Packages: 18
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser, Elementer, Øvrige analyser, Pesticider, Toksisitetstest

Organiske analyser / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

PSO-11, TBT (Tributyltinn), analyse av passiv prøvetaker XX

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Metode: ISO 17353
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utførende Lab: E&H
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16

PSO-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

PSO-2, PCB-7, polyklorerte bifenyler, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran

PSO-4, Dioksiner og furaner, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 5.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28
PBDE 47
PBDE 99
PBDE-153
PBDE-154
PBDE-183

PSO-5, Bromerte flammehemmere (BFH), analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.

Elementer / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, kobber
Fe, jern
Mn, mangan
Ni, nikkel
Pb, bly
Zn, sink
U, uran

PSM-1, Metaller, basis (11 metaller), analyse av passiv prøvetaker LU

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (hvit)
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: (inkl. prøvetaker)
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Gd, gadolinium
Ho, holmium
La, lantan
Lu, lutetium
Mn, mangan
Nd, neodym
Ni, nikkel
Pr, praseodym
Sm, samarium
Sr, strontium
Tb, terbium
Tm, thulium
U, uran
Yb, ytterbium
Zn, sink

PSM-2, Metaller, utvidet (28 metaller), analyse av passiv prøvetaker LU

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Emballasje: PS Metal
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: (inkl. prøvetaker)
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

PSM-4, Kvikksølv (Hg) Passiv Prøvetaker LU

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (rosa i midten)
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: (inkl. prøvetaker)
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå

Øvrige analyser / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen
Fosfor (P-total)
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadium

PSM-3, Anioner, analyse av passiv prøvetaker LU

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (rosa i midten)
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: (inkl. prøvetaker)
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå

Pesticider / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH
b-HCH
g-HCH (lindan)
d-HCH
Heksaklorbenzen (HCB)
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDT

PSO-3a, Klorerte pesticider, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 6468
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH
b-HCH
g-HCH (lindan)
d-HCH
Heksaklorbenzen (HCB)
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDT
1,2,3-triklorbenzen
1,2,4-triklorbenzen
1,3,5-triklorbenzen
Pentaklorbenzen

PSO-3b, Klorerte pesticider, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 6468
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH
b-HCH
g-HCH (lindan)
d-HCH
Heksaklorbenzen (HCB)
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDT
1,2,3-triklorbenzen
1,2,4-triklorbenzen
1,3,5-triklorbenzen
Pentaklorbenzen
Trifluralin
Klorpyrifos
a-Endosulfan
b-Endosulfan
pentaklorfenol
Triklosan

PSO-3c, Klorerte pesticider, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 5.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 6468
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
a-HCH
b-HCH
g-HCH (lindan)
d-HCH
Heksaklorbenzen (HCB)
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDT
1,2,3-triklorbenzen
1,2,4-triklorbenzen
1,3,5-triklorbenzen
Pentaklorbenzen
Trifluralin
Klorpyrifos
a-Endosulfan
b-Endosulfan
pentaklorfenol
Triklosan
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin

PSO-3d, Klorerte pesticider, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 6.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 6468
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorfenvinfos

PSO-3e, Klorerte pesticider, klorfenvinfos, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 980 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ

Toksisitetstest / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

Skeletonema, analyse av passiv prøvetaker GB

Analyseinfo

Pris: 5.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk uspiket SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Vibrio Fischeri (mikrotokstest), analyse av passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk uspiket SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Ekspress: Nei