Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.050
Dietylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-n-propylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-n-butylftalat (DBP) 1 0.050 mg/kg
Di-isobutylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-pentylftalat (DPP) 1 0.050 mg/kg
Di-n-oktylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1 0.050 mg/kg
Butylbenzylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-sykloheksylftalat 1 0.050 mg/kg

OB-4, Ftalater i biota

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Metode: DIN 19742, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks