luft i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2 + filter
Metode: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 16%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01 µg totalt
Acenaftylen 0.01 µg totalt
Acenaften 0.01 µg totalt
Fluoren 0.01 µg totalt
Fenantren 0.01 µg totalt
Antracen 0.01 µg totalt
Fluoranten 0.01 µg totalt
Pyren 0.01 µg totalt
Benzo(a)antracen 0.01 µg totalt
Krysen 0.01 µg totalt
Benzo(b)fluoranten 0.01 µg totalt
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg totalt
Benzo(a)pyren 0.01 µg totalt
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg totalt
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg totalt
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg totalt
sum PAH-16 µg

Meny C2, PAH-16 i luft i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2
Metode: NIOSH 5515
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 1 µg totalt

Bisfenol-A i luft GB

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.1 µg totalt
Dietylftalat 0.1 µg totalt
Di-n-propylftalat 0.1 µg totalt
Di-n-butylftalat (DBP) 0.1 µg totalt
Di-isobutylftalat 0.1 µg totalt
Di-pentylftalat (DPP) 0.1 µg totalt
Di-n-oktylftalat 0.1 µg totalt
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.1 µg totalt
Butylbenzylftalat 0.1 µg totalt
Di-sykloheksylftalat 0.1 µg totalt
Di-isodekylftalat (DIDP) 1 µg totalt
Di-isononylftalat (DINP) 1 µg totalt

Ftalater i luft

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TVOC (totalinnhold flyktige organiske forbindelser) i luft 5 µg totalt

TVOC (totalinnhold flyktige organiske forbindelser) i luft

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, kullrør
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0,2 µg totalt

Formaldehyd i luft GB

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: UMEX 100
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) µg totalt
Dietylenglykol (DEG) µg totalt
Trietylenglykol (TEG) µg totalt
Propylenglykol (PG) µg totalt

Glykoler i luft

Analyseinfo

Pris: 2.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0.5 µg totalt
n-Heptan 0.2 µg totalt
n-Oktan 0.2 µg totalt
n-Nonan 0.2 µg totalt
n-Dekan 0.2 µg totalt
n-Undekan 0.2 µg totalt
n-Dodekan 0.2 µg totalt
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg totalt
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg totalt
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg totalt
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg totalt
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg totalt
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg totalt
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg totalt

Meny A4, Alifater i radiello

Analyseinfo

Pris: 1.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogencyanid

Hydrogencyanid i luft

Analyseinfo

Pris: 2.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: NIOSH 6010: 1994-08
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Mengde Hydrogencyanied beregnes fra totalt cyanidinnhold, som bestemmes ved EN ISO 14403-D6
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE
PBDE 47
PentaBDE
PBDE 99
PBDE 100
HeksaBDE
HeptaBDE
OktaBDE
NonaBDE
DekaBDE (PBDE-209)
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA)
Dekabrombifenyl (DeBB)
Heksabromsyklododekan (HBCD)

Bromerte flammehemmere i luft GB

Analyseinfo

Pris: 8.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17

Klorerte parafiner i luft

Analyseinfo

Pris: 6.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: ISO 12010
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) µg totalt
PFOA (Perfluoroktansyre) µg totalt

PFOS og PFOA i luft

Analyseinfo

Pris: 5.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA