Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.040 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Styren 0.04 mg/kg tørrstoff
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.20 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.10 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.40 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1.0 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.03 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.05 mg/kg tørrstoff
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,4+2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
a-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
b-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Dieldrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Endrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Isodrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Telodrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Heptaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
cis-Heptaklorepoksid 0.01 mg/kg tørrstoff
trans-Heptaklorepoksid 0.01 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.03 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.003 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.003 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.003 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.01 mg/kg tørrstoff

Envipack (Metaller, mineralolje, PAH-16, PCB-7, klorerte pesticider, BTEX, klorbensener, klorfenoler)

Analyseinfo

Pris: 3.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 150 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ