Sediment basispakke (Metaller, PAH-16, PCB-7, TOC, kornstørrelse, organotinn)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 0.10 %
Kornstørrelse >63 µm 0.10 %
Kornstørrelse <2 µm 0.10 %
TOC (totalt organisk karbon) 0.01 % tørrstoff
Naftalen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaftylen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaften 10 µg/kg tørrstoff
Fluoren 10 µg/kg tørrstoff
Fenantren 10 µg/kg tørrstoff
Antracen 10 µg/kg tørrstoff
Fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Pyren 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Krysen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 10 µg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 10 µg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 10 µg/kg tørrstoff
PCB 28 0.7 µg/kg tørrstoff
PCB 52 0.7 µg/kg tørrstoff
PCB 101 0.7 µg/kg tørrstoff
PCB 118 0.7 µg/kg tørrstoff
PCB 138 0.7 µg/kg tørrstoff
PCB 153 0.7 µg/kg tørrstoff
PCB 180 0.7 µg/kg tørrstoff
As, arsen 0.50 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.10 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 4.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS Luleå