Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.050 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.050 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzo(a)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(e)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ae)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff

OJ-1 PAH-22 i jord

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Analyse av Benso(a)fluoren, Benso(b)fluoren, Dibenso(ae)pyren, Dibenso(ah)pyren og Dibenso(ai)pyren er ikke akkreditert
Lab: GBA