Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,2 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0,1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1,0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0,4 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0,001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen mg/kg tørrstoff
Acenaftylen mg/kg tørrstoff
Acenaften mg/kg tørrstoff
Fluoren mg/kg tørrstoff
Fenantren mg/kg tørrstoff
Antracen mg/kg tørrstoff
Fluoranten mg/kg tørrstoff
Pyren mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen mg/kg tørrstoff
Krysen mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen mg/kg tørrstoff
Toluen mg/kg tørrstoff
Etylbenzen mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5,0 mg/kg tørrstoff
alifater >C12-C35 10 mg/kg tørrstoff

Normpakke basic Alifater i jord eller sediment DK

Analyseinfo

Pris: 2.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD