Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff
Tetraetylbly 0.001 mg/kg tørrstoff
PBDE 99 4e-005 mg/kg tørrstoff
PBDE-209 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 mg/kg tørrstoff
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg tørrstoff
Dioksiner og furaner 4e-006 mg/kg tørrstoff
Fenol og kresol 0.1 mg/kg tørrstoff

Normpakke Tilleggspakker for de mer sjeldne miljøgiftene som omhandler regelverket - Jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke