Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0,030 µg/l
Acenaftylen 0.010 µg/l
Acenaften 0.010 µg/l
Fluoren 0,010 µg/l
Fenantren 0,020 µg/l
Antracen 0,010 µg/l
Fluoranten 0,010 µg/l
Pyren 0,010 µg/l
Benzo(a)antracen 0,010 µg/l
Krysen 0,010 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0,010 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0,010 µg/l
Benzo(a)pyren 0,010 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0,010 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.010 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l

PAH-16 (EPA-PAH), polysykliske aromatiske hydrokarboner i vann OV-1

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8270, ISO 6468
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ