Packages: 110
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/ml
pH 4-10
Turbiditet 0.1 FNU
Fargetall 2 mg Pt/l

Nettkontroll drikkevann

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kimtall:ISO 6222,Koliforme:ISO 9308-1,pH:ISO 10523,Turbiditet:ISO 7027;Fargetall ISO 7887
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.05 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Nitrat (NO3) 0.04 mg/l
Nitritt (NO2) 0.04 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.01 mg/l
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0.01 mg/l

Anioner (Br, F, Cl, NO2, NO3, SO4) - IC

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 0.0001 µg/l
PBDE-154 0.0010 µg/l
PBDE-203 0.0010 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 0.010 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 0.010 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 0.0050 µg/l
Bisfenol A 0.050 µg/l
4-n-Nonylfenol 10 ng/l
4-t-Oktylfenol 10 ng/l
OP1EO 10 ng/l
OP2EO 10 ng/l
OP3EO 10 ng/l
NP1EO 100 ng/l
NP2EO 100 ng/l
NP3EO 100 ng/l
Fenol 0.10 µg/l
o-kresol 0.10 µg/l
m-kresol 0.10 µg/l
p-kresol 0.10 µg/l
2,3-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,6-dimetylfenol 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 0.10 µg/l
2-isopropylfenol 0.10 µg/l
3-tert-butylfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l
Tributyltinnkation (TBT) 1 ng/l
Trifenyltinnkation 1 ng/l
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1.0 µg/l
Di-isodekylftalat (DIDP) 1.0 µg/l
Di-isononylftalat (DINP) 1.0 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.010 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.010 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.010 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.010 µg/l
1,2-dikloretan 0.5 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.20 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.20 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.50 µg/l
Trikloreten 0.10 µg/l
Tetrakloreten 0.10 µg/l
C9-alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C10-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C11-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C12-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C13-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C14-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
2,4-D 0.10 µg/l
MCPA 0.10 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.10 µg/l
2,4,5-T 0.10 µg/l
2,4,5-TP 0.10 µg/l
MCPB 0.10 µg/l
2,4-DB 0.10 µg/l
2,4-DP (dikloprop) 0.10 µg/l
Sum fenoksisyrer

Deponi 5 årlig sigevann tilleggspakke (uten tokstester)

Analyseinfo

Pris: 22.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 5000ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Merk at denne pakken er ekslusive analysene for ettårig deponipakke
LINK
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH 1.00
Ledningsevne (konduktivitet) 0.1 mS/m
Suspendert stoff 5 mg/l
KOF-Mn/Cr 5 mg/l
BOF-5 1 mg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 mg/l
Nitrogen, total 0.1 mg/l
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg N/l
Fosfor (P-total) 0.01 mg/l
As, arsen 0.6 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.01 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 µg/l

Deponipakke i vann, oppsluttede metaller

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1 L glassflaske, 2x500 ml PET + 2x500 ml plastflaske + 60 ml plast + 60 ml m/H2SO4
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert med GF/A filter, porestørrelse 1.6µm fra Dispolab.
ALS CZ, ALS LUL og ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.3 µg/l
Sum BTEX 0.55 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.2 µg/l
Klorbenzen 0.1 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
Sum av 3 diklorbenzener 0.15 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.2 µg/l
Sum av 3 triklorbensener 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 µg/l
Sum av 3 tetraklorbensener 0.015 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 µg/l
2-monoklorfenol 0.1 µg/l
3-monoklorfenol 0.1 µg/l
4-monoklorfenol 0.1 µg/l
2,3-diklorfenol 0.1 µg/l
2,4+2,5-diklorfenol 0.2 µg/l
2,6-diklorfenol 0.1 µg/l
3,4-diklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.1 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
pentaklorfenol 0.1 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-alfa 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-beta 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-gamma 0.01 µg/l
Aldrin 0.005 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l
Diklormetan 6 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-Diklorpropan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
vinylklorid 1 µg/l

Envipack (Metaller, mineralolje(TPH), PAH-16, PCB-7, klorerte pesticider, BTEX, klorbensener, klorfenoler)

Analyseinfo

Pris: 4.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 2500 ml glass + 60 ml plast
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen Avhengig av vanntype
Cd, kadmium Avhengig av vanntype
Cr, krom Avhengig av vanntype
Cr(VI), Cr6+ 0.0050 mg/l
Cu, kobber Avhengig av vanntype
Hg, kvikksølv Avhengig av vanntype
Ni, nikkel Avhengig av vanntype
Pb, bly Avhengig av vanntype
Zn, sink Avhengig av vanntype
Cyanid fri 0.010 mg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.20 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.10 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.150 µg/l
Sum BTEX
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C35 35 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
monoklorbenzen 0.01 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 µg/l
Diklormetan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg/l
Trikloreten 0.5 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-dibrometan 1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
2-monoklorfenol 0.10 µg/l
3-monoklorfenol 0.10 µg/l
4-monoklorfenol 0.10 µg/l
2,3-diklorfenol 0.10 µg/l
2,4-diklorfenol 0.10 µg/l
2,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,6-diklorfenol 0.10 µg/l
3,4-diklorfenol 0.10 µg/l
3,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.10 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l

Normpakke standard TPH i urent vann

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 3200 ml
Emballasje: 60 ml kontrollert, 60 ml preservert for Cr6+, 60 ml NaOH for Cyanid, 3x1 L mørke glassflasker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 µg/l
Cd, kadmium 1 µg/l
Cr, krom 1 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
Ni, nikkel 1 µg/l
Pb, bly 1 µg/l
Zn, sink 1 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.20 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.10 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.150 µg/l
Sum BTEX
Alifater >C5-C6 5.0 µg/l
Alifater >C6-C8 5.0 µg/l
Alifater >C8-C10 5.0 µg/l
Alifater >C10-C12 5.0 µg/l
Alifater >C12-C16 5.0 µg/l
Alifater >C16-C35 30 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
monoklorbenzen 0.01 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 µg/l
Diklormetan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg/l
Trikloreten 0.5 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-dibrometan 1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
2-monoklorfenol 0.10 µg/l
3-monoklorfenol 0.10 µg/l
4-monoklorfenol 0.10 µg/l
2,3-diklorfenol 0.10 µg/l
2,4-diklorfenol 0.10 µg/l
2,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,6-diklorfenol 0.10 µg/l
3,4-diklorfenol 0.10 µg/l
3,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.10 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l

Normpakke standard alifater i urent vann

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 3200 ml
Emballasje: 60 ml kontrollert, 60 ml preservert for Cr6+, 60 ml NaOH for Cyanid, 3x1 L mørke glassflasker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 1 0.5 µg/l
Toluen 1 0.5 µg/l
Etylbenzen 1 0.5 µg/l
m/p-Xylen 1 1.0 µg/l
o-Xylen 1 0.7 µg/l
Sum BTEX 1.6 µg/l
Fraksjon >C5-C6 2 5 µg/l
Fraksjon >C6-C8 2 5 µg/l
Fraksjon C8-C10 2 5 µg/l
Fraksjon >C10-C12 1 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 1 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 1 30 µg/l
Fraksjon >C12-C35 1 35 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) µg/l
C17/pristan 0.5
C18/fytan 0.5

Petrol pack basic: BTEX og TPH i vann [OV-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ

1 Måleusikkerhet (MU) 30 %
2 Måleusikkerhet (MU) 40 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 1 0.2 µg/l
Toluen 1 1.0 µg/l
Etylbenzen 1 0.1 µg/l
m/p-Xylen 1 0.2 µg/l
o-Xylen 1 0.1 µg/l
Sum BTEX µg/l
Fraksjon >C5-C6 2 5 µg/l
Fraksjon >C6-C8 2 5 µg/l
Fraksjon C8-C10 2 5 µg/l
Fraksjon >C10-C12 1 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 1 5 µg/l
Fraksjon >C12-C35 1 35 µg/l
Fraksjon >C16-C35 1 30 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) µg/l
C17/pristan 0.5
C18/fytan 0.5

Petrol pack premium: BTEX og TPH (lav LOR BTEX) i vann [OV-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ

1 Måleusikkerhet (MU) 30 %
2 Måleusikkerhet (MU) 40 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (22°C) 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml
Intestinale enterokokker 2 1 CFU/100ml
pH 4 0.1
Fargetall 5 2 mg Pt/l
Ledningsevne (konduktivitet) 6 0.1 mS/m
Turbiditet 7 0.1 FNU
Smak
Lukt

Drikkevannspakke A iht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: 500 ml PET flaske + 100 ml PE flaske + 500 ml steril flaske
Metode: Kimtall: NS EN ISO 6222, E.coli/Koliforme; NS EN ISO 9308-1, Intestinale NS EN ISO 7899-2, pH NS EN ISO 10523, Farge NS EN ISO 7887, Ledningsevne NS-EN 27888, Turbiditet NS ISO 7027-1, Lukt og Smak: Intern metode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
4 Måleområde
Måleusikkerhet: +- 0.2 pH-enheter

5 Måleusikkerhet:

2-10 mg Pt/l 25%

10-250 mg Pt/l 15%


6 Måleområde
Måleusikkerhet (MU) 5 %

7 Måleområde
Måleusikkerhet:
0.02-1 FNU: 20%

1-10 FNU: 15%

10-1000 FNU 10%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 1 CFU/100ml
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.02 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.60 mg/l
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0.60 mg/l
Fluorid (F-) 0.20 mg/l
Klorid (Cl-) 1.00 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.06 mg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
Al, aluminium 0.0002 mg/l
Na, natrium 0.10 mg/l
As, arsen 0.01 µg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.0007 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.003 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
B, bor 0.01 mg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.002 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.004 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.002 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.003 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.003 µg/l
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 0.10 µg/l
Trikloreten 0.10 µg/l
Tetrakloreten 0.10 µg/l
Trihalometaner: kloroform, bromoform, dibromklormetan, diklorbrommetan 0.35 µg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 mg/l
Cyanid total 5 µg/l
Bromat (BrO3-) 5 µg/l

Drikkevannspakke B uten Plantevernmidler iht. Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 6.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: Se merknad
Emballasje: 60 ml kontrollert, 2x250 ml Plast, 500 ml Steril, 60 ml NaOH for Cyanid, 60 ml EDA/NaOH for Bromat, 1 L Mørk glassflaske, 1x250 ml glassflaske
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger:
1 Måleusikkerhet 0.25 log10
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium-N + Ammoniakk-N 0.02 mg/l
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0.01 mg/l
Al, aluminium 0.01 mg/l
Fe, jern 0.002 mg/l

Drikkevannspakke A, tillegg

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 ml
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 1 CFU/100ml
pH 0.1
Temperatur 1 °C
Fargetall 2 mg Pt/l
Turbiditet 0.1 FNU

Råvannspakke iht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: 500 ml PET flaske + 500 ml steril flaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
1 Måleusikkerhet 0.25 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 µg/l
Cd, kadmium 1 µg/l
Cr, krom 1 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
Ni, nikkel 1 µg/l
Pb, bly 1 µg/l
Zn, sink 1 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.20 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.10 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.150 µg/l
Sum BTEX
Alifater >C5-C6 5.0 µg/l
Alifater >C6-C8 5.0 µg/l
Alifater >C8-C10 5.0 µg/l
Alifater >C10-C12 5.0 µg/l
Alifater >C12-C16 5.0 µg/l
Alifater >C16-C35 30 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
monoklorbenzen 0.01 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 µg/l
Diklormetan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg/l
Trikloreten 0.5 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-dibrometan 1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
2-monoklorfenol 0.10 µg/l
3-monoklorfenol 0.10 µg/l
4-monoklorfenol 0.10 µg/l
2,3-diklorfenol 0.10 µg/l
2,4-diklorfenol 0.10 µg/l
2,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,6-diklorfenol 0.10 µg/l
3,4-diklorfenol 0.10 µg/l
3,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.10 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l

Normpakke standard alifater i rent vann

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 3200 ml
Emballasje: 60 ml kontrollert, 60 ml preservert for Cr6+, 60 ml NaOH for Cyanid, 3x1 L mørke glassflasker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen Avhengig av vanntype
Cd, kadmium Avhengig av vanntype
Cr, krom Avhengig av vanntype
Cr(VI), Cr6+ 0.0050 mg/l
Cu, kobber Avhengig av vanntype
Hg, kvikksølv Avhengig av vanntype
Ni, nikkel Avhengig av vanntype
Pb, bly Avhengig av vanntype
Zn, sink Avhengig av vanntype
Cyanid fri 0.010 mg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.20 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.10 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.150 µg/l
Sum BTEX
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C35 35 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
g-HCH (lindan) 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
monoklorbenzen 0.01 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 µg/l
Diklormetan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg/l
Trikloreten 0.5 µg/l
Tetraklormetan 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-dibrometan 1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
2-monoklorfenol 0.10 µg/l
3-monoklorfenol 0.10 µg/l
4-monoklorfenol 0.10 µg/l
2,3-diklorfenol 0.10 µg/l
2,4-diklorfenol 0.10 µg/l
2,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,6-diklorfenol 0.10 µg/l
3,4-diklorfenol 0.10 µg/l
3,5-diklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.10 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l

Normpakke standard TPH i rent vann

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 3200 ml
Emballasje: 60 ml kontrollert, 60 ml preservert for Cr6+, 60 ml NaOH for Cyanid, 3x1 L mørke glassflasker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for konservering med NaOH av vannprøve for cyanidanalyse:
INSTRUKS CYANID
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH 1.00
Ledningsevne (konduktivitet) 0.1 mS/m
Suspendert stoff 5 mg/l
KOF-Mn/Cr 5 mg/l
BOF-5 1 mg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 mg/l
Nitrogen, total 0.1 mg/l
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg N/l
Fosfor (P-total) 0.01 mg/l
Fe, jern 20 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Pb, bly 0.6 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 µg/l
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.2 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 µg/l

Deponipakke i vann, metallanalyse på partikkelfrie prøver

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1 L glassflaske, 2x500 ml PET + 2x500 ml plastflaske + 60 ml plast + 60 ml m/H2SO4
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert med GF/A filter, porestørrelse 1.6µm fra Dispolab.
ALS CZ og ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
As, arsen µg/l
Cd, kadmium µg/l
Cr, krom µg/l
Cu, kobber µg/l
Hg, kvikksølv µg/l
Ni, nikkel µg/l
Pb, bly µg/l
Zn, sink µg/l

Vannpakke (TPH, PAH og metaller med oppslutning)

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml glass + 60 ml plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
As, arsen µg/l
Cd, kadmium µg/l
Cr, krom µg/l
Cu, kobber µg/l
Hg, kvikksølv µg/l
Ni, nikkel µg/l
Pb, bly µg/l
Zn, sink µg/l

Vannpakke (TPH, PAH og metaller uten oppslutning)

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml glass + 60 ml plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Suspendert stoff 2 mg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.005 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 0.0925 µg/l
sum PAH carcinogene 0.0325 µg/l
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ca, kalsium 0.8 mg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Mg, magnesium 0.2 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Na, natrium 0.5 mg/l
V, vanadium 0.2 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Klorid (Cl-) 1 mg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C12-C35 17.5 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Snøpakke (PAH, TPH, Metaller, Klorid og Suspendert stoff)

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: 10 L metallbøtte og 5,6 L plastbøtte
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Metallanalysen utføres med oppslutning.
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH 1.00
Ledningsevne (konduktivitet) 0.1 mS/m
Suspendert stoff 5 mg/l
KOF-Mn/Cr 5 mg/l
BOF-5 1 mg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 mg/l
Nitrogen, total 0.1 mg/l
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg N/l
Fosfor (P-total) 0.01 mg/l
Fe, jern 2 µg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Ni, nikkel 2 µg/l
Cr, krom 1 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.01 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 µg/l
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 µg/l

Deponipakke i vann, metaller etter filtrering

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1 L glassflaske, 2x500 ml PET + 2x500 ml plastflaske + 60 ml plast + 60 ml m/H2SO4
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert med GF/A filter, porestørrelse 1.6µm fra Dispolab.
ALS CZ og ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 µg/l
Cd, kadmium 0.004 µg/l
Cr, krom 0.008 µg/l
Cu, kobber 0.04 µg/l
Pb, bly 0.02 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.04 µg/l
Zn, sink 0.16 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
Sum xylener 0.15 µg/l
Sum BTEX 0.55 µg/l
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon >C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Sum Alifater > C12-C35 17.5 µg/l

Normpakke basic m/Alifater i vann u/oppsl. (Tungmetaller, Alif. C5-C35, PAH-16, PCB-7, BTEX)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1600 ml
Emballasje: 1 L mørkt glass, 500 ml mørkt glass + 60 ml PE kontrollert
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.15 µg/l
Sum BTEX µg/l
Alifater >C5-C6 5.0 µg/l
Alifater >C6-C8 5.0 µg/l
Alifater >C8-C10 5.0 µg/l
Alifater >C10-C12 5.0 µg/l
Alifater >C12-C16 5.0 µg/l
Alifater >C16-C35 30 µg/l
Sum Alifater > C12-C35 17.5 µg/l

Normpakke basic m/Alifater i vann m/oppsl. (Tungmetaller, Alif. C5-C35, PAH-16, PCB-7, BTEX)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1600 ml
Emballasje: 1 L mørkt glass, 500 ml mørkt glass + 60 ml PE kontrollert
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.01 µg/l
Cd, kadmium 0.004 µg/l
Cr, krom 0.008 µg/l
Cu, kobber 0.04 µg/l
Pb, bly 0.02 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.04 µg/l
Zn, sink 0.16 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
Sum xylener 0.15 µg/l
Sum BTEX 0.55 µg/l
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon >C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Sum >C5-C35 25 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Normpakke basic m/TPH i vann u/oppsl. (Tungmetaller, TPH C5-C35, PAH-16, PCB-7, BTEX)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1600 ml
Emballasje: 1 L mørkt glass, 500 ml mørkt glass + 60 ml PE kontrollert
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.15 µg/l
Sum BTEX µg/l
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Sum >C12-C35 17.5 µg/l
Sum >C10-C40 50 µg/l

Normpakke basic m/TPH i vann m/oppsl. (Tungmetaller, TPH C5-C35, PAH-16, PCB-7, BTEX)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1600 ml
Emballasje: 1 L mørkt glass, 500 ml mørkt glass + 60 ml PE kontrollert
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.15 µg/l
Sum BTEX µg/l
Alifater >C5-C6 5.0 µg/l
Alifater >C6-C8 5.0 µg/l
Alifater >C8-C10 5.0 µg/l
Alifater >C10-C12 5.0 µg/l
Alifater >C12-C16 5.0 µg/l
Alifater >C16-C35 30 µg/l
Sum Alifater > C12-C35 17.5 µg/l
Fraksjon >C5-C6 5 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5 µg/l
Fraksjon C8-C10 5 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) 25 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Normpakke basic m/Alifater + TPH i vann m/oppsl. (Tungmetaller, Alif. C5-C35, PAH-16, PCB-7, BTEX)

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1600 ml
Emballasje: 1 L mørkt glass, 500 ml mørkt glass + 60 ml PE kontrollert
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: TPH: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 µg/l
Cd, kadmium 0.004 µg/l
Cr, krom 0.008 µg/l
Cu, kobber 0.04 µg/l
Pb, bly 0.02 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.04 µg/l
Zn, sink 0.16 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
Sum xylener 0.15 µg/l
Sum BTEX 0.55 µg/l
Fraksjon >C5-C6 5.0 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5.0 µg/l
Fraksjon >C8-C10 5.0 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5.0 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5.0 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Sum Alifater > C12-C35 17.5 µg/l
Fraksjon >C5-C6 5 µg/l
Fraksjon >C6-C8 5 µg/l
Fraksjon C8-C10 5 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) 25 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) 50 µg/l

Normpakke basic m/Alifater + TPH i vann u/oppsl. (Tungmetaller, Alif. C5-C35, PAH-16, PCB-7, BTEX)

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1600 ml
Emballasje: 1 L mørkt glass, 500 ml mørkt glass + 60 ml PE kontrollert
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: TPH: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå