Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 3 mg/kg
Cyanid fri 0.4 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Naftalen 0.25 mg/kg
Acenaftylen 0.25 mg/kg
Acenaften 0.25 mg/kg
Fluoren 0.25 mg/kg
Fenantren 0.25 mg/kg
Antracen 0.25 mg/kg
Fluoranten 0.25 mg/kg
Pyren 0.25 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.25 mg/kg
Krysen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.25 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.25 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
sum PAH-16 0.16 mg/kg
Benzen 0.04 mg/kg
Toluen 0.04 mg/kg
Etylbenzen 0.04 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2 mg/kg
Alifater >C8-C10 2 mg/kg
Alifater >C10-C12 5 mg/kg
Alifater >C12-C16 5 mg/kg
Alifater >C16-C35 25 mg/kg
Sum Alifater > C12-C35 10 mg/kg
Sum Alifater >C5-C35 20 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
monoklorbenzen 0.01 mg/kg
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,2,4-triklorbenzen 0.03 mg/kg
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg
1,3,5-triklorbenzen 0.05 mg/kg
1,2,4,5-tetraklorbenzen mg/kg
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg
Diklormetan 0.08 mg/kg
Trikloreten 0.01 mg/kg
Tetraklormetan 0.01 mg/kg
Tetrakloreten 0.02 mg/kg
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,4-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
pentaklorfenol 0.005 mg/kg

Normpakke standard alifater i byningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 4.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ og ALS DK