Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan 0
n-Heptan 0
n-Oktan 0
n-Nonan 0
n-Dekan 0
n-Undekan 0
n-Dodekan 0
1,2,4-Trimetylbenzen 0
Styren 0
Isopropylbenzen (kumen) 0
n-Propylbenzen 0
Benzen 0
Etylbenzen 0
o-Xylen 0
m/p-Xylen 0
alfa-Pinen 0
Limonen 0
1,1,1-trikloretan
1,4-diklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon)
Sykloheksanon
Isooktan
Metylsykloheksan
Metylsyklopentan
2-Etyl-1-heksanol
2-Propanol (Isopropanol)
Etanol
Isobutanol
1-Butanol
Etylacetat
n-Butylacetat
Isobutylacetat
Naftalen

Meny A7, Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) Radiello

Analyseinfo

Pris: 3.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Lab: ALS CZ